Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువార్త మరి యెక్కువగా ప్రబలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచున్నాను

 

ఈ రోజు మనం 12 వ వచనంలోని చివరి పదబంధానికి వచ్చాము. పౌలుపై దేవుని సార్వభౌమ హస్తానికి ఇది కారణం.

సువార్త మరి యెక్కువగా

5 వ వచనంలో “సువార్తలో సహవాసము”, 7 వ వచనంలో “సువార్త యొక్క ధృవీకరణ” మరియు ఇప్పుడు “సువార్త యొక్క పురోగతి” అనే పదం ఉంది. భూమిపై మనం స్థలాన్ని తీసుకోవటానికి సువార్త ఒక ప్రధాన కారణం. సువార్త యొక్క అభివృద్దిలో మనం ఏ పాత్ర పోషించాము? దేవుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నదానికంటే సువార్త ప్రబలమగుటకే చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. మనము గొప్ప ఆజ్ఞతో కలిసి ఉన్నామా? జైలు శిక్ష కోసం దేవుని ప్రణాళికను పౌలు గుర్తించటానికి కారణం అది సువార్తను ముందుకు తెచ్చింది.

మనము క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనము చేరుకున్నప్పుడు, మన పచ్చిక బయళ్ళను మనం ఎంత చక్కగా చేశామో దేవుడు అడగడు. క్రీస్తు కారణాన్ని ముందుకు తీసుకురావడంలో మనం ఏ పాత్ర పోషించామని ఆయన మనలను అడగబోతున్నాడు. మన పొరుగువారి మానసిక ఆరోగ్యం కోసం మాత్రమే మన పచ్చిక బయళ్ళను చూసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు! కానీ ఇది మేజర్లపై పెద్ద ప్రశ్న. అయినప్పటికీ, మనము తరచుగా మైనర్లపై ప్రధానంగా ఉంటాము. మనము తక్కువ పర్యవసానాల విషయాల గురించి చాలా బాధపడతాము. మనము మన శక్తిని నాశనం చేస్తాము. మతపరమైన డైసీ గొలుసులను తయారు చేయడంలో మనము మన సమయాన్ని వ్యర్ధము చేస్తాము.

ప్రబలమగుటకే

” ప్రబలమగుటకే ” అనే పదాన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న సైన్యం ముందు అభేద్యమైన అడవిలో బ్రష్ మరియు చెట్లను నరికివేసిన వ్యక్తుల సమూహాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడింది. ఈ పదానికి అక్షరాలా ముందుగానే కత్తిరించడం అని అర్ధం.

ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే, పౌలుకు “జరిగిన విషయాలు” సువార్తను “ముందుకు” తీసుకువచ్చాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులు దైవిక చెక్క కట్టర్లు. జైలు శిక్ష ద్వారా తన స్వేచ్ఛను ఎలా కోల్పోవచ్చు? అతన్ని రోమన్ గార్డుతో బంధించారు. సువార్తను ప్రకటించటానికి వ్యతిరేకంగా వికలాంగులుగా మనకు కనిపించేది ఆయనకు ఉంది. అతను ఇకపై రోమన్ సామ్రాజ్యంలో తిరుగుతూ లేడు. కానీ పౌలుకు ఈ అవరోధాలు సామ్రాజ్యం అంతటా సువార్తను మరింత పెంచడానికి బాటలు వేస్తున్నాయి.

పౌలు సువార్తను ముందుకు తీసుకురావడానికి వేల మైళ్ళు ప్రయాణించాడు; అతను జైలులో ఉన్నప్పుడు సువార్త ముందుకు వచ్చిందని ఇప్పుడు ఎలా చెప్పగలను? అతను ఇప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాడు. క్రైస్తవేతరులతో ఆయనకు పెద్ద సంఖ్యలో పరిచయాలు లేవు.

తరువాతి వచనములో మనం చూడబోతున్నట్లుగా, పౌలు రోమన్ సామ్రాజ్యంలోని కొంతమంది వ్యూహాత్మక వ్యక్తులను ప్రభువైన యేసు వద్దకు నడిపించాడు. ఒక వ్యక్తి సువార్తను సామ్రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళే బదులు, ఇప్పుడు అది చాలా మంది ప్రజలు. వీరు రాజకీయంగా గొప్ప ప్రభావం చూపిన వ్యక్తులు. వ్యూహాత్మక సువార్త ప్రచారం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ పౌలుపై బ్యాంకింగ్ చేయడానికి బదులుగా, ఇప్పుడు అతని సంఖ్య పెరిగింది. పౌలుకు ఇప్పటివరకు జరిగిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే అతన్ని జైలులో పెట్టడం. సువార్తను చెదరగొట్టే వారి సంఖ్య పెరిగింది.

జైలులోకి వెళ్లి తన మిషనరీ వృత్తి నాశనమైందని అనుకున్నాడు. జైలు జీవితం గడిపిన సంవత్సరాలు వృధా అవుతున్నట్లు అతనికి అనిపించింది. కానీ దేవుడు రోమన్ సామ్రాజ్యాన్ని అధిగమించాడు! దేవుడు తన సంఖ్యను విస్తరించాడు. ఫలితంగా ఇంకా చాలా మంది క్రీస్తు వద్దకు వచ్చారు.

సూత్రము:

క్రీస్తు లేనివారిని చేరుకోవాలనే ప్రపంచ వ్యూహాన్ని, పరిమిత కోణం నుండి, ఊహించే మన సామర్థ్యాన్ని అధిగమించడానికి దేవుడు మనలను ఉపయోగించాలని యోచిస్తున్నాడు.

అన్వయము:

దేవుడు మన జీవితాల్లో ప్రతికూలతను కలిగించాడు. ఇది తరచూ మనకు అర్ధమే కాని సువార్తను అభివృద్ధి చేస్తుంది. మీరు సువార్తను ముందుకు తీసుకురావడంలో మునిగిపోయారా? సువార్తను ప్రకటించుటకు మీరు దేవుని అనంతమైన చేతుల్లో ఉంచారా?

Share