Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

తిమోతియు ఇప్పుడు మీయొద్దనుండి మాయొద్దకు వచ్చి, మేము మిమ్మును ఏలాగు చూడ నపేక్షించుచున్నామో ఆలాగే మీరును మమ్మును చూడ నపేక్షించుచు, ఎల్లప్పుడును మమ్మును ప్రేమతో జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నారని, మీ విశ్వాసమునుగూర్చియు మీ ప్రేమనుగూర్చియు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచ్చెను.

 

మేము మిమ్మును ఏలాగు చూడ నపేక్షించుచున్నామో,

“అపేక్ష” అనే పదానికి చాలా కాలం పాటు, ఆత్రుతగా ఉండుట ని అర్థం. థెస్సలొనీకయులకు మరియు పౌలుకు మధ్య సహవాసము అవసరం ఉందని ఈ కోరిక గుర్తిస్తుంది.

థెస్సలొనీకయులు సువార్త బృందం యొక్క జ్ఞాపకాలను ఎంతో ప్రేమించారు. క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు పదాన్ని “అపేక్షించుచు:” కోసం ఎలా ఉపయోగిస్తుందో గమనించండి.

“ఈ హేతువుచేతను మీయొద్దకు రాకుండ నాకు అనేక పర్యాయములు ఆటంకము కలిగెను. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రదేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు గనుక, అనేక సంవత్సరములనుండి మీయొద్దకు రావలెనని మిక్కిలి అపేక్షకలిగి, నేను స్పెయిను దేశమునకు వెళ్లునప్పుడు మార్గములో మిమ్మును చూచి, మొదట మీ సహవాసమువలన కొంత మట్టుకు సంతృప్తిపొంది, మీచేత అక్కడికి సాగనంపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను.”(రోమా ​​15: 22-24).

“అయినప్పటికీ, దిగజారినవారిని ఓదార్చే దేవుడు, టైటస్ రాకతో మమ్మల్ని ఓదార్చాడు, మరియు ఆయన రాకతోనే కాదు, మీలో ఓదార్పునిచ్చిన ఓదార్పు ద్వారా కూడా, మీ ఉత్సాహపూరిత కోరిక, మీ శోకం, నా పట్ల ఉత్సాహం, నేను మరింత సంతోషించాను. ”

“మీరు మాకు బహు ప్రియులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష గలవారమై దేవుని సువార్తను మాత్రము గాక మా ప్రాణములను కూడ మీకిచ్చుటకు సిద్ధపడియుంటిమి.” (1 థెస్సలొనీకయులు 2: 8).

“నా ప్రార్థనలయందు ఎడతెగక నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, నీ కన్నీళ్లను తలచుకొని, నాకు సంపూర్ణా నందము కలుగుటకై నిన్ను చూడవలెనని రేయింబగలు అపేక్షించుచు, నీయందున్న నిష్కపటమైన విశ్వాసమును జ్ఞాపకము చేసికొని, నా పితురాచారప్రకారము నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో నేను సేవించుచున్న దేవునియెడల కృతజ్ఞు డనై యున్నాను. ఆ విశ్వాసము మొదట నీ అవ్వయైన లోయిలోను నీ తల్లియైన యునీకేలోను వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ము చున్నాను.”(2 తిమోతి 1: 3-5).

ఆలాగే మీరును మమ్మును చూడ నపేక్షించుచు

సువార్త బృందం కోరిక థెస్సలొనీకయులకు పరస్పరం ఉంటుంది. పౌలు తమను చూడాలని కోరుకున్నట్లే బలవంతపు విభజన యొక్క బాధను వారు అనుభవించారు. సువార్త బృందం మరియు థెస్సలొనీకయుల మధ్య పరస్పర ప్రేమ ఉంది. తన పిల్లలు కుటుంబ సూత్రాల ప్రకారం నడుస్తారని తెలుసుకోవడం తండ్రి హృదయానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.

“నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారని వినుటకంటె నాకు ఎక్కువైన సంతోషము లేదు.” (3 యోహాను 4).

తీవ్రమైన హింస ఉన్నప్పటికీ, థెస్సలొనీకయులు ప్రభువుకు నమ్మకముగా ఉన్నారు. మనలను అనుసరించే వారిని ప్రభువు వద్దకు విడుదల చేయవలసిన విషయము ఉంది. మనము ఏదో ఒక సమయంలో ఆప్రాన్ తీగలను కత్తిరించాలి. మనం లేకుండా ప్రజలు ఆధ్యాత్మికంగా కలిసిపోలేరని అనుకోవడం అహంకారం.

మీ విశ్వాసమునుగూర్చియు మీ ప్రేమనుగూర్చియు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచ్చెను

థెస్సలొనీకయుల యొక్క రెండు లక్షణ వైఖరులు సువార్త బృందం పట్ల వారి విశ్వాసం మరియు ప్రేమ. వారు సువార్తను, సువార్త పరిచర్యలను ప్రేమించారు. తిమోతి నివేదిక సువార్త లాగా ఉంది – “సంతోషకరమైన సమాచారమును.” క్రొత్త నిబంధన తరచుగా “విశ్వాసం మరియు ప్రేమ” యొక్క లక్షణాలను కలుపుతుంది. విశ్వాసం ప్రేమకు ముందు ఉంటుంది. క్రమము ముఖ్యం. విశ్వాసం నిలువుగా ఉంటుంది మరియు ప్రేమ అడ్డంగా ఉంటుంది.

” పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబట్టి, క్రీస్తుయేసునందు మీకు కలిగియున్న విశ్వాసమునుగూర్చియు, పరిశుద్ధులందరిమీద మీకున్న ప్రేమనుగూర్చియు, మేము విని యెల్లప్పుడు మీ నిమిత్తము ప్రార్థనచేయుచు, మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తుయొక్క తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము….” (కొలొస్సయులు 1: 3-4).

“కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ యీ మూడును నిలు చును; వీటిలో శ్రేప్ఠమైనది ప్రేమయే. ”(1 కొరింథీయులు 13:13).

“విశ్వాసముతోకూడిన మీ పనిని, ప్రేమతోకూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతోకూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనలయందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనముచేయుచు, మీ అందరి నిమిత్తము ఎల్లప్పుడును దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.౹ 4-5ఏలయనగా దేవునివలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా, మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతి, అనగా మా సువార్త, మాటతో మాత్రముగాక శక్తితోను, పరిశుద్ధాత్మతోను, సంపూర్ణ నిశ్చయతతోను మీయొద్దకు వచ్చియున్న సంగతి మాకు తెలియును. మీ నిమిత్తము మేము మీయెడల ఎట్టివారమై యుంటిమో మీరెరుగుదురు 1: 2-4).

“సహోదరులారా, మేమెల్లప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు బద్ధులమై యున్నాము. ఇది యుక్తమే; ఏలయనగా మీ విశ్వాసము బహుగా అభివృద్ధిపొందుచున్నది. మీ అందరిలో ప్రతివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు ప్రేమ విస్తరించు చున్నది. …” (2 థెస్సలొనీకయులు 1: 3).

” యేసుక్రీస్తునందుండువారికి సున్నతిపొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని ప్రేమవలన కార్యసాధకమగు విశ్వాసమే ప్రయోజనకరమగును. ” (గలతీయులు 5: 6).

ఎల్లప్పుడును మమ్మును ప్రేమతో జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నారని,

థెస్సలొనీకయులు తన సందర్శనను ఎంతో జ్ఞాపకాలతో తిరిగి చూస్తారని పౌలు తెలుసుకోవడం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. పాల్ ఇలా అంటాడు, “నేను థెస్సలొనికాను ఎందుకు విడిచిపెట్టాలో మీకు అర్థమైంది. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టాలని అనుకున్నాను కాబట్టి కాదు. అర్ధం చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదములు.”

సూత్రం:

క్రియాశీలక విశ్వాసం పరస్పర ప్రేమను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

అన్వయము:

క్రియాశీలక విశ్వాసం పరస్పర ప్రేమను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. విశ్వాసులు పంచుకునే దగ్గరి సహవాసము సువార్తలో సహవాసము. సువార్త యొక్క సువార్తను పంచుకుంటూ భుజం భుజం వేసుకునే వారిలో ప్రత్యేక ప్రేమ ఉంది.

“మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి, మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినమువరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేనుచేయు ప్రతి ప్రార్థ నలో ఎల్లప్పుడును సంతోషముతో ప్రార్థనచేయుచు, నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసికొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. నా బంధకములయందును, నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటయందును, దానిని స్థిరపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతోకూడ పాలివారై యున్నారు గనుక నేను మిమ్మును నా హృదయములో ఉంచుకొని యున్నాను. ఇందుచేత మిమ్మునందరినిగూర్చి యీలాగు భావించుట నాకు ధర్మమే. క్రీస్తుయేసుయొక్క దయారసమునుబట్టి, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష కలిగియున్నానో దేవుడే నాకు సాక్షి”(ఫిలిప్పీయులు 1: 3-8).

Share