Select Page
Read Introduction to Jude యూదా

 

మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక, తమ నివాసస్థలమును విడిచిన దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీర్పువరకు కటికచీకటిలో నిత్యపాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేసెను.

 

మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక,

ఆదికాండము 6 లో, “దేవుని కుమారులు” (దేవదూతలకు మాత్రమే ఉపయోగించారు) “మనుష్యుల కుమార్తెలను” చూసి, కామంతో వారితో పాపం చేసారు. దేవుడు ప్రపంచాన్ని జల ప్రళయముతో నాశనం చేయడానికి కారణం ఇదే. మానవులకు మరియు దేవదూతలకు మధ్య విభజనను కొనసాగించినందున నోవహు మాత్రమే ప్రభువు దృష్టిలో దయ పొందాడు. భూమి యొక్క పునాది వేయడానికి “దేవుని కుమారులు” (దేవదూతలు) హాజరయ్యారు:

దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెప్పుము. దాని స్తంభముల పాదులు దేనితో కట్టబడినవో చెప్పుము. ఉదయనక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలందరును ఆనందించి జయధ్వనులు చేసినప్పుడు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?      యోబు 38: 6-7

దేవుడు మనిషిని “దేవదూతల కన్నా కొంచెం తక్కువ” గా సృష్టించాడు. అంటే, మనిషికి దేవదూతల సామర్థ్యాలు లేవు. దేవుడు మనవునిగా యేసుకు జన్మనిచ్చినప్పుడు, దేవదూతలకన్నా తక్కువ సామర్థ్యాలతో ఆయనను సృష్టించాడు. దేవదూతలు పతనము కావలసిన అవసరం లేదని యేసు నిరూపించాడు ఎందుకంటే తక్కువ సామర్థ్యంతో ఆయన తన మానవత్వంలో పాపములో పడలేదు.

ఈ దేవదూతలకు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక నిర్దిష్ట స్థాయిలో జీవించే హక్కు ఉంది. వారు తమ అసలు నిర్మాణాన్ని వదిలి స్వర్గంలో ఈ స్థాయిని విడిచిపెట్టి, భూమిపై మానవ మహిళలతో లైంగిక పాపంలోకి ప్రవేశించారు.

“నిలుపుకొను” అనే పదానికి కాపలా అని అర్థం. దేవదూతలు అనే వర్గానికి దేవదూతలు రక్షణ కల్పించలేదు. దేవదూతలు మరియు మానవులతో కలిసిపోవడానికి దేవుడు అనుమతించడు. హోమోసాపియన్ల రంగానికి లైంగికంగా చొరబడటం సృష్టి యొక్క నిర్మాణాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. నిర్మాణాత్మక సృష్టి యొక్క మరొక విచ్ఛిన్నం స్వలింగసంపర్కం. పురుషులు మరియు జంతువుల మధ్య లైంగిక సంబంధాలు (పశువైద్యం) మరొక ఉదాహరణ. సృష్టి యొక్క వర్గాల మధ్య దేవుడు చాలా స్పష్టమైన వ్యత్యాసాన్ని ఉంచుతాడు. సృష్టి యొక్క వర్గాలు కలిసిపోవటం ప్రారంభిస్తే అది గొప్ప గజిబిజి అవుతుంది.

జీవుల విషయానికి వస్తే సృష్టిలో మూడు వర్గాలు ఉన్నాయి: (1) దేవదూతలు, (2) మానవులు మరియు (3) జంతువులు. సగం మానవుడు మరియు సగం జంతువు మంచి విషయం కాదు! “ప్రధానత్వము” అనే పదానికి ప్రాముఖ్యత, గౌరవం, స్థానం అనే క్రమంలో అర్థం. దేవదూతలు దేవుని సన్నిధిలో తమ ఉన్నతమైన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. వారు తమ ఉన్నత స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి, మహిళలతో తమను తాము అపవిత్రం చేసుకున్నారు. ఇది లైంగిక వక్రీకరణ యొక్క ఒక రూపం. వక్రీకరణ క్రియ ప్రళయమును ఉత్పత్తి చేసింది.

తమ నివాసస్థలమును విడిచిన,

దేవదూతల పాపం యొక్క పాత్ర ఏడవ వచన నగరాల నివాసుల మాదిరిగానే ఉంటుంది. రెండు సందర్భాల్లోని పాపం వివాహేతర సంబంధం. ఈ వ్యభిచారం “పర శరీరనుసారము” తరువాత జరుగుతోంది. ” విడిచిన ” అనే పదం వదలుట ఆలోచనలను కలిగి ఉంటుంది. భూసంబంధమైన మహిళల కోసం, వారు తమ జీవన క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఇది దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తిరుగుబాటు. వారు దేవుని ప్రణాళిక మరియు క్రమం పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్నారు.

మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్య నొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారినప్పగించెను. రోమా 1:28

“నివాస స్థలము” అనే పదం నివాస ఆలోచనను తెలియజేస్తుంది. ఆదికాండము 6 కి ముందు దేవదూతలు నివసించిన ప్రదేశం ఇది.

దేవదూతలను

యూదా ఇప్పుడు మతభ్రష్టుల యొక్క రెండవ దృష్టాంతానికి తిరుగుతాడు – నోవహు తరం సమయంలో దుష్ట దేవదూతలు వారి ప్రాధమిక రాజ్యం నుండి పతనమైయ్యారు.

మహాదినమున జరుగు తీర్పువరకు

“వరకు” అనే పదానికి ఉద్దేశ్యం అని అర్ధం. తప్పుడు బోధకు తీర్పు చెప్పడం దేవుని ఉద్దేశ్యం.

యెహోవా హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతి దండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరిని ఓదార్చుటకును…  యెషయా 61: 2

అయితే యూదాదేశములో నివాసులు నిత్యముందురు, తరతరములకు యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును..   యోవేలు 2:31

మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండుననెను.    మత్తయి  25:30

వారిని మోసపరచిన అపవాది అగ్ని గంధకములుగల గుండములో పడవేయబడెను. అచ్చట ఆ క్రూరమృగమును అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు; వారు యుగయుగములు రాత్రిం బగళ్లు బాధింపబడుదురు. మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయున్న యొకనిని చూచితిని; భూమ్యాకాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ చోటు కనబడకపోయెను. మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమను వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి   (ప్రకటన 20: 10-12).

కటికచీకటిలో నిత్యపాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేసెను

2 పేతురు 2: 4 లోని సమాంతర భాగం సహ-కలయిక వర్గాల ఫలితాన్ని చూపిస్తుంది:

దేవదూతలు పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక, పాతాళలోక మందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి త్రోసి, తీర్పుకు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని అప్పగించెను. 2 పేతురు 2: 4

“తో” అనే పదానికి చీకటి అధికారం కింద అని అర్థం. దేవుడు ఈ దేవదూతలను వెలుతురు లేని ప్రదేశంలో ఉంచాడు, తెలుసుకోవటానికి మరియు సత్యానికి వచ్చే సామర్థ్యాన్ని ఆయన మూసివేసాడు.

… తమ అవమానమను నురుగు వెళ్ల గ్రక్కువారై, సముద్రముయొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను, మార్గముతప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు; వారికొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రము చేయబడి యున్నది. యూదా 13

నియమము:

వక్రబుద్ధి కంటే దేవుడు ద్వేషించేది ఏదీ లేదు.

అన్వయము:

వక్రబుద్ధి అటువంటి స్మారక పరిధిని కలిగి ఉంది, అది దేవుని తీర్పును కోరుతుంది. ఇది కళ, సాహిత్యం, నైతికత, విద్య లేదా ప్రభుత్వ రంగంలో సంభవిస్తుందా అనే తేడా లేదు. నలుపును తెలుపు అని పిలిచే విధానాన్ని దేవుడు ద్వేషిస్తాడు. అన్ని రకాల సాపేక్షవాదం దేవుని వర్గాలను తుడిచివేస్తుంది.

Share