Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

యీ శ్రమలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునట్లు మిమ్మును స్థిరపరచుటకును, మీ విశ్వాసవిషయమై మిమ్మును హెచ్చరించుటకును, మన సహోదరుడును క్రీస్తు సువార్త విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితిమి.

 

మీ విశ్వాసవిషయమై

“విషయమై” పదం అక్షరాలా తరపున అని ఉంది. థెస్సలొనీకయులను వారి విశ్వాసం తరపున స్థాపించి ప్రోత్సహించడానికి పౌలు తిమోతిని పంపాడు. విచారణలో ఉన్న విశ్వాసానికి స్థిరత్వం మరియు ప్రోత్సాహం రెండూ అవసరం.

“వారు ఆ పట్టణములో సువార్త ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులనుగా చేసిన తరువాత లుస్త్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచ్చి శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరచి–విశ్వాసమందు నిలుకడగా ఉండ వలెననియు, అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపవలెననియు వారిని హెచ్చరించిరి. ‘”(అపొస్తలుల కార్యములు 14: 21-22).

ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వానికి కేంద్రం మన విశ్వాసం. బలహీనమైన విశ్వాసం అస్థిరతను ప్రేరేపిస్తుంది. సరైన విషయములో ఆనుకోని విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ క్రైస్తవ జీవితం నుండి తప్పుతుంది. విశ్వాసం బలహీనంగా ఉన్నవారు విషయాలు తప్పు అయినప్పుడు భయపడతారు.

“… ఇవన్నియుగాక విశ్వాసమను డాలు పట్టుకొనుడి; దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు” (ఎఫెసీయులు 6:16).

తరువాతి కొన్ని వచ్చానాలలో ఐదుసార్లు పౌలు థెస్సలొనీకయుల విశ్వాసాన్ని సూచిస్తాడు (5,6,7,10 వచనాలు).

” నేను శరీరవిషయములో దూరముగా ఉన్నను ఆత్మవిషయములో మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగ్యమైన ప్రవర్తనను క్రీస్తునందలి మీ స్థిరవిశ్వాసమును చూచి ఆనందించుచున్నాను. ” (కొలొస్సయులు 2: 5).

“ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతిపరిశుద్ధమైనదానిమీద మిమ్మును మీరు కట్టుకొనుచు, పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థనచేయుచు, నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు కనికరముకొరకు కనిపెట్టుచు, దేవుని ప్రేమలొ నిలుచునట్లు కాచుకొని యుండుడి. …” (యూదా 1:20).

సూత్రం:

మన అనుభవానికి దేవుని వాక్య సూత్రాలను వర్తింపజేయడం మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది.

అన్వయము:

మనము దేవుని వాక్యము ద్వారా మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాము.

“కాగా వినుటవలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తునుగూర్చిన మాటవలన కలుగును.” (రోమా 10:17).

క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసం కోసం పోరాడాలి.

” విశ్వాససంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నిత్యజీవమును చేపట్టుము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షులయెదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి ” (1 తిమోతి 6:12).

సంఘ నాయకులు విశ్వాసంలో సమ్మేళనాలను బలోపేతం చేయడం అత్యవసరం.

” గనుక సంఘములు విశ్వాసమందు స్థిరపడి, అనుదినము లెక్కకు విస్తరించుచుండెను. ” (అపొస్తలుల కార్యములు 16: 5).

Share