Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

క్రీస్తును సంపాదించుకొని, ధర్మశాస్త్రమూలమైన నా నీతినిగాక, క్రీస్తునందలి విశ్వాసమువలననైన నీతి, అనగా విశ్వాసమునుబట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతిగలవాడనై ఆయనయందు అగపడు నిమిత్తమును

 

” ధర్మశాస్త్రమూలమైన నా నీతినిగాక”

మరణ౦లో మన౦ ఎన్నటికీ మన సొ౦త నీతిలో నిలబడలేము. ధర్మశాస్త్రప్రమాణాలకు అనుసరి౦చడానికి ప్రయత్ని౦చడ౦ ద్వారా కలుగు మన నీతి దేవుని పరిపూర్ణతకు స౦బ౦దిన తీవ్రమైన తీర్పులో ధహించబడుతుంది.

పౌలుయొక్క “స్వనీతి” తన మతాచారాలు. ఆయన మతపరమైన బిల్లులు అన్నీ చెల్లించాడు (v.6) అయినా ఆయన దేవునితో సరియైన సహవాసములో లేడు. మానవుల నీతి దేవుని దృష్టిలో కాదు, మనుష్యుల దృష్టిలో మెచ్చుకోదగినది. సత్కార్యాలు, యధార్ధత, బాధ్యత, నిజాయితీ అన్నీ మనుషుల దృష్టిలో మంచివే. అవి క్షితిజసమంతర స్థాయిలో బాగుంటాయి, అయితే నిట్టనిలువు స్థాయిలో ఉండవు. ఈ విషయాలు మనలను దేవుని మెప్పును సంపాదించవు. ఒక కొత్త ఆచారాలను పద్దతులను అనుసరించుటవలన మనం క్రైస్తవులు కాలేము.

క్రైస్తవమతం పాత అలవాట్లను వదులుకొని కొత్తవి పొందడం కాదు. క్రైస్తవుడుగా మారడ౦ అనగా  దేవుని వద్దకు ఏ స్వనీతిలేని రిక్తులుగా వచ్చి, కేవల౦ క్రీస్తు నీతిమీద మాత్రమే ఆధారపడడ౦.

” మేమందరము అపవిత్రులవంటివారమైతిమి మా నీతిక్రియలన్నియు మురికిగుడ్డవలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతిమి గాలివాన కొట్టుకొనిపోవునట్లుగా మా దోషములు మమ్మును కొట్టుకొనిపోయెను.” (ఈసా. 64:6)

” మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియలమూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మసంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను.  ” (తీతు 3:5)

సత్కార్యాలు శరీరశక్తిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. పౌలు మారుమనసుకు ము౦దు ఒక మతసంబంధ కార్యాలతో నిండిన వ్యక్తి. గత వచనాల్లో తాను దేవుని మెప్పును పొందగల విషయాలను నమోదు చేశాడు. వాటిలో ఏడింటిని ఆయన జాబితా చేశారు. ఈ విషయాలు ఆస్తులుగా ఆయన భావించారు. అవన్నీ తిరస్కరించవలసి వచ్చింది. ఆయన వ్యక్తిత్వ౦, మత౦, విజయ౦ స్థాన౦లో యేసుక్రీస్తు ఉంచుకున్నాడు. అలా చేయడం వల్ల ఆయన మతమును సంపాదించలేదు. ఒక వ్యక్తిని అందుకోవడానికి అతను అన్నిటిని నష్టముగా ఎంచుకున్నాడు. క్రైస్తవ్యము ఒక సంబంధం, మతం కాదు.

” ధర్మశాస్త్ర మూలమగు నీతిని నెరవేర్చువాడు దానివలననే జీవించునని మోషే వ్రాయుచున్నాడు..’ (రోమా. 10:5)

మరోవిధంగా చెప్పాలంటే, ధర్మశాస్త్రానికి స౦బ౦ది౦చిన నీతి “నెరవేర్చుట” అనే పద౦లో క్లుప్త౦గా చెప్పబడి౦ది. మనాము తగినంత ఎప్పుడు చేసామో తెలియదు. ఆ అనిశ్చితి ఎప్పటికీ సంతృప్తిచెందని ఆందోళనను పుట్టిస్తుంది. నాణ్యత సరిపోతుందో లేదో మనకు తెలియదు. పరిమాణం తగినంతగా ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. మనం పనిచేస్తాం, ఆశిస్తాం కానీ, మనం తగినంత చేశామో లేదో ఖచ్చితంగా తెలియదు, చివరికి మృత్యువు తలుపును చేరుకునే అంతత వరకు కూడా.

సూత్రం:

స్వనీతి దేవుని నీతిని ఎన్నడూ స౦తృప్తిని౦చదు.

అన్వయము:

క్రీస్తు నీతి మాత్రమే దేవుని నీతిని సంతృప్తిపరచచగలదు. కొ౦తమ౦ది దేవుని అనుగ్రహాన్ని స౦పాది౦చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు దేవునికి కానుకలద్వారా లేదా సాక్షముల  ద్వారా ల౦చ౦ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కొన్ని వ్యాపార రకాలు వారు దశమభాగములు ఇస్తే దేవుడు వారి వ్యాపారాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడని భావిస్తారు. అలా చేయడ౦ దేవుని ఆమోదాన్ని పొ౦దడానికి స్వయ౦ నీతిమీద ఆధారపడడ౦. నిజానికి దేవుని ఆశీర్వాద౦ సంపాది౦చడానికి అది ల౦చ౦గా ఉ౦టు౦ది: “నేను ఒక ప్రమాణ౦లో జీవి౦చినయెడల, దేవుడు నాకు కావలసినది నాకు ఇచ్చును.” అయినా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఈ వాక్య౦ మనకు దేవుని ను౦డి ఆశీర్వాద౦ ఉ౦దని బోధిస్తో౦ది. దేవునికి లంచం ఇవ్వడానికి ప్రపంచంలో తగినంత డబ్బు లేదు. మనలను మెచ్చుకొని దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించడు. క్రీస్తు ను౦డి ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుడు మనలో దేనినైనా ఉపయోగి౦చినట్లయితే, అది దేవుని ఏర్పాటు వలనా మాత్రమే, మన౦ ఎవరము అనుదాని వలన కాదు.

Share