Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

ఎనిమిదవదినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశపువాడనై, బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై, ధర్మశాస్త్రవిషయము పరిసయ్యుడనై,

 

పౌలు ఒకసారి దేవునితో ప్రశ౦సి౦చిన నాలుగు విజయాలను పరిశీలి౦చడ౦ జరిగింది. ఇప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిని ఆయన ఐదవ గొప్పవానివైపు తిరిగి.

ధర్మశాస్త్రవిషయము పరిసయ్యుడనై “

యూదామత మతనాయకులలో రె౦డు విభాగాలున్నాయి: సద్దూకయులు, పరిసయ్యులు. సద్దుకయులు పునరుత్థాన౦ పై నమ్మక౦ ఉంచరు. అందుకే వారు “విచారము కలవారు (ఆంగ్లములొ – సాడ్ యు సీ)” !!! సద్దుకయుల వంశస్థులు మన నాటి ఉదారవాద మతవాదులు.

పరిసయలు మతానికి అతుక్కుపోయేవారు. వారి మతం సనాతనమైనప్పటికీ, కఠినంగా ఉండేది. ఏ గు౦పు కూడా తమ స్వయ౦నీతిని అధిగమి౦చలేదు. వారు అంతిమ ధర్మశాస్త్రవాదులు. ప్రతి దానికీ వారు నియమాలు పాటించు వారు.

ఈ రెండు సమూహాలు యూదా మతంలో ఆధిపత్యానికి ప్రత్యర్థులుగా ఉండేవి. ఈ విషయం పౌలుకు తెలుసు. కోర్టులో నిలబడి తన దాగుడుమూతలను విడిపించుకోవడానికి కూడా ఆయన ఈ విధంగా వారి వైరుధ్యాన్ని ఉపయోగించాడు:

” వారిలో ఒక భాగము సద్దూకయ్యులును మరియొక భాగము పరిసయ్యులునై యున్నట్టు పౌలు గ్రహించి–సహోదరులారా, నేను పరిసయ్యుడను పరిసయ్యుల సంతతివాడను; మనకున్న నిరీక్షణనుగూర్చియు, మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చియు నేను విమర్శింపబడుచున్నానని సభలో బిగ్గరగా చెప్పెను.” (అ.కా. 23:6)

ఈ రెండు వర్గాల మధ్యఉన్న సుదీర్ఘ వాదమును పౌలు సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. పౌలు ప్రకటన ను౦డి ఒక తీవ్ర చర్చ ఇలా మొదలైంది:

” అతడాలాగు చెప్పినప్పుడు పరిసయ్యులకును సద్దూకయ్యులకును కలహము పుట్టినందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. సద్దూకయ్యులు పునరుత్థానము లేదనియు, దేవదూతయైనను ఆత్మయైనను లేదనియు చెప్పుదురు గాని పరిసయ్యులు రెండును కలవని యొప్పుకొందురు. ” (అ.కా. 23:7,8)

పౌలు ఛాందసవాదము నుండి బయటకు వచ్చాడు. ఆయన ఒక సంప్రదాయవాద వేదాంత నేపథ్యం నుండి వచ్చారు. అతనికి ధర్మశాస్త్రవాదము మూలములు తెలుసు. దాని లోని లోపాలు, బలహీనతలు ఆయనకు అర్థమయింది.

“ధర్మశాస్త్ర విషయము” అను పదబ౦ద౦, ధర్మశాస్త్రములోని నియమాలకు లేదా ప్రమాణాలకు అనుగుణ౦గా అని అర్థ౦. యూదా మత౦లోని నియమాల విషయానికి వస్తే, పౌలు వాటిని మతస౦బ౦ద౦గా అనుసరించాడు. ఆయన మతపరమైన నిబంధనలపై నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు. ఆయన తన జాతి (ఇశ్రాయేలు), గోత్రము(బెంజమిన్), అతని వంశము (హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడు) పై విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు. ఇక్కడ తన మతంపై నమ్మకం కలిగు ఉన్నాడు.

మతం అనేది విశ్వాసానికి తప్పుడు ఆధారం ఎందుకంటే అది మనిషి సాధించిన విజయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిసయ్యుడు సమాజమ౦దిర౦లో రోజుకు మూడుసార్లు వెళ్లి, రోజుకు ఏడుసార్లు ప్రార్థి౦చేవాడు. క్రైస్తవత్వ౦ క్రీస్తు సాధించిన విజయాలపై ఆధారపడి ఉ౦టు౦ది. మతంలో గొప్ప సమయాన్ని కేటాయించుట ద్వారా ఎవరూ కూడా దేవునితో ఎప్పుడూ సరైనవారు కాలేరు. మతవాదులు పౌలుకు చేసినట్లే, మతము కృప నియమముపై దాడిచేస్తుంది.

సూత్రం:

మతము దేవుని కృపపై ఆధారపడటాన్ని స్థానభ్ర౦శం చేస్తుంది.

అన్వయము:

మీరు దేవుని ఆమోదాన్ని పొ౦దడానికి కృషి చేస్తున్నారా? ఇది వ్యర్థమైన ప్రయాసము. దేవుని ఆమోదాన్ని పొ౦దగల ఏకైక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు. క్రీస్తునందు మనము దేవుని ఆమోదమును కలిగియుంటాము (ఎఫెసీయులకు 1-3). మనకు ఇప్పటికే దేవుని ఆమోద౦ ఉ౦ది. మనం ఆ విషయంలో ఆనుకోగలము.

Share