Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

నన్నుగూర్చి మీరిన్నాళ్లకు మరల యోచన చేయ సాగితిరని ప్రభువునందు మిక్కిలి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచనచేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము దొరకకపోయెను.

 

పౌలు తన పరిచర్యవిషయ౦లో ఫిలిప్పీయులు ఇచ్చిన బహుమాన౦ గురి౦చి ఇప్పుడు తన వైఖరిని వివరి౦చాడు.

ఆ విషయములో మీరు యోచనచేసియుంటిరి “

పౌలు ఫిలిప్పీయులకు ఇ౦తకు ము౦దు ఎపఫ్రోదితు తెచ్చిన బహుమానాన్నిబట్టి (1:5, 7; 2:30). ఇప్పుడు ఆయన వారి ఔదార్యానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

పౌలుకు ఆర్థిక సహాయ౦ అవసరమని ఫిలిప్పీయులు ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడల్లా, పుష్పగుచ్ఛ౦తో కూడిన తోటవలే వారు ముందుకు వచ్చారు. పౌలు తన భర్త ను౦డి పూల గుత్తిని పొ౦దిన భార్యలా వారి కానుకను స్వీకరించాడు. ” యోచన చేయ సాగితిరని ” అనే పదానికి పునరుజ్జీవం, మొలక, వికసించడం అని అర్థం. సువార్తపట్ల వారి మెప్పుదల వారిని త్యాగముచేయడానికి పురికొల్పింది. సువార్తను తమ ముందుకు తెచ్చుటలో పౌలు చేసిన త్యాగ౦ వారికి తెలుసు. వారు స౦తోష౦గా, తరచూ, ఔదార్య౦తో అపొస్తలుడైన పరిచర్యలో సహాయ౦ చేశారు. వీలైనప్పుడల్లా పౌలుకు స౦బ౦ది౦చే ఆర్థిక మద్దతుతో వారు పాలుపంచుకున్నారు.

మిషనరీల మద్దతుకై స్థానిక సంఘముకు ఒక నిర్దిష్ట బాధ్యత ఉంది. కొన్ని సంఘములు తమ మిషనరీలు విడిపోయిన౦దువల్ల విదేశీ క్షేత్రాలను౦డి సహాయ౦ లేకు౦డా వదిలిపెడతారు. ఎ౦త విషాద౦!

గాని తగిన సమయము దొరకకపోయెను “

ఫిలిప్పీయులు పౌలుకు నిరంతర౦ సహకారమునందిస్తు ఉండేవారు:

 ” సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అను గ్రహింపబడియున్న దేవుని కృపనుగూర్చి మీకు తెలియజేయుచున్నాము. ఏలాగనగా, వారు బహు శ్రమవలన పరీక్షింపబడగా, అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్త రించెను. ఈ కృపవిషయములోను, పరిశుద్ధులకొరకైన పరిచర్యలో పాలుపొందు విషయములోను, మనఃపూర్వకముగా మమ్మును వేడుకొనుచు, వారు తమ సామర్థ్యము కొలదియే గాక సామర్థ్యముకంటె ఎక్కువగాను తమంతట తామే యిచ్చిరని మీకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను. “ (2 కొరి. 8:1-4)

కానీ మీకు అవకాశం లేదు”

పౌలుకు అర్పణను ఇవ్వడానికి పౌలును వారు కనుగొనలేకపోయారు. వారు తనను మర్చిపోయారనే అభిప్రాయాన్ని ఇవ్వకూడదని ఆయన భావించారు. అతడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, ఆ ధనసహాయమును అతనికి అప్పగించడానికి మార్గం దొరకుతుందో లేదో వారికి తెలియదు. ఫిలిప్పీ సంఘము పౌలుకు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో వారికి తెలుసునప్పుడెల్లా సహకారమును నిస్స౦కోచ౦గా పంపేవారు. వారు ఆయనను ప్రప౦చమ౦తటా క్రీస్తు కోస౦ తమ ప్రతినిధిగా పరిగణి౦చారు.

సూత్రం:

గొప్ప మిషనరీ ప్రాజెక్టుల వెనుక ఒక మంచి మనసు అమరిక ఉంది.

అనువర్తనం:

ఆలోచన కు ముందు కార్యాచరణ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక క్రియలన్నీ ఒక దృక్పథం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రేమ యొక్క దృక్పథం సువార్త వ్యాప్తికి ఆధారం. ఇది ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆందోళన కలిగిస్తో౦ది. సువార్తను తెచ్చే వారిని (“సువార్తను ప్రకటి౦చిన వారి పాదాలు ఎ౦త సుందరముగా ఉన్నాయి”) దేవుడు మనలను ప్రేమి౦చమని కోరుకు౦టాడు.” మన స్థానిక సంఘ మిషనరీల పట్ల వ్యక్తిగత ఆసక్తి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు.

సువార్తీకులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మీరు అవకాశాలను కోరగలరా? మీరు క్రీస్తు పని కొరకు ఇచ్చుటకు సముఖత కలిగి ఉన్నరా? మీకు వీలైనప్పుడల్లా మిషనరీలకు మద్దతు ఇచ్చే వైఖరి ఉందా?

Share