Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము నంగీకరించి, మమ్మును ప్రభువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి

 

పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందముతో

థెస్సలొనీకయులు “పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందముతో” హింసకు గురైన సువార్తకు సాక్ష్యమిచ్చారు. “వలన” పదం ఈ ఆనందం యొక్క మూలం, మూలం లేదా శక్తి పరిశుద్ధాత్మ అని సూచిస్తుంది. వారి ఆనందం పరిశుద్ధాత్మ నుండి వచ్చింది.

విస్తృతమైన బాధలు మరియు కష్టాల నేపథ్యంలో, వారు తమ సందేశాన్ని మరియు సందేశాన్ని అందించినవారిని విశ్వసించారు. వారు తమ సందేశాన్ని ప్రతిక్రియల నేపథ్యంలో నమ్మకంతో తీసుకువెళ్లడమే కాక, ఇంకా ఎక్కువ కలిగి ఉన్నారు – “పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందం.” ప్రతిక్రియలో ఆనందం మానవ స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆనందంలో విచారణను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని దేవుడు మనకు ఇస్తాడు.

“ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాత్రులని యెంచబడినందునవారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళ్లిపోయి ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, యేసే క్రీస్తని ప్రకటించుచుండిరి.”(అపొస్తలుల కార్యములు 5: 41-42).

సూత్రం:

ఆనందం మన విశ్వాసాన్ని పంచుకోవడంలో హింసను, విచారణను అధిగమిస్తుంది.

అన్వయము:

కొంతమంది క్రైస్తవులు తమ స్నేహితులతో తమ విశ్వాసాన్ని పంచుకోరు ఎందుకంటే వారి స్నేహితులు తమను బహిష్కరిస్తారని వారు భయపడుతున్నారు. సాక్ష్యమివ్వడంలో “పరిశుద్ధాత్మవలన కలుగు ఆనందం” గురించి ఇతర క్రైస్తవులకు తెలుసు. వారు దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని మరియు వారు ఎదుర్కొనే ఏ పరిస్థితిని అయినా నియంత్రించగలరని వారికి తెలుసు. ఇది మానవ ఒత్తిళ్లను లేదా స్వీయ-గుర్తింపు సమస్యలను అధిగమించడానికి వారికి విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. వారి పరిస్థితులను అధిగమించగల వ్యక్తులు వారి సమస్యల గురించి నిరంతరం ఫిర్యాదు చేయరు.

సాక్ష్యమివ్వడంలో బాధ మనకు దేవుడు మనలను ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడు అను విషయమును తేటపరుస్తుంది . పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆనందం కారణంగా క్రైస్తవుడికి ఆత్మ యొక్క ప్రత్యేక సామర్థ్యం ఉంది.

“… దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై యున్నది.” (రోమా 14: 17).

బాధ మరియు ఆనందం పరస్పరం కాదు. క్రైస్తవునికి, రెండూ ఒకేసారి ఉనికిలో ఉంటాయి.

“సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అను గ్రహింపబడియున్న దేవుని కృపనుగూర్చి మీకు తెలియజేయుచున్నాము. ఏలాగనగా, వారు బహు శ్రమవలన పరీక్షింపబడగా, అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్త రించెను.” (2 కొరింథీయులు 8: 1-2).

“ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు గాని అవసరమునుబట్టి నానావిధములైన శోధనలచేత, ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు; ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులార చూడకయే విశ్వసించుచు, మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును, అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు, చెప్పనశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు.”(1 పేతురు 1: 6-9).

” ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగు చున్న అగ్నివంటి మహాశ్రమనుగూర్చి మీకేదో యొక వింత సంభవించునట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము, క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై యున్నంతగా సంతోషించుడి.”(1 పేతురు 4: 12-13).

Share