Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

అయినను ఇప్పటివరకు మనకు లభించిన దానినిబట్టియే క్రమముగా నడుచుకొందము.

 

దానినిబట్టియే క్రమముగా నడుచుకొందము ”

“నడచుకొందము” అనే పదం వరసలలో లేదా శ్రేణులలో నడవాలనే ఆలోచనను సూచిస్తుంది. ఒక నియమం లేదా ఆర్డర్ ప్రకారం నడవటం, క్రమమైన నడవటం అనేది దీనిలోని ఆలోచన. ఈ పదాన్ని సైనిక పరంగా శ్రేణిలో నడవటం అనే అర్థంలో ఉపయోగించారు- వరుసలో నడచుట, యుద్ధ క్రమంలో కవాతు చేయుట. క్రైస్తవుని ఆలోచన ఏమిటంటే, ఒక వ్యవస్థ సూత్రాలకు అనుగుణ౦గా దేవుని వాక్య౦లో నడవాలి. మనం వాక్యానుసారముగా జీవించాలి.

14వ వచన౦లో నిర్దేశి౦చబడ్డ నియమ౦, “క్రీస్తుయేసున౦దు దేవుని ఉన్నత పిలుపుకు  కలుగు బహుమాన౦ పొందవలెనని గురియొద్దకే పరుగెతుచున్నాను.” “నియమం” అనే పదానికి ప్రామాణికం అని అర్థం. ప్రమాణము అనేది కొలతకు సంబంధించిన పదము. బైబిలు మన ఉపకరణము, అది క్రైస్తవ జీవితసూత్రాలను కొలుస్తుంది. బైబిలు ప్రమాణ౦ ప్రకార౦ మన౦ వరుసలో నడుస్తా౦. మన౦ నడిచే మార్గ౦ బైబిలు. క్రైస్తవ జీవితంలో పురోగతికి ఇది సాధనం. మన జీవిత ఆశయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, మన౦ ప్రమాణాలను అనుసరిస్తున్నామా?

దానినిబట్టియే క్రమముగా నడుచుకొందము “

15వ వచన౦లో “మన౦” ఒకటవసారి, 16వ వచన౦లో రె౦డవసారి “మన౦” అనే స౦ఘటనలు చోటు చేసుకోన్నాయి. మూడు “నడచుకొందము”  “మనము లక్ష్యం వైపు పరుగెత్తవలెనని” సవాలు చేస్తోంది (వ.14).” ఉన్నత పిలుపు అను లక్ష్య౦ వైపు మన౦ పరుగెత్తకపోతే, ఒక స్థిరమైన స్థబ్తత మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్లోకి ప్రవేశిస్తు౦ది. మనం తగినంత కాలం నిలిచి ఉంటే, మనం స్తబ్దంగా ఉంటాం. మన౦ ఎక్కువ కాల౦ పాటు నిలిచిపోతే, ఆధ్యాత్మిక౦గా ఎ౦డిపోయిన కుళ్లు మన ఆధ్యాత్మిక మూలమైన బలమును తినివేస్తుంది.

పౌలు ఫిలిప్పీయులకు “వైఖరి” కలిగి ఉ౦డాలని మళ్లీ సవాలు చేశారు. బైబిలు క్రైస్తవ జీవితానికి ఖచ్చితమైన కొలత వ్యవస్థ. నేను ఎలా భావిస్తానో, బైబిలు ఏమి చెబుతుందో అను వాటి మధ్య వైరుధ్యం ఉంటే, బైబిలు ఎల్లప్పుడూ సరైనదే.

ఒక ఖచ్చితమైన ప్రమాణం మనకు జీవితం పట్ల నమ్మకం కలిగించడానికి దోహదపడుతుంది. సంపూర్ణ సత్యం లేకుండా మనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉండదు. అన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను ప్రామాణికం చేయడం ఉంది. మన సమాజం ప్రతివిషయాన్ని ప్రామాణికంగా చేయడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది. ఇది ఒక స్థిర ప్రమాణాన్ని పొందడానికి చేసే ప్రయత్నం, దీని ద్వారా ఇతర విషయాలను ప్రత్యేకంగా లెక్కించడము జరుగుతుంది.

మన స్థిర ప్రమాణం వాక్యము. దేవుని నుంచి వచ్చేది ఏదైనా నిరపేక్షమైనది. ఈ రోజు మనం దేనినైనా నిరపేక్షమైనది కావలని చూస్తాం. మనం సాపేక్ష సమాజంలో జీవిస్తున్నాం. మన సమాజ౦లో ప్రతీదీ దాడి చేయడ౦ వల్ల నిరపేక్ష సత్య౦ “తప్పు” అనిపిస్తు౦ది. చాలామంది తమకు అర్థం కాని విషయాల గురించి వితండవాదము చేస్తారు. ఇతరులు అర్థం చేసుకోవలసిన విషయాల గురించి మసకమసకగా ఉంటారు. రెండు విధానాలు ప్రమాధకరమే.

సూత్రం:

దేవుని వాక్య౦ సరైన దృక్పథాలను ఏర్పరచడానికి ప్రామాణికము.

 

అన్వయము:

మనం ఎదగకపోతే, ఆగిపోయిన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి సంధర్బాన్ని కలిగి ఉంటాము. ఆధ్యాత్మిక చెదలు మన మూలాలను తి౦టాయి.

ఆధ్యాత్మిక స్తబ్దత జయి౦చిన తర్వాత, క్రైస్తవుడు దేవుని వాక్య౦ పట్ల కొ౦చె౦ మాత్రమే ఆకలిని కలిగివు౦టాడు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించిన సామర్థ్యం ఎండిపోంది. ఈ క్రైస్తవుడు 30% ప్రభావశీలతపై పనిచేస్తారు. కేవలం 30% సిలెండర్ లు మాత్రమే పనిచేస్తున్నమీ కారును డ్రైవ్ చేయడాన్ని ఊహించండి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇంధనము మనకు లేదు. అటువంటి కారు ట్రాఫిక్ గుండా వెళ్ళితే అగిపోతు ఉంటుంది. అధికమైన అంగళ్ళు ఆ వాహన డ్రైవర్కు చిరాకు కలిగిస్తాయియి.

మన వైఖరులు ఎంత బలంగా ఉంటే, జీవితం అంత బలంగా ఉంటుంది. ఇతరుల పట్ల వ్యతిరేక దృక్పథాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి, యేసు యొక్క సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు, వాక్యాన్ని గురించి తమ అవగాహనను మరింత గాఢం చేసుకోమని పౌలు ఫిలిప్పీయులకు సవాలు చేశాడు (2:5). వాక్య౦లోని ఖచ్చితమైన ప్రమాణ౦ ద్వారా ఇతరుల పట్ల మీ దృక్పథాలు సానుకూల౦గా మారుతున్నాయా?

Share