Select Page
Read Introduction to Jude యూదా

 

యేసుక్రీస్తు దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండ్రియైన దేవునియందు ప్రేమింపబడి, యేసుక్రీస్తునందు భద్రము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

 
యూదా తాను వ్రాసే వారికి మూడు దైవిక ఆధీక్యతలను గుర్తుచేస్తున్నాడు:
      ప్రేమింపబడి
     భద్రము చేయబడి
     పిలువబడినవారు

ఈ దైవిక హోదాల్లో మూడవదానికి ఇప్పుడు వచ్చాము.

యేసుక్రీస్తునందు భద్రము చేయబడి  
         యూదా యొక్క పాఠకులు శాశ్వతత్వం కొరకు మరియు యేసుక్రీస్తు చేత ” భద్రపరచబడినవారు “. ” భద్రపరచబడినవారు ” అనే పదానికి జాగ్రత్తగా చూడటం, కాపలా కాయడం అని అర్థం. యూదా 6 మరియు 21 వ వచనాలలో ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. విశ్వాసి బాగా సంరక్షించబడ్డాడు. ఇది విశ్వాసుల పట్టుదల కాదు, రక్షకుడి భద్రత. యుదా యొక్క పాఠకులు శాశ్వతత్వం కొరకు మరియు యేసుక్రీస్తు చేత “సంరక్షించబడ్డారు”.

         “భద్రపరచబడినవారు” అనే పదము గ్రీకు భాషలో పరిపూర్ణ కాలం లో ఉంది, అనగా ఆ సంరక్షణ ప్రస్తుతానికి కొనసాగుతున్న ఫలితంతో గతంలో జరిగింది. దేవుడు రక్షణను ప్రారంభించడమే కాదు, దానిని పూర్తి చేస్తాడు కూడా.

సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక. మీ ఆత్మయు, జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందా రహితముగాను, సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక.  1 థెస్స 5:23

.ప్రభువు ప్రతి దుష్కా ర్యమునుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరునట్లు నన్ను రక్షించును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగునుగాక, ఆమేన్.  2 తిమో 4: 18

… అక్షయమైనదియు, నిర్మలమైనదియు, వాడ బారనిదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు, ఆయన తన విశేష కనికరముచొప్పున మనలను మరల జన్మింప జేసెను. 1 పేతురు 1: 4

నియమము:
మన రక్షణ శాశ్వతంగా సురక్షితం.

అన్వయము:
క్రీస్తు సిలువపై చేసిన కార్యము దేవుడు తిరస్కరించలేడు, కాబట్టి క్రీస్తు సిలువపై చేసిన పనిని అంగీకరించడం అంటే దానిని స్వీకరించేవారికి శాశ్వతమైన రక్షణ కలుగుతుంది. కొంతమంది శాశ్వతమైన భద్రతను స్వీకరించడానికి భయపడతారు ఎందుకంటే ఇది పాపానికి అనుమతి ఇస్తుందని వారు భావిస్తారు.

విశ్వాసి యొక్క పాపం -దైవిక క్రమశిక్షణ యొక్క సమస్య మరొక సమస్య (హెబ్రీ 12: 6,7). దేవుడు క్రైస్తవుని జీవిత సమస్యలను క్రీస్తు తీర్పు సింహాసనము వద్ద క్రమబద్ధీకరిస్తాడు. ఒక క్రైస్తవుడు పాపం చేస్తే, దేవుడు అతన్ని క్రమపరుస్తాడు. కానీ దేవుడు తనను తిరస్కరించలేడు ఎందుకంటే అతను తనను తాను తిరస్కరించలేడు. అతను తన వాగ్దానాలను వెనుకకు తీసుకోడు.

విశ్వసించువాడే నిత్యజీవముగలవాడు. (యోహాను 6:47) (మీకు 25 లేదా 45 లేదా 95 సంవత్సరాల జీవితం ఉందని దేవుడు చెప్పలేదని గమనించండి, కానీ నిత్యజీవంగలవాడు అని చెబుతున్నాడు.)

నా గొఱ్ఱెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వాటికి నిత్యజీవము నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికిని నశింపవు, ఎవడును వాటిని నా చేతిలోనుండి అపహరింపడు. వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటె గొప్పవాడు గనుక నా తండ్రి చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు. యోహాను 10: 27-29

క్రీస్తు ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శ్రమయైనను బాధయైనను హింసయైనను కరవైనను వస్త్రహీనతయైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా? రోమా 8:35

మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. రోమా 8: 38-39 (అధ్యాయం “ఏ శిక్షావిధియు లేదు” తో మొదలై “వేరు చేయలేవు” తో ముగుస్తుంది.)

… మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను… ఫిలిప్పి 1: 6

ఏలయనగా శత్రువులమై యుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడిన వారమై, ఆయన జీవించుటచేత మరి నిశ్చయముగా రక్షింపబడుదుము. రోమా 5:10

ఈయన తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై యున్నాడు. హెబ్రీ 7:25

 అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధస్థలమును పోలి హస్తకృతమైన పరిశుద్ధస్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింప లేదు గాని, యిప్పుడు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందే ప్రవేశించెను. హెబ్రీ 9:24

ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘమువలె మనలను ఆవరించియున్నందున౹ 2మనము కూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు.  హెబ్రీ 12: 1-2

మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు తండ్రియైన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. మృతులలోనుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుటవలన జీవముతోకూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు, నిర్మలమైనదియు, వాడ బారనిదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు, ఆయన తన విశేష కనికరముచొప్పున మనలను మరల జన్మింప జేసెను.౹ 5కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు, విశ్వాసముద్వారా దేవుని శక్తిచేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ స్వాస్థ్యము పరలోకమందు భద్రపరచబడియున్నది. 1 పేతురు 1: 3-5

నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఎవ డైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రియొద్ద మనకున్నాడు. 1 యోహాను 2: 1

తొట్రిల్లకుండ మిమ్మును కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో మిమ్మును నిర్దోషులనుగా నిలువ బెట్టుటకును, శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా, మహిమయు మాహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములును కలుగును గాక. యూదా 24

Share