Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు; వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి యిప్పుడును ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను.

 

యిప్పుడును ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను.”

బలమైన నిర్ణయము తీసుకుని, ఇంకా కరుణను కలిగిన ఒక వ్యక్తిని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అది మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని. ఐతే మనం గట్టిగా, చలించలేని వాళ్లమై ఉంటాము, లేదా బలహీనంగా, సరళంగా ఉంటాం. పరిణతి చెందిన వ్యక్తి దృఢనిశ్చయం మరియు వశ్యత రెండింటిని కలిగి ఉంటాడు. పౌలు పునాది సత్య౦తో నిస్సంకోచముగా ఉన్నాడు. అయినా ఆయన “ఏడ్చుచు” ప్రజలతో కనికర౦ చూపి౦చేవాడు.

” పిడికెడు విత్తనములు చేతపట్టుకొని యేడ్చుచుపోవు విత్తువాడు

సంతోషగానముచేయుచు పనలు మోసికొనివచ్చును..” (అ౦దరూ 126:6)

” యూదుల కుట్రలవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావముతో నేనేలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. . . . (అపో.కా. 20:19)

” కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతిమనుష్యునికి మానక బుద్ధిచెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. (అపో.కా. 20:31)

క్రీస్తును రక్షకునిగా తెలియని వారి కొరకు పౌలు ఏడ్చాడు. ఏడవడం ఇక లోకాచారము కాదు. మనం నిర్దయగల రోజుల్లో జీవిస్తున్నాం. మనకు ఎలాంటి వాత్సల్యం ఉండదు గనుక ఆసక్తి ఉండదు. మనం నశించిన వారిని కఠినపరచి నరకం యొక్క వాస్తవికతకు యెక్కువ చేస్తాం. కాబట్టి, యేసుకు ప్రజలకు పరిచయ౦ చేయడానికి మన౦ చిన్న పాటి ప్రయత్నాలు చేస్తాము.

పౌలు కొరింథీయులకు నొప్పికలిగించు లేఖ రాశాడు, అయినప్పటికీ 2 కొరింథీయులకు 2:4 లో ఆయన వారిపట్ల కనికరము చూపాడు.

” మీకు దుఃఖము కలుగ వలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియున్న అత్యధికమైన ప్రేమను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శ్రమతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కన్నీరు విడుచుచు మీకు వ్రాసితిని.

పౌలు మన వాక్య భాగములోని మతభ్రష్టుల కొరకు కూడా ఏడ్చాడు. ఇవన్నీ పౌలుకు ప్రజలపట్ల ఉన్న ప్రేమకు సంకేతాలు. ఓహ్, మనము మన తల్లిని, తండ్రిని, మరియు పిల్లలను ప్రేమిస్తాము. మనం మన భర్తలేదా భార్యను ప్రేమిస్తాం. ఒక్కోసారి అది కూడా కష్టమే. మన వ్యక్తిగత పరిధికి వెలుపల ఎవరినైనా ప్రేమించడం మరో విషయం. ఆ “విషయం” అనేది పరిపక్వత.

అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు “

“క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులు” అనే పదబ౦ద౦ ప్రభువైన యేసును ప్రేమి౦చేవారిని ప్రతిఘటి౦చువారిని సూచిస్తుంది. “శత్రువు” సిలువను వ్యతిరేకిస్తాడు. సిలువ దేవుని కార్యము. ఇది మానవ యోగ్యతకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. దేవుని మహిమను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటారు సిలువను ద్వేషిస్తారు:

” ఏలయనగా శత్రువులమై యుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడిన వారమై, ఆయన జీవించుటచేత మరి నిశ్చయముగా రక్షింపబడుదుము. ” (రోమా. 5:10)

క్రీస్తును మనము తెలిసికొనక మునుపు మనము దేవునికి “శత్రువులము”గా జీవించాము.

” మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరస్థులును, మీ దుష్‌క్రియలవలన మీ మనస్సులో విరోధభావముగలవారునైయుండిన మిమ్మును కూడ…” (కొల 1:21)

మన క్రియలును సత్క్రియలుకూడా శరీరముస్వభావముతో చేసినయెడల దేవునినుండి మనలను వేరుచేయును.

” ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమైయున్నది; అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు, ఏమాత్రమును లోబడనేరదు.” (రోమా. 8:7)

క్రీస్తు లేనివారు దేవుని మాత్రమే శత్రువులు కాక, వారు సిలువకు కూడా శత్రువులు.

” సిలువనుగూర్చిన వార్త, నశించుచున్న వారికి వెఱ్ఱితనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి. ” (1కోరిం 1:18)

సిలువ తన సందేశాన్ని స్వీకరించని వారికి అభ్యంతరకరముగా ఉంటుంది:

” సహోదరులారా, సున్నతి పొందవలెనని నే నింకను ప్రకటించుచున్నయెడల ఇప్పటికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువవిషయమైన అభ్యంతరము తీసివేయబడునుగదా?.” (గల 5:11)

సిలువకు శత్రువులు వారు సిలువ లేకుండా పరలోకానికి వెళతాము అని భావిస్తారు. సిలువపై క్రీస్తు చేసిన పనిని వారు తక్కువ చేసి చూస్తారు. దేవుడు క్రియలద్వారా ప్రభావితుడగునని వారు నమ్ముతారు.

సూత్రం:

సత్యమును, కరుణను సమనముగా పట్టుకోవాలి.

అన్వయము:

మీరు సూత్రం మరియు అభిరుచిని సంతులనం చేయగలరా? మీరు ఒకే సమయంలో ఆసక్తి మరియు కరుణ రెండింటిని నిమగ్నం చేయగలరా? మీ జీవితంలో బ్యాలెన్స్ ఉందా? పౌలు ప్రజలను ఎ౦తగానో ప్రేమి౦చాడు, ఆయన వారికోస౦ కన్నీళ్లు కార్చాడు. ఆయన కాల౦లో గొప్ప మిషనరీగా మారడ౦లో ఆశ్చర్య౦ లేదు. మీ తక్షణ స్నేహితులు మరియు కుటుంబానికి అవతల వ్యక్తులను మీరు ప్రేమిస్తున్నారా? ఈ వచనానికి ప్రమాణం ప్రేమని అధిగమిస్తుంది.

Share