Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

సహోదరులారా, నేనిదివరకే పట్టుకొని యున్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను; వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుచు

 

4 వ వచన౦ ను౦డి 15 సార్లు “నేను” అనే పదాన్ని ఉపయోగి౦చడ౦ ద్వారా పౌలు తన సొ౦త ఆత్మను దేవుని యెదుట అభివృద్ధి పొందుట గురి౦చి మన ఎదుట నిర్దేశి౦చాడు. ఈ పరిణతి ప్రక్రియ క్రైస్తవుడు కావడం వల్ల జరిగే ప్రేరణ పొందుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జననం అనేది ఒక జీవితకాలం లో పరిణతి చెందు ప్రక్రియ.

సహోదరులారా, నేనిదివరకే పట్టుకొని యున్నానని తలంచుకొనను”

ఆయన “సహోదరులారా”ను ఉపయోగి౦చడ౦ ద్వారా, ఆయన క్రీస్తును స్వయ౦గా తెలుసుకున్నవారిని ఉద్దేశి౦చి మాట్లాడుచున్నాడు. ఫిలిప్పీయులు “సహోదరులు” అని వ్యక్తిగత౦గా స౦బోధి౦చడ౦ ద్వారా ఆయన వారిని తన అనుభవ౦లోకి తీసికొనిపోయాడు. ఏ క్రైస్తవుడు కూడా భూమ్మీద కాల౦లో ఎదగడ౦ పూర్తి చెయలేదని ఇది మనకు గుర్తుచేస్తుంది.

తలంచుకొను” అనే పదానికి అర్థం లెక్కించడం. అధ్యయన౦ చేసిన మూల్యాంకన౦ ద్వారా పౌలు ఒక గణనలోకి వచ్చాడు. ఈ నిర్ణయానికి ఆయన ఉన్నపాటుగా రాలేదు. దాని గురించి ఆలోచించాడు. ఆయన నిత్య విలువలు (వ. 13,14) తన దృక్కోణాన్ని సరిగ్గా నే ఉంచుతాయనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు. దేవుడు తన కోసం ఒక ప్రణాళిక కలిగియున్నాడు. ఆ పథకాన్ని దేవుడు పరిపూర్ణ౦గా నిర్వహి౦చుచున్నడు. పౌలు ఆ ప్రణాళికపై నమ్మకాన్ని పెట్టాడు. ప్రతి విశ్వాసికొరకు దేవుడు ఒక స౦కల్ప౦ కలిగి ఉన్నాడు. పౌలు తన కోస౦ దేవుడు చేసిన స౦కల్పానికి “చేరుకోవాలని” ఆశించాడు.

పౌలు చేసిన మొదటి అంచనా ప్రతికూల౦గా ఉంది. ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలలో అంతిమ గమ్యాన్ని చేరుకున్నట్లు ఆయన తనను తాను లెక్కించుకోలేదు. ఆయన ఇలా అన్నాడు, “నేను అంతిమ పరిపక్వత దశకు చేరుకున్నానని మీరు అభిప్రాయం పొందాలనుకోవడం లేదు. నేను క్రైస్తవునిగా ఎదగడానికి ఇక ఏ మాత్రం అవకాశం లేదన్న భావనతో మిమ్మల్ని వదిలి పెట్టదలచుకోలేదు.” ఈ సమయంలో అతను 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య క్రైస్తవునిగా ఉన్నాడు.

ఈ సందర్భంలో మూడవసారి ” పట్టుకొని యున్నాను” అనే పదం వస్తుంది. క్రైస్తవ జీవిత౦లో దేవుని ఏర్పాట్లను బట్టి “పట్ట కొనుట” అనే మొదటి ప్రయోగ౦ ఉ౦ది. రెండవది సిలువను రక్షణ కొరకు వినియోగించబడినది. ఈ వచనములో ” పట్టుకొని యున్నాను” అనేది బహుమానము (వ.14) అని సూచిస్తుంది. మనం ఆధ్యాత్మికంగా చేరుకున్నామని మనం అనుకున్నప్పుడు, మనం పతనం కావడం మొదలవుతుంది. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఎప్పుడూ ఒకే చోట ఉండము. మనం ఎదగడం లేదా తిరోగమించడము  చేస్తాం. మనము నిటారుగా ఎన్నడు నిలువలేము . యుద్ధంలో ఒక సైన్యం ఒకే చోట కూర్చుని ఉంటే శత్రువు తన స్థానాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని యుద్ధం చేస్తాడు. శత్రువును లక్ష్యంగా ఉపయోగించకుండా ఉండేందుకు సైన్యం కదలడం కొనసాగించాలి. అందుకే మన౦ ఆధ్యాత్మిక౦గా చేరుకున్నము అని భావి౦చడ౦ ప్రమాదకర౦.

సూత్రం:

ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగుదల అనేది నిరంతర ప్రక్రియ.

అన్వయము:

మన౦ ఆధ్యాత్మిక౦గా భుజిస్తు, వ్యాయామ౦ చేసేకొద్దీ మన౦ క్రైస్తవ స్వభావాన్ని పె౦పొ౦దిస్తాము. ప్రతి నిజ క్రైస్తవుడు క్రైస్తవుడయ్యాక కొ౦తమేరకు అభివృద్ధి పొ౦దుతాడు, కానీ కొ౦తమ౦ది ధీర్ఘకాలములో పెరుగుతారు. వెలుగు పెరుగుతు౦డగా, దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగల దివ్యలక్షణాన్ని ఒక క్రైస్తవుడు మొలకెత్తి౦చగలడు. ఏ ఎదుగుదల మిగిలిఉన్నా, మనం ప్రభువును కలిసిన సమయములో మనకు తక్షణమే ఇవ్వబడుతుంది.

ఎదుగుదల సాపేక్షంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత నిరంకుశమైనది. మనం ఆధ్యాత్మికులమైనను, కాకయున్నను. ఎదుగుదల అనేది స్థాయికి సంబంధించిన విషయం. ఇంకా ముందు క్షితిజ రేఖలున్నాయి. జీవితానికి తగిన కృప అందుబాటులో ఉన్నది. ప్రభువు నన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అయన ఏ విషయముకొరకు నను పట్టుకున్నాడో దానిని నేను పట్టుకోవాలి. మీరు ఏ ఉద్దేశమును బట్టి పట్టబడ్డారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? మీ జీవితంలో దేవుడు పూర్తి చేయని విషయము యేమి ఉంది? మన౦ తరచూ మన ముఖ౦పై పడడానికి దేవుడు మనల్ని అనుమతి౦చడానికి ఒక కారణ౦, మన౦ మహా భక్తులము అనే భ్రమ ను౦డి మనల్ని కాపాడడ౦ కొరకు. మనం ఆధ్యాత్మికంగా స్వయంతృప్త కలిగినవారము. స్వయంతృప్తత ఆధ్యాత్మిక ఆత్మతృప్తిని కలిగిస్తుంది. అప్పుడు దేవుడు మన గర్వాన్ని తొలగించడానికి ఒక సూదితో మన ఆధ్యాత్మిక కపాలాన్ని గుచ్చుతాడు. గర్వం ఎప్పుడూ పతనం వైపు మనల్ని నడిపిస్తుంది (సా. 16:18).

Share