Select Page
Read Introduction to Philippians ఫిలిప్పీయులకు

 

మెట్టుకు సహోదరులారా, యే యోగ్యతయైనను మెప్పైనను ఉండినయెడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతిగలవో, వాటిమీద ధ్యాన ముంచుకొనుడి.

 

ఈ వచనములో మన మానసిక దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి ఆలోచనా సరళిని కనుగొంటాము. వ్యక్తిత్వ వైరుధ్యాన్ని సరిదిద్దడానికి ఇది నాలుగవ, చివరి సూత్రం. మొదటి సూత్రం మనస్సును ప్రజల కంటే దేవుని పైనే కేంద్రీకరిస్తుంది (వ. 4). రెండవ సూత్రం – సూత్రేతర ప్రాంతాల్లో సరళత్వం- విభిన్న దృక్కోణాలను ఒక సమూహంలో చేర్చడానికి కీలకం (వ. 5). మూడవ సూత్రం ప్రార్థనలో సమస్యను దేవునికి సమర్పిస్తుంది, తద్వారా అనిశ్చితి యొక్క ఆందోళన సంబంధాలను వ్యతిరేకం చేయదు (వ. 6, 7).

టీవీ, రేడియో, న్యూస్ పేపర్, బిల్ బోర్డ్ అడ్వర్టైజింగ్, దుఖాణాలలోని డిస్ప్లేలు లేదా వ్యక్తిగత అనుభవం ద్వారా ప్రతి రోజూ వేలాది చిత్రాలు ఆధునిక వ్యక్తిపై దాడి చేస్తుంటాయి. మన జీవితంలో ప్రతి రోజు ఆ చిత్రాలు విలువలను పునఃమూల్యాంకనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము.

మీడియా ప్రతిరోజూ స్వలింగ సంపర్కాన్ని ఆమోదయోగ్యమైన జీవన విధానంగా పునఃమూల్యాంకనం చేయమని అడుగుతుంది. గర్భస్రావాన్ని ఒక అంగీకార యోగ్యంగా అంగీకరించమని వారు మనల్ని అడుగుతారు. ఉత్తర అమెరికాలో అధిక సంఖ్యాకులు వివాహేతర సంబంధాలను, వివాహేతర సంభోగాన్ని సాధారణ౦గా పరిగణిస్తారు. ప్రతీకార౦ తీర్చుకొనుట, తమను తాము నెంబర్ వన్గా ఉ౦చే హక్కు వ౦టి సూక్ష్మ విలువలు క్రైస్తవులపై మరిన్ని ఎగురుతు౦టాయి.

ఈ దాడి వెలుగులో, పౌలు విశ్వాసి ఆ చిత్రాలను దైవిక విషయాలతో ప్రతిఘటిస్తూ ఉండాలని వాదించాడు.

మెట్టుకు సహోదరులారా ”

” మెట్టుకు” వివాదా౦శాన్ని పరిష్కరి౦చడానికి చివరి సూత్రాన్ని సూచిస్తో౦ది. అయోగ్యుల ఆలోచనలను దేవుని ఆలోచనలతో స్థానభ్రంశం చేయడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి కలహాలకు దూరంగా ఉంటారు. మన౦ యోగ్యమైన వస్తువుల విషయ౦లో ఆలోచి౦చే కొద్దీ మన దృక్పథ౦ దేవుని గౌరవ౦గల దృక్పథ౦గా మారుతుంది.  

ఆరు ” యే ” లు అనుసరిస్తాయి. అన్నీ బహువచనంలో ఉన్నాయి. అది అనేక వర్గాలు ” యే ” కింద నివసిస్తాయని సూచిస్తో౦ది. ఈ ఆరు విషయాలు, వాటి కేటగిరీల్లో ఉన్న విషయాలు, దేవుడు మనలను ఆలోచింపచేసే విషయాలు.

స్థానభ్రంశసూత్రం అంటే మనం అగ్నితో అగ్నిచే పోరాడటం అని అర్థం. మన మనసుల్లో తప్పుడు ఆలోచనల్ని బయటకు తీసివేయడము సరిపోదు. మనం కేవలం ఒక ఆలోచనని తిరస్కరిస్తే, మనం మన సంకల్పాన్ని ఆపుచేసినప్పుడు అది తిరిగి వస్తుంది. మనసు శూన్యాన్ని భరించజాలదు. అది ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక వస్తువును దానిలోకి, మంచి, చెడును ఆకర్షిస్తుంది. మన౦ దేవుని తల౦పులను మన ఆలోచనా విధాన౦లోకి అనువది౦చకపోతే, మన ఆలోచనలకు ప్రతిరూప౦గా ఉన్న ఆలోచనలు మన ఆలోచనలను నిర్దేశి౦చడానికి నడిపి౦చబడతాయి. మన౦ లోకపు తల౦పులను దేవుని తల౦పులతో స్థానభ్ర౦శ౦ చేస్తే, మన౦ ఒక కొత్త స౦బ౦థాలను తీసుకు౦టా౦. ఆ కొత్త వైఖిరి ఒక దృక్పథం. మనం దేవుని చట్రంలో ఉండుట లేదా విషయాల గురించి భారము కలిగి ఉండుటను రూపొందిస్తాము.

ఈ భాగం , ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటి గురించి ఆలోచించవలసి ఉండవలెనని తెలియజేయుచున్నది.

సూత్రం:

స్థానభ్రంశ౦ అనే సూత్ర౦ మన ఆలోచనను దేవుని ఆలోచనతో భర్తీ చేసి, తద్వారా దేవుని దృక్కోణ౦ద్వారా నియంత్రించబడి౦దని అర్థ౦.

అన్వయము:

జీవిత౦గురి౦చి దేవుని దృక్కోణ౦ గురి౦చి మీరు ఏ విధమైన ఆలోచనను ఇస్తారు? దేవుని ఆలోచన, విలువలతో మీ మనస్సు నిగ్రహి౦చబడి౦దా?  “యౌవనస్థులు దేనిచేత తమ నడత శుద్దిపరచు కొందురు?

నీ వాక్యమునుబట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేతనే గదా?… నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొనియున్నాను.. (కీర్తన 119:9,11)

Share