Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

నేను యీవిని అపేక్షించి యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని మీ లెక్కకు విస్తారఫలము రావలెనని అపేక్షించి చెప్పు చున్నాను.

 

నేను యీవిని అపేక్షించి యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని ”

ఇక్కడ పౌలు తన గురించిన అబద్ధపు చాడీల గురించి ప్రతివాదము చేసాడు.

” అపేక్షించి ” అనేది తీవ్రమైన కోరికకు ఉప్యోగించు పదం. ఇది ఉద్దేశ్యాన్ని గురించినది. పౌలు ఈ ఉపమానాన్ని వ్రాసేటప్పుడు మరో బహుమతి కోసం ఆశ యొక్క సూక్ష్మ సూచన కాదు. తదుపరి ఆర్థిక సహాయం కోసం ఆయన ముందుకు రాలేదు. ఆయన ఇదివరకే చెప్పాడు, “నన్ను బలపరచు క్రీస్తు ద్వారా సమస్త కార్యములను చేయగలను” (వ.13). “నేను మీ మీద ఆధారపడటం లేదు. నేను ప్రభువుమీద ఆధారపడుదును. నేను నా తండ్రితో మాట్లాడతాను; ఆయన నన్ను చూసుకుంటాడు.

వారు ఇచ్చిన౦దుకు (వ. 14) ఫిలిప్పీయులు గద్ది౦చడానికి బదులు, పౌలు తమ కిచ్చిన బహుమానాన్ని బట్టి తన ప్రశ౦సపరిధిని విస్తృత౦ చేశాడు. మరింత ఆర్థిక సహాయం కోసం అతను సూచన చేయలేదు. (వ. 11)

గాని మీ లెక్కకు విస్తారఫలము రావలెనని అపేక్షించి చెప్పు చున్నాను.”

“కానీ” అనే పదం బలమైన వ్యత్యాసాన్ని కలిగి ఉంది. తన కోసం మద్దతును పొందడమే లక్ష్యం కాదు, ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎదుగుదల. ఇవ్వడం వల్ల క్రైస్తవ స్వభావం అభివృద్ధి చెందుతుంది.

“ఈవి” అనేది దాతలు తీసుకొచ్చిన కానుక వారి పరపతికి పెట్టింది. ఆ ఈవి కానుక కంటే ఎక్కువ.

పౌలు కాల౦లో డబ్బు మార్కెట్లలో “విస్తారఫలము” వడ్డీ స౦పాది౦చడానికి ఉపయోగి౦చబడేది. ” విస్తారఫలము” అనే పదం ” విస్తారఫలము” కు మంచి అనువాదం కావచ్చు. ఈ పదం వ్యాపార లేదా వాణిజ్య పదం. ఈ పదం ప్రస్తుత కాలంలో ఉంది- ఈ ఫలము ప్రస్తుతం వారి ఖాతాలో జమ అవుతున్నది.

ఇది శీలాభివృద్ధిలో అనుభవము పొందిన ఆశీర్వాదము (యోహాను 15:16). ఫిలిప్పీయులు తమ ఖాతాలో వడ్డీ పొందువారు. వారి వ్యక్తిత్వ వికాసం ఫలితంగానే ఈ పరిణామం జరిగింది. కాలానుగుణంగా వారి ఖాతా వడ్డీని పొందింది. ఇది డివిడెండ్లను పోగు చేసింది మరియు భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక సమయంలో చెల్లించబడుతుంది.

“మీ లెక్కకు”: దేవుడు ఈ చెల్లింపును ఫిలిప్పీయుల ఖాతాకు పెట్టాడు. ఈ వృత్తా౦త౦ ప్రేమయొక్క ప్రతి తాజా ప్రదర్శనతో వృద్ధి చెందింది. ఇది మంచి ఆధ్యాత్మిక వ్యాపార పెట్టుబడి, ఇక్కడ వడ్డీ లు పెరుగుతాయి.

అది బహుమానము కాదు గాని హృదయాపుర్వకముగా ఇక్చుట ఆన౦ది౦పజేసిన కానుక. దేవుడు ఎన్ని మార్గాలను ఉపయోగి౦చి నా సహాయ౦ చేసి ఉ౦డవచ్చు. ఏలీయాకు ఆహారము ఇవ్వడానికి ఆయన ఒక కాకుని ఉపయోగి౦చాడు. ఆయన నిజమైన ఆసక్తి ఏమిటంటే, ఇచ్చే అభ్యాసము చేసే వారి జీవితాలకు వచ్చే ఆధ్యాత్మిక ఫలం. వారు ఇచ్చినప్పుడు, వారు లెడ్జర్ యొక్క క్రెడిట్ సైడ్ లో పెట్టుబడి పెడతారు. నిజానికి ఆయన ఇలా అన్నాడు, “మీ ఔదార్యం అభివృద్ధి కోసం నేను చాలా కృషి చేస్తున్నాను. దైవిక అకౌంటెంట్ మీ అకౌంట్ కు సంబంధించిన మంచి రికార్డులను ఉంచుతాడు. “మంచి, నమ్మకమైన సేవకుడవు” అని ఆయన అంటారు. నేడు నిధుల సేకరణలో కొన్ని పద్ధతులకు ఎ౦త తేడా ఉ౦దో కదా! పౌలు ఇలా అన్నాడు, “మీ బహుమానము నాకు దక్కుట నాకు స౦తోషము. అది నాకు చేసినదానికి కాదు, అది మీకొరకు చేసినది. మీ లెక్కకు ఫలము పొందుతారు” అన్నాడు.

సూత్రం:

ప్రతి క్రైస్తవునికీ ఒక పాత్ర ఖాతా ఉంటుంది.

అనువర్తనం:

మన క్యారెక్టర్ అకౌంట్ పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది. అది స్థిరంగా ఉండదు. కృపకు గల సామర్థ్యము క్రైస్తవునికి గొప్ప ప్రయోజనము.

దేవుడు మంచి రికార్డులను ఉంచుతాడు. ఆయన గ్రేట్ అకౌంటెంట్. అతను ఒక అంకెను కూడా కోల్పోడు. మన బ్యాంకులు మన ఖాతాలను జాగ్రతగ నమోదు చేస్తాయి . బ్యాంకులో ఎంత ఉందో మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ అవి అలా ఉన్నాయి. మన ఖాతా ఎలా ఉంటుందో దేవుడికి కచ్చితంగా తెలుసు. మనదగ్గర ఎంత మిగులు ఉందో ఆయనకు తెలుసు. మనం ఎంత మేరకు బలవంతులమో అతనికి తెలుసు. మనం ఆయనకు ఇచ్చే దాని గురించి దేవుడు ఒక లెక్కను ఉంచాడు.

మీ పుస్తకాలను మీరు ఇటీవల పరీక్షించారా? కృప యొక్క ఆత్మ మీ ఆత్మలో పనిచేసిందా? ప్రభువైన యేసు చెప్పిన దానిని మీ ఆత్మ పొంది౦దా? “స్వీకరి౦చడ౦ క౦టే ఇచ్చుట ఎక్కువ ఆశీర్వాదకరము”?

Share