Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

అయితే స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా, మేము మీమధ్యను సాధువులమై యుంటిమి.

 

ఈ పద్యంతో సువార్త బృందం నుండి థెస్సలొనికాలో వారి సందేశానికి ప్రతిస్పందనకు ప్రాధాన్యత మారుతుంది.

అయితే

ఇక్కడ “అయితే” అనే పదం అసలు భాషలో బలమైన విరుద్ధం. ఇది మునుపటి ప్రతికూలతలకు సమాధానం ఇస్తుంది.

స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా

ఇక్కడ “స్తన్యమిచ్చు తల్లి” కేవలం కాపాడు తల్లి కాదు, తన పిల్లలను పోషించే తల్లి. ఈ తల్లికి నర్సుకి సామర్థ్యం ఉంది, కానీ ఆమెకు సహజమైన తల్లి ప్రవృత్తి ఉంది. వృత్తిపరముగా ఉండడం ఒక విషయం కాని తల్లి కావడం మరో విషయం. ఇక్కడ ఉన్న ఆలోచన కేవలం ఒక పోషించుట యొక్క ఆలోచన కాదు, కానీ స్తన్యమిచ్చు తల్లి యొక్క ఆలోచన, ఎందుకంటే ఈ తల్లి  “తన పిల్లలను ఎంతో ఆదరిస్తుంది.” ఒక స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన చిన్నారిని సున్నితంగా చూసుకుంటుంది.

” ఒకని తల్లి వానిని ఆదరించునట్లు నేను మిమ్మును ఆదరించెదను యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు.”(యెషయా 66:13).

“గారవించు” అనే పదానికి ప్రధానంగా వేడి చేయడం, వెచ్చన చేయడం అని అర్థం; అప్పుడు పక్షులు తమ పిల్లలను ఈకలతో కప్పేలా వెచ్చగా ఉంచుట అని అర్ధం (ద్వితీయోపదేశకాండము 22: 6). “గారవించు” రూపకం అంటే మృదువైన ప్రేమతో ప్రేమించడం, సున్నితమైన సంరక్షణతో పెంపొందించడం (ఎఫెసీయులకు 5:29 – క్రీస్తు మరియు సంఘము). మన ప్రకరణములో, సువార్త బృందం థెస్సలొనికాలోని పరిశుద్ధుల సంరక్షణ. వారు పరిశుద్ధులను ప్రోత్సహించే పనిలో ఉన్నారు. ఈ సంఘముపై బృందం ఒక స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన పిల్లల కోసం చేసే అదే సున్నితమైన ప్రేమతో  చూసుకుంటుంది.

మేము మీమధ్యను సాధువులమై యుంటిమి.,

“సాధువులము” అనే పదం గ్రీకు భాషలో శిశు పదం. సువార్త బృందం థెస్సలొనీకయులలో శిశువులుగా మారడానికి కారణం, వారు తమ సొంత హక్కులను నొక్కిచెప్పడంలో కంటే ఆ ప్రదేశంలోని బాల్య దశ  క్రైస్తవుల సంక్షేమం గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపారు. క్రీస్తులో వారి అపరిపక్వతలో, థెస్సలొనీకయులకు అహంకారపూరిత ఆజ్ఞల కంటే వెచ్చని సంరక్షణ అవసరం. క్రొత్త క్రైస్తవులను మనం చాలా తేలికగా గాయపరుస్తాము.

సువార్త బృందం థెస్సలొనీకయుల పట్ల సున్నితత్వాన్ని చూపించింది. వారు తమను తాము సేవచేసిన ప్రజల సంస్కృతికి మరియు ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి అనుగుణంగా ఉన్నారు. మనము వారిని సంప్రదించగల వైపు నుండి వారిని సంప్రదించడం ద్వారా వారిని చేరుకుంటాము.

“మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియ్యుడి. ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు”(ఫిలిప్పీయులు 4: 5).

కొన్ని సమయాల్లో పాల్ సున్నితంగా లేడు. ఆ సమూహంలో సిద్ధాంతపరమైన సమస్య ఉన్నందున అతను గలతీయులతో సున్నితంగా లేడు. అక్షాంశం లేదు, వశ్యత లేదు మరియు అవసరమైన సిద్దాంత విషయాలతో రాజీ లేదు. హృదయాలు సరిగ్గా ఉన్న వ్యక్తుల విషయానికి వస్తే, అతను “సున్నితమైనవాడు”.

సూత్రం:

నాయకులు బాల్యదశలో ఉన్న  క్రైస్తవులను సున్నితంగా చూసుకోవాలి.

అన్వయము :

ఒక తల్లి తన చిన్న పిల్లలను చూసుకునే విధంగా కొత్త విశ్వాసులను చూసుకోవాలి.

“కాబట్టి నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మలకొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయపరచెదను; నన్నును నేను వ్యయపరచుకొందును. నేను మిమ్మును ఎంత యెక్కువగా ప్రేమించుచున్నానో అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమింతురా?”(2 కొరింథీయులు 12:15).

” సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు వారికి మారుమనస్సు దయచేయును; అందువలన సాతాను తన యిష్టము చొప్పున చెరపెట్టిన వీరు వాని యురిలోనుండి తప్పించుకొని మేలుకొనెదరేమో అని, ప్రభువుయొక్క దాసుడు అట్టివారిని సాత్వికముతో శిక్షించుచు, జగడమాడక అందరి యెడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను.”(2 తిమోతి 2: 24-26).

Share