Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును.

 

ప్రార్థన, సమాధానము పరస్పరముగా  కలసి ఉంటాయి.  ప్రార్థన ద్వారా ప్రతిదీ దేవుని చేతిలో వదిలివేయడం వల్ల కలిగే ఆశీర్వాదఫలితం ఇది.

అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము “

కలతకలిగించే అన్ని అంశాలను తొలగించిన తరువాత “సమాధానము” అనేది సామరస్యం. ఈ సందర్భంలో కలవరపరిచే అంశం యువోదియా మరియు సుంటుకే మధ్య ఉన్న అసమ్మతి. ఒక వ్యక్తి నెమ్మది, సంతృప్తిని అనుభవిస్తున్నట్లయితే, వారు ఇతరులతో ఘర్షణకు దిగడానికి తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. దేవునితో మన౦ సమాధానము కలిగి ఉ౦టే, ప్రజలతో మన౦ సమాధానము కలిగి ఉండగలము.

“దేవుని” అనగా ఈ సమాధానానికి మూలం దేవుడే అని అర్థం. దానికి మూలం ఆయనే కాబట్టి అది దైవ సమాధానము(యోహాను 14:27). ఇది నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట వలన కలుగు సమాధానము కాదు, పరిశుద్ధతకు సంబంధించిన సమధానము. ఇది దేవునితో సమాధానము కాదు, దేవుని యొక్క సమాధానము. దేవునితో సమాధానము అనేది మన భారములను ఆయనమీద వేయుట వలన కలుగును.

అంతరంగమున దేవుడు ప్రశాంతతను, సమాధానమును ప్రసాదిస్తాడు. ప్రార్థన మనల్ని విశ్రాంతిగా ఉంచుతుంది.  ఇది మతపరమైన ఆత్మ యొక్క సెయింట్ విటాస్ యొక్క నృత్యమును తొలగిస్తుంది. మనం అంతరంగమున ప్రశాంతముగా కూర్చోగలుగుతున్నాం. మన ఆత్మలో మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం. మనము ఇక ఏ మాత్రం ఒత్తిడి పొందము.  దేవుని చేతిలో ఏదో ఒకట ఉంచి, మన౦ పరిపూర్ణమైన శా౦తితో వెడలి పోగలము.

ఇది అన్ని అవగాహనలను అధిగమిస్తుంది”

“మించిన” అనే పదానికి పైన లేదా మీద కలిగి ఉండుట అని అర్థం. ఇది మనస్సుయొక్క అ౦శాలను అధిగమిస్తుంది. బాధల నుంచి దృష్టి మరల్చే మనసు కాదు. ఇది క్రమశిక్షణతో, వివేచనతో పని చేసే మనస్సు. దేవుని సమాధానము మనస్సును చింత నుండి నివారిస్తుంది. మనసు ఆందోళనకు స్థానం. మానసిక ప్రశాంతత లేకపోవడం చాలామందిని మానసిక నిపుణుల వద్దకు నడిపిస్తుంది. దేవుని సమాధానము ప్రతి మానవ ఆలోచనను అధిగమించి, హృదయప్రశాంతతను పొందించును.

“సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన” అనే పదబ౦ద౦ నాకు ఎఫ 3:19, 20 ను గుర్తుచేసి౦ది:

” జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలిసికొనుటకును తగిన శక్తిగలవారు కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి, క్రీస్తుయేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్.”

క్రీస్తు ప్రేమ మన శక్తిసామర్థ్యాలకు అతీతంగా ఉంది. దేవుని శాంతి విషయంలో కూడా అదే ఉంది. దేవుని సమాధానము అన్ని అవగాహనలను అధిగమిస్తుంది. ఇది అన్ని అవగాహనలను దాటడమే కాదు, అన్ని అపోహలను కూడా దాటుతుంది. దేవుని సమాధానము దివ్యమైనది. అందుకే అది అన్ని అవగాహనలను మించి ఉంటుంది. ఇది అనిర్వచనీయమైనది మరియు అతిగూఢమైనది.

“ఙానమునకు” అనేది రిఫ్లెక్టివ్ చైతన్యానికి స్థానం. ఇది తెలుసుకోవడం, గ్రహించడం, తీర్పు మరియు నిర్ణయించడం అనే విభాగాలు కలిగి ఉంటుంది. ఈ సమాధానము సమస్త ఆలోచనా శక్తిని అధిగమిస్తుంది. ఇది మానవాతీతమైనది. ఈ శాంతి మానవ అవగాహనను మించిపోతుంది. మనస్తత్వశాస్త్రం దీనిని వివరించలేదు.

సూత్రం:

ఆత్మ యొక్క అంతర్గత ఘర్షణ తరచుగా వ్యక్తులతో బాహ్య సంఘర్షణకు దారితీయడం జరుగుతుంది.

అన్వయము:

మన హృదయ౦లో సమాధానముకలిగి  ఉ౦డడ౦ సంఘములో సమాధానము కొనసాగుతుంది.

దేవుని సమాధానము విశ్వాసికి వాగ్దానము, ప్రార్థన కాదు. ఇవాళ మిమ్మును ఏ ఆలోలోచన భక్షిస్తుంది? మీరు తినేది మిమ్మల్ని చంపదు కాని; మిమ్మును తినునదే. మన వైరుధ్యానికి, విశ్వాస౦తో ప్రార్థి౦చడ౦లో మన౦ విఫలమవడానికి మధ్య ప్రత్యక్ష స౦బ౦ధ౦ ఉ౦ది.

ఇతరులు మన శత్రువులు కాదు: ” ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము. ” (ఎఫె 6:12). మనం వ్యక్తులను అంతిమ సమస్యగా కొట్టిపారేయవచ్చు. మనం ఆధ్యాత్మిక యుద్ధరంగమందు ఉన్నాము. దేవుని చేతుల్లో విశ్వాస౦తో యుద్ధాన్ని ఉ౦చడ౦ ద్వారా మాత్రమే సమాధనము మనకు లబిస్తుంది.

Share