Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

మీరెరిగినట్టే మేము ఫిలిప్పీలో ముందు శ్రమపడి అవమానముపొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువార్తను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైర్యము తెచ్చుకొంటిమని మీకు తెలియును

 

మన దేవునియందు

పౌలు జీవితానికి, పరిచర్యకు మనల్ని మనం బహిర్గతం చేయలేము మరియు కష్టాలను ఎదుర్కోవడంలో ఆయన గొప్ప ధైర్యాన్ని గమనించలేకపోతున్నాము. ఆపరేషన్ బూట్‌స్ట్రాప్‌ల ద్వారా అతను ధైర్యాన్ని సంపాదించాడా? అస్సలు కుదరదు. అతను దేవుని నుండి ధైర్యం పొందాడు. పాల్ యొక్క శక్తి సహజ ధైర్యం కాదు. అతను మనలో చాలా మందిలా ఉండేవాడు – గొప్ప పిరికివాడు.

“మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొద్ద నుంటిని. మీ విశ్వాసము మనుష్యుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని, నేను మాటలాడినను సువార్త ప్రకటించినను, జ్ఞానయుక్తమైన తియ్యని మాటలను వినియోగింపక, పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనుపరచు దృష్టాంతములనే వినియోగించితిని”(1 కొరింథీయులు 2: 3- 5).

“మేము మాసిదోనియకు వచ్చినప్పుడును మా శరీరము ఏమాత్రమును విశ్రాంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శ్రమయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట భయములు ఉండెను”(2 కొరింథీయులు 7: 5).

“మన దేవునీయందు” అనే పదం “మనము ధైర్యంగా ఉన్నాము” అని అర్హత పొందుతుంది. ధైర్యం సువార్త బృందం నుండి రాలేదు; అది దేవుని నుండి వచ్చింది. “యందు” అనే పదం దేవుడు సువార్తతో ముందుకు సాగడానికి వారికి ధైర్యం ఇచ్చాడని సూచిస్తుంది. ఆయన సార్వభౌమత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు దయను నిలబెట్టుకోవడం ఫలవంతమైన సువార్త ప్రకటనకు  అవసరమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తుంది.

ఆయన ప్రజల హృదయాలపై స్పష్టంగా కదులుతున్నాడని వారికి తెలుసు. వారు నిర్లక్ష్యంగా థెస్సలొనికాలోకి వెళ్ళలేదు. వారు 1 థెస్సలొనీకయులు 1: 5 యొక్క ఐదు సూత్రాల గొడుగు కింద పనిచేశారు.

వారు తమ సువార్త ప్రచారంలో జ్ఞానాన్ని కూడా ఉపయోగించారు. వారు తమ దగ్గరికి చేరుకున్నారు. సువార్తను తెలియజేయడానికి వ్యతిరేకత పొందడం ఒక విషయం; మనమే  స్వంత వ్యతిరేకతను సృష్టించుకోవడము మరొక విషయం.

“సమయము పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు వెలుపటి వారియెడల జ్ఞానము కలిగి నడుచు కొనుడి.౹ 6ప్రతిమనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరమియ్య వలెనో అది మీరు తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనియ్యుడి.”(కొలొస్సయులు 4: 5-6).

“నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడనై యున్నను ఎక్కువమందిని సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని నన్ను నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె ఉంటిని. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేనివాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధర్మశాస్త్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము లేనివారికి ధర్మశాస్త్రము లేనివానివలె ఉంటిని. బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్నివిధముల వాడనైయున్నాను. మరియు నేను సువార్తలో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే సమస్తమును చేయుచున్నాను.”(1 కొరింథీయులు 9: 19-23).

” యూదులకైనను, గ్రీసుదేశస్థుల కైనను, దేవుని సంఘమునకైనను అభ్యంతరము కలుగ జేయకుడి. ఈలాగు నేను కూడ స్వప్రయోజనమును కోరక, అనేకులు రక్షింప బడవలెనని వారి ప్రయోజనమునుకోరుచు, అన్ని విషయములలో అందరిని సంతోష పెట్టుచున్నాను. ” (1 కొరింథీయులకు 10: 32-33).

పౌలు దేవునితో ఉన్న సంబంధం నుండి ధైర్యం పొందాడు. అతను భయంతో ప్రభావితం కాలేదు. తన సహజమైన వ్యక్తిత్వములో , అతను తన జీవితంలో తాత్కాలికంగా పనిచేసే దేవుని విశ్వాసంతో కదిలితే అతను అంత ధైర్యంగా ఉండడు.

సూత్రం:

ధైర్యం దేవుని నుండి వస్తుంది, స్వయం నుండి కాదు.

అన్వయము :

దేవుని ఏర్పాటు విశ్వసించే వ్యక్తులు తమ విశ్వాసాన్ని పంచుకోవడంలో చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. దేవుని సార్వభౌమ సంరక్షణలో మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నామో, విశ్వసిస్తున్నామో, మన విశ్వాసంలో మరింత ధైర్యం ఉంటుంది.

Share