Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూర్చిన వర్తమాన వాక్యము మావలన అంగీకరించినప్పుడు, మనుష్యుల వాక్య మని యెంచక అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యమని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. ఆ వాక్యమే విశ్వాసులైన మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయుచున్నది.

 

మీరు దేవునిగూర్చిన వర్తమాన వాక్యము మావలన అంగీకరించినప్పుడు,

ఈ పదబంధం అక్షరాలా “మా నుండి వచ్చిన మీరు వినిన వాక్యము” [దేవుని నుండి వారి సందేశం] అని చదువబడుతుంది. పౌలు బృందం నుండి థెస్సలొనీకయులు విన్న వాక్యము దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా వారితో మాట్లాడాడు. సందేశము దేవుని వాక్యం, మనిషి యొక్క వాక్యము కాదు.

“వినిన” అనే పదం విన్న విషయం, సందేశం లేదా బోధన (మార్కు 7: 4; యోహాను 1:11; 14: 3; 1 కొరింథీయులు 11:23; 15: 1, 3; గలతీయులు 1: 9, 12 ; ఫిలిప్పీయులు 4: 9; కొలొస్సయులు 2: 6; 4:17). ఆలోచన ఏమిటంటే, మనము విన్నప్పుడు, మనము విన్నదాన్ని నమ్ముతాము మరియు మనము విన్న దాని ఆధారంగా దానికి ప్రతిస్పందిస్తాము.

” కాబట్టి దేవునివలననైన యీ రక్షణ అన్యజనులయొద్దకు పంపబడి యున్నదని మీరు తెలిసికొందురుగాక, వారు దాని విందురు” (అపొస్తలుల కార్యములు 28:28).

“వారికి ప్రకటింపబడినట్లు మనకును సువార్త ప్రకటింపబడెను, గాని వారు వినిన వారితో విశ్వాసముగలవారై కలిసియుండలేదు గనుక విన్న వాక్యము వారికి నిష్‌ప్రయోజనమైనదాయెను.”(హెబ్రీయులు 4: 2).

“… సత్యమునకు చెవినియ్యక కల్పనాకథలవైపునకు తిరుగుకాలమువచ్చును” (2 తిమో 4: 4).

సూత్రం:

దేవుని కోసం హృదయపూర్వకముగా విశ్వాసి జీవిత సూత్రాలను నేర్చుకోవటానికి బైబిలును దేవుని వాక్యంగా వింటాడు.

అన్వయము :

ప్రకటనలోని ప్రతి సంఘముకు  “వినును గాక” అనే పదం సంభవిస్తుంది. తన వాక్యానికి హృదయం ఇవ్వాలని యేసు పదేపదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు.

“చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్నమాట వినునుగాక. జయించు వానికి దేవుని పరదైసులో ఉన్న జీవవృక్ష ఫలములు భుజింప నిత్తును.”(ప్రకటన 2: 7).

దేవుని వాక్యానికి మనకు “చెవి” ఉంటే, మన జీవితాలకు ముఖ్యమైనవి వింటాము.

“అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి. మీరు వినువారు మాత్రమైయుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండ, వాక్యప్రకారము ప్రవర్తించువారునై యుండుడి. ఎవ డైనను వాక్యమును వినువాడైయుండి దానిప్రకారము ప్రవర్తింపనివాడైతే, వాడు అద్దములో తన సహజముఖమును చూచుకొను మనుష్యుని పోలియున్నాడు. వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెట్టివాడో వెంటనే మరచిపోవునుగదా అయితే స్వాతంత్యము నిచ్చు సంపూర్ణమైన నియమములో తేరి చూచి నిలుకడగా ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, క్రియను చేయువాడైయుండి తన క్రియలో ధన్యుడగును.”(యాకోబు 1: 21-25).

Share