Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని క్రీస్తునిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని

 

పైని సందర్భంలో, ఒక తీవ్రమైన భక్తికలిగిన వ్యక్తి ఆత్మకథను మనం చూశాం. పౌలు తాను దేవునిపట్ల ప్రశ౦సింసబడుననని తాను భావి౦చిన ఏడు విజయాలను ఇప్పుడే జాబితా చేశాడు. తన భక్తి ద్వారా దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొ౦దగలనని ఆయన అనుకున్నాడు. 7, 8 వచనాలు పౌలు తన కు౦డమైన తన భక్తిని ఒక నష్టముగా అను పద౦ ద్వారా క్రోఢీకరిస్తున్నాడు. తాను అనుకున్నవన్నీ దేవుడి ముందు ఒక బాధ్యతలు ఆస్తులుగా  ఆయన భావించాడు.

అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో

కాని ” అయినను ” అనే పదం బలమైన వ్యత్యాసానికి ఒక కలయిక. ఇది ఒక ముఖము ఎదుట పలుకు పదం. ధర్మశాస్త్రవాదముకు, కృపకు మధ్య బలమైన వ్యత్యాసం ఉంది. దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొ౦దడానికి మన౦ చేసే దానికి, యేసు చేసిన దానికి మధ్య చాలా తేడా ఉ౦ది.

” ఏవేవి ” అనే పదానికి అర్థ౦, 5, 6 వచనాల్లో ఆయన పేర్కొన్న ఏడు విషయాల నాణ్యత, అ౦టే ఎ౦త విలువైనదో అర్థ౦ ఇస్తుంది. ఈ విషయాలు ఆయన ఒక దశలో “లాభకారము” అని ఆయన అ౦చనా వేశారు.

వాటిని క్రీస్తునిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని”

కృప కింద ఏ మానవ సాఫల్యం, ఆత్మవిశ్వాసము ఆధారమైనది కాదు. మతం మనకు ఒక అతిశయము, ఒక మత సంస్కృతి ఇస్తుంది. మతం, నైతికత, శీలం పై ఆధారపడుటలో భ్రాంతి ఉంటుంది. ఇది ఒక కృత్రిమ, మానవ నిర్మిత నీతి కావచ్చు, అది దేవునికి ఆమోదయోగ్యం కాదు.

” ఎంచుకొంటిని” అనే పదానికి అర్థం భావించు, ముగింపు. తాన విజయములుగా భావించినవన్నీ ఓటములని అని పౌలు తేల్చి చెప్పాడు. గ్రీకు భాషాప్రయోగములో తాను ఈ విధంగా తన పట్ల ఒక స్థిరనిశ్చయం తో ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది. దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొ౦దడానికి తాను చేసిన ప్రయత్నాలపై ఆయన పూర్తి నమ్మకాన్ని కోల్పోయాడు.

“క్రీస్తు నిమిత్తము” అనే పదములో నిమిత్తము అనగా దానిని బట్టి అని అర్థం. క్రీస్తు వల్లనే ఆయన ఆత్మవిశ్వాస౦పై నమ్మిక కోల్పోయాడు. క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వము యొక్క అద్భుతాన్ని మరియు పనిగురించి ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచించినట్లయితే, అతడు తన స్వంత విజయాల గురించి తక్కువగా ఆలోచించాడు. కృపలో మనకున్న ప్రతిదీ క్రీస్తు వల్లనే.

పౌలు తన జీవితఆశయాన్ని భూమ్మీద అత్య౦త మతపరుడైన వ్యక్తి గా ఉ౦డడ౦ ను౦డి తన హృదయపూర్వక౦గా ప్రభువైన యేసును ప్రేమి౦చిన వ్యక్తిగా మార్చుకున్నాడు. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక దిగ్గజం యొక్క జీవిత ఆశయం. ఇది రక్షణసాక్ష్యము కంటే మించినది. ఆధ్యాత్మిక ఆకాంక్షలకు సాక్ష్యంగా ఉంది.

పౌలు సరైన జాతి (ఇశ్రాయేలు) నుండి వచ్చాడు, సరైన జాతి (హెబ్రీయులు), సరైన తెగ (పరిసయ); అతనికి సరైన ఆసక్తి (ఉత్సాహం) ఉంది. ఆయన ఎప్పుడూ తన త్యాగాలను గురించి చెప్పేవాడు. ఆయన నీతిమంతుడు. అయినా అవన్నీ పెంటతో సమానము. ఇవన్నీ బరువులే తప్ప రెక్కలు కావు. అవి మతపు అవశేషాలు, మూఢనమ్మకాల అవశేషాలు. తన ప్రియుడితో సంబంధం ముగించే అమ్మాయి, తన ఉత్తరాలన్నిటిని పోగుచేసి మంటల్లో కి విసిరేసినట్లు, పౌలు తన విజయాలన్నిటినీ పోగుచేసి వాటిని ఒక  పనికిరాని కుప్పగా చూస్తున్నాడు. ఇది పౌలు విజయాలపై పై అవిశ్వాస తీర్మానం.

సూత్రం:

క్రైస్తవమతం అనేది వ్యక్తి కేంద్రిత మైనది.

అన్వయము:

“క్రీస్తు నిమిత్తము” దేవుని కృపతో మనము జీవించవచ్చు. మీరు క్రీస్తులో కేంద్రి౦చబడిఉన్నారా? మీరు ఆయతో అధికమైన సహవాసము చేస్తున్నారా? బకింగ్ హామ్ ప్యాలెస్ కు రాణికి పరిచయం చేయబడుటకు ఆహవానించబడుట థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది. అది ఉత్తేజకరమైనది. అయినా మనకు మహిమప్రభువు, రాజుల రాజు తెలుసు. మన జీవిత౦లోని ఇతర స౦బ౦దాలను ఆయన తగ్గి౦చగలడా? మిగతా దంతా కూడా ఆయనతో పోలిస్తే పెంట కుప్పలా అనిపించుటలేదా? అపొస్తలుడైన పౌలు రె౦డు దశాబ్దాలకు పైగా క్రైస్తవునిగా అధ్యయన౦ చేయబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు, ఇప్పటివరకు దేవుని ఆమోదము స౦పాది౦చిన ఏకైక వ్యక్తి అయిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో స౦బ౦ధ౦ అద్భుత౦గా ఉ౦ది. ఆయన మాత్రమే మనలను దేవునికి సిఫారసు చేయగలడు.

Share