Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

విశ్వాసముతోకూడిన మీ పనిని, ప్రేమతోకూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతోకూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు

 

నిరీక్షణతోకూడిన మీ ఓర్పును

థెస్సలొనీకయుల మూడవ మరియు చివరి ధర్మం నిరీక్షణ. నిరీక్షణతో భవిష్యత్తుతో సంబంధం ఉంది. థెస్సలొనీకయుల ఓర్పు శాశ్వతత్వం కొరకు దేవుని నిబంధనలపై వారి విశ్వాసం నుండి వచ్చింది.

నిరీక్షణను వ్యాయామం చేసే వ్యక్తులు నిరాధారమైన ఆశావాదం లేదా కోరికతో కూడిన ఆలోచనపై పనిచేయరు. బైబిల్లో నిరీక్షణ యొక్క ఆలోచన విశ్వాసం, భరోసా మరియు నిశ్చయత యొక్క ఆలోచన. ప్రతి వ్యక్తికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తన వాగ్దానాలన్నింటినీ పాటిస్తాడని ఈ వ్యక్తికి విశ్వాసం ఉంది. ఈ రకమైన నిరీక్షణ ఇబ్బంది ద్వారా స్థిరమైన ఓర్పును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఆశ విశ్వాసి తన దారికి వచ్చే ఏ విచారణలోనైనా భరించటానికి సహాయపడుతుంది.

” ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి. నిరీక్షింపబడునది కనబడునప్పుడు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచున్న దానికొరకు ఎవడు నిరీక్షించును?” (రోమా ​​8:24).

“మన రక్షకుడైన దేవునియొక్కయు మన నిరీక్షణయైన క్రీస్తుయేసుయొక్కయు ఆజ్ఞప్రకారము క్రీస్తుయేసుయొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు …” (1 తిమోతి 1: 1).

“… మనము భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమయొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో స్వస్థబుద్ధితోను నీతితోను, భక్తితోను బ్రదుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది. …” (తీతు 2:12,13).

బైబిల్ నిరీక్షణ ఆశించే ఆలోచన కాదు. “నిరీక్షణ” అనేది ఆంగ్లంలోకి అనువదించడానికి చాలా కష్టమైన పదం ఎందుకంటే ఇది విశ్వాసం యొక్క ఆలోచనను కలిగి ఉంది. ఆంగ్ల పదం కోరికతో కూడిన ఆలోచనను ప్రసారం చేస్తుంది. “రేపు వర్షం పడదని నేను నమ్ముతున్నాను” అని మనము అంటున్నాము. మనము దీని అర్థం, “రేపు వర్షం పడకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను.” బైబిల్ నిరీక్షణ కోరిక కాదు. ఇది “ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు క్రీస్తు వద్దకు వస్తారని ఈ అద్భుతమైన ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. ఇది పని చేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ” లేదు, దేవుడు ఎవరో మనకు భవిష్యత్తులో భరోసా ఉందనే ఆలోచన నిరీక్షణకు ఉంది.

“ఓర్పు” అనే పదం రెండు గ్రీకు పదాల నుండి వచ్చింది: కింద మరియు ఉండటానికి. సహనం ఉన్న వ్యక్తి కింద ఉండి, ఒత్తిడికి లోనవుతాడు. ఈ వ్యక్తి తన దారికి వచ్చినా వదులుకోడు. ఇది పట్టుదల యొక్క గుణం. ఏదేమైనా, ఈ పదం కేవలం కల్తీ లేని పట్టుదలను తెలియజేయదు, కానీ సమస్యలకు స్వస్థికి మించిన పట్టుదల. ఇది జీవన నాణ్యతతో భరిస్తుంది.

మన ఆంగ్ల పదం “ఓర్పు” నిష్క్రియాత్మకత లేదా కార్యాచరణ లేకపోవడం యొక్క ఆలోచనను కలిగి ఉంటుంది. “ఓర్పు ” అనే గ్రీకు పదానికి ధైర్యం, స్థిరత్వం అని అర్ధం. నిరీక్షణ మంచి జ్ఞాపకశక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గొప్ప నిరీక్షణను కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అక్కడ వేలాడుతాడు. అతను స్థిరత్వం యొక్క పాత్రను కలిగి ఉంటాడు

దేవుని వాగ్దానాలను క్లెయిమ్ చేయడానికి నిరీక్షణ మనకు సహాయపడుతుంది. మము ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు మమ్మల్ని భయపెట్టవు ఎందుకంటే మనం క్షణం దాటి చూస్తాము. ప్రపంచంలో క్రీస్తు కారణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకునే వ్యక్తులు వదులుకోలేరు. వారు బుల్డాగ్ స్టిక్-టు-ఇట్-ఐనెస్ కలిగి ఉండాలి. వారు ప్రపంచంలో దేవుడు కోరుకుంటున్నదానిని పట్టుకుని దానిపై పట్టుకోవాలి. వారు చాలాసార్లు విఫలమైనప్పటికీ ఈ వ్యక్తులు ఎప్పటికీ వదులుకోరు. వారు లేచి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. వారు అక్కడ వేలాడుతారు. కొద్ది మందికి ఈ రకమైన దృష్టి ఉంటుంది.

సూత్రం:

నిరీక్షణనుండి ఓర్పు పుడుతుంది

అన్వయము:

పట్టుదలను ఉత్పత్తి చేసే జీవన నాణ్యత మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికపై విశ్వాసం. వర్తమానంలో దేవుని ఏర్పాటు మరియు మన భవిష్యత్తు కోసం ఆయన నిరీక్షణ, క్రైస్తవులకు ఇతరులపై ఓర్పు కలిగిస్తుంది.

“కృప యెక్కువమంది ద్వారా ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు విస్తరింపజేయులాగున, సమస్తమైనవి మీకొరకై యున్నవి. కాగా

విశ్వసించితిని గనుక మాటలాడితిని

అని వ్రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతోకూడిన ఆత్మగలవారమై, ప్రభువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మమ్మును కూడ లేపి, మీతోకూడ తన యెదుట నిలువ బెట్టునని యెరిగి, మేమును విశ్వసించుచున్నాము గనుక మాటలాడుచున్నాము.

కావున మేము అధైర్యపడము; మా బాహ్య పురుషుడు కృశించుచున్నను, ఆంతర్యపురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు. మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జేయుచున్నది. ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు; అదృశ్యమైనవి నిత్యములు.”(2 కొరింథీయులు 4: 13-18).

ఇవి ఆపరేషన్ బూట్‌స్ట్రాప్‌లుగా ఉన్నాయా? ఇది కల్తీ లేని స్వయం ప్రయత్నమా?

“అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి శ్రమలయందును అతిశయపడు దము. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడియున్నది” (రోమా 5: 3-5).

ప్రజలు మంచి జ్ఞాపకశక్తిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆపరేషన్ బూట్స్ట్రాప్‌ల గురించి మాట్లాడుతున్నామా? బైబిల్ నిరీక్షణ అనేది గుడ్డి విధి ఆధారంగా మానవ సంకల్పం కాదు. ఇది దేవునిపై విశ్వాసం మరియు ఆయన వాగ్దానాలపై ఆధారపడిన నిరీక్షణ. ఇది నిరీక్షణతో ప్రేరణ పొందిన చిత్తశుద్ధి.

క్రైస్తవులకు ఉన్న సరుకు ప్రపంచంలోని ఇతర వ్యక్తులలో ఎక్కువ మందికి లేనిది భవిష్యత్తులో విశ్వాసం. మనిషి విశ్వాసాన్ని ద్వేషిస్తాడు ఎందుకంటే ఇది సాపేక్షవాదానికి విరుద్దము. సాపేక్షవాదం, ఏదీ ఖచ్చితంగా నిజం కాదనే ఆలోచన, నమ్మినవారి యొక్క గొప్ప నిరీక్షణ.. మనవాళికి యేసు మాత్రమే నిరీక్షణ. అది ఈ రోజు చాలా మందికి మాటలతో పోరాడుతోంది కాని ఇది నిజం.

విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తులు చాలా మందిని భయపెడతారు. నమ్మకంగా ఉన్నవారు అహంకారంగా ఉన్నారని వారు అనుకుంటారు. చాలా మంది ప్రజలు తమను తాము అనుమానిస్తున్నారు కాబట్టి నమ్మకంగా ప్రజలు వారిని భయపెడతారు. వారు ప్రమాదాలకు భయపడతారు.

మానవ స్థాయిలో, విశ్వాసం విజయానికి ఒక ఆధారం. నమ్మకమైన వ్యక్తులు వారు ఏమి చేస్తున్నారో మరియు వారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో తెలుసు. “నేను నమ్మకమైన వ్యక్తిని, నేను అలా చేస్తాను” అని కొంత శూన్యమైన గాలి ఆధారంగా వారు పూర్తిగా ఉపరితల విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించరు. లేదు, వారు తమ విశ్వాసాన్ని సామర్థ్యం, ​​పరిశోధన మరియు అవగాహనపై ఆధారపరుస్తారు. క్రైస్తవ స్థాయిలో, మనము దేవుని వాగ్దానాల గురించి చాలా లోతైన నమ్మకాలపై ఆధారపడతాము.

” ఏలయనగా ఓర్పువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడిన వన్నియు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి యున్నవి. ” (రోమా 15: 4).

ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లి ఎలాగైనా చేస్తే ఏదో పనిచేయదని ప్రజలు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు? నమ్మకమైన వ్యక్తులు సాధారణంగా ఎక్కువ సమర్థులు కాదు కాని వారు ఎక్కువ నమ్ముతారు. చుట్టుపక్కల ఇతరులు అసమర్థులు అనిపించవచ్చు.

నమ్మకమైన వ్యక్తులు తెలియకుండానే ఇతర వ్యక్తులను బెదిరించవచ్చు. ఇతరులను బెదిరించడానికి అనుమతించే వ్యక్తుల సమస్య అహంకారం. సొంతంగా ప్రారంభించటానికి బదులు వారు ఆత్మన్యూనతతో ఈత కొడతారు. వారు తమ సొంత ప్రభావ రంగాన్ని ప్రారంభించడం కంటే నమ్మకంగా ఉన్న వారితో పోరాడతారు.

Share