Select Page
Read Introduction to Jude యూదా

 

తమ అవమానమను నురుగు వెళ్ల గ్రక్కువారై, సముద్రముయొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను, మార్గముతప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు; వారికొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రము చేయబడి యున్నది.

 

ఈ వచనము ప్రకృతి అంశాల ద్వారా మతభ్రష్టుల వర్ణనను కొనసాగిస్తుంది.

తమ అవమానమను నురుగు వెళ్ల గ్రక్కువారై, సముద్రముయొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను;

ఐదవ వర్ణన ఏమిటంటే, మతభ్రష్టులు ” సముద్రముయొక్క ప్రచండమైన అలలు” లాంటివారు. యూదా చిత్రాలు మతభ్రష్టులు ” ప్రచండమైన అలలుగాను ” (యెగసిపడు తరంగాలు). తప్పుడు బోధలు అస్థిరంగా ఉంటాయి.

తప్పుడు బోధకులు నురుగుకక్కు మరియు త్వరగా అదృశ్యమయ్యే తరంగాల వంటివారు. వారి సిగ్గు వారు నమ్మే దానిలో ఉంది. వారి బోధనలో సత్యం లేనందున వారు సిగ్గుపడతారు.

మార్గముతప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు

ఆరవ వర్ణన ఏమిటంటే, మతభ్రష్టులు కక్ష్య లేదా దిశ లేని నక్షత్రాల వంటివారు. నావికామార్గములో తమ స్థానాన్ని పరిష్కరించడానికి నావికులు నక్షత్రాలను ఉపయోగిస్తారు. తప్పుడు బొధకులపై వారి సిద్ధాంత నావిగేషన్‌ను పరిష్కరించే క్రైస్తవులు ” మార్గముతప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ” వైపు వారి ధోరణిని కోల్పోతారు. వారి సిద్ధాంతం ఒక క్షణం ఆకాశంలో వెలిగిపోతుంది మరియు తరువాత అదృశ్యమవుతుంది.

” నిరంతరము ” అనే పదాన్ని గమనించండి. తప్పుడు బోధకులు శాశ్వతత్వాన్ని నరకంలో గడుపుతారు.

నియమము:

తప్పుడు బోధకులు శాశ్వతత్వాన్ని నరకంలో గడుపుతారు మరియు నిజమైన విశ్వాసులు నరకానికి వెళ్ళరు.

అన్వయము:

తప్పుడు బోధకులకు బైబిల్ బాహ్య చీకటిలో శాశ్వతమైన తీర్పును బోధిస్తుంది. యేసు బైబిల్లోని మరే వాటి కంటే నరకం గురించి ఎక్కువ బోధించాడు.

మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండుననెను. మత్తయి 25:30

అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింప బడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి…”   మత్తయి 25:41

వీరు నిత్యశిక్షకును నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.. మత్త 25:46

… ప్రభువైన యేసు తన ప్రభావమును కనుపరచు దూతలతోకూడ పరలోకమునుండి అగ్నిజ్వాలలలో ప్రత్యక్షమై, దేవుని నెరుగనివారికిని, మన ప్రభువైన యేసు సువార్తకు లోబడని వారికిని ప్రతి దండన చేయునప్పుడు మిమ్మును శ్రమపరచు వారికి శ్రమయు, శ్రమపొందుచున్న మీకు మాతోకూడ విశ్రాంతియు అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయమే. ఆ దినమున తన పరిశుద్ధులయందు మహిమపరచబడుటకును, విశ్వసించినవారందరయందు ప్రశంసింపబడుటకును, ప్రభువు వచ్చినప్పుడు అట్టివారు ఆయన సముఖము నుండియు ఆయన ప్రభావమందలి మహిమనుండియు పారదోలబడి, నిత్యనాశనమను దండన పొందుదురు. … 2 థెస్స 1: 7-9

వారిని మోసపరచిన అపవాది అగ్ని గంధకములుగల గుండములో పడవేయబడెను. అచ్చట ఆ క్రూరమృగమును అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు; వారు యుగయుగములు రాత్రిం బగళ్లు బాధింపబడుదురు. ప్రకటన  20:10

క్రైస్తవులు ఎప్పటికీ శాశ్వతమైన మరణాన్ని ఎదుర్కోరు.

కాబట్టి ఆయన రక్తమువలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి, మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రతనుండి రక్షింపబడుదుము.౹ 10ఏలయనగా శత్రువులమై యుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడిన వారమై, ఆయన జీవించుటచేత మరి నిశ్చయముగా రక్షింపబడు దుము. రోమా 5: 9-10

ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా రక్షణపొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగ్రతపాలగుటకు నియమింపలేదు 1థెస్స 5: 9

Share