Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

మీరు పరిశుద్ధులగుటయే, అనగా మీరు జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్తము

 

దేవుని చిత్తము,

పౌలు దేవుని చిత్తాన్ని కల్తీ లేని పరంగా ప్రకటిస్తాడు. దేవుని యొక్క స్పష్టమైన సంకల్పం మనకు తెలియని అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇది వాటిలో ఒకటి కాదు. సెక్స్ యొక్క సరిహద్దుల విషయానికి వస్తే దేవుని చిత్తం మనకు తెలుసు. దేవుడు కోరుకునేది ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా తెలుసు. క్రైస్తవులు తమను దేవుని సార్వభౌమ సంకల్పానికి లొంగవచ్చు లేదా వారి స్వంత స్వతంత్ర సంకల్పాన్ని నొక్కి చెప్పవచ్చు.

మనము దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని వాక్యం నుండి నిర్ణయిస్తాము. మనము బైబిల్ లేకుండా క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపలేము. మనము సంపూర్ణమైన ఏకైక ప్రదేశం. మనము దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని వాక్యంలో కనుగొనవచ్చు.

సూత్రం:

దేవుడు విశ్వాసులకు సంపూర్ణతను ఇస్తాడు, తద్వారా వారు సెక్స్ విషయంలో స్పష్టమైన, నిర్ణయాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

అన్వయము:

క్రైస్తవులు గాలి ఎలా వీస్తారనే దానిపై ప్రయాణించలేరు. అది సాపేక్ష నీతి. దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా మనం మన నౌకను నిర్దేశించాలి, దీని అర్థం మనం ప్రబలంగా ఉన్న అభిప్రాయ గాలులకు వ్యతిరేకంగా ప్రయాణించగలము. దేవుడు వెళ్తున్న అదే దిశలో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నాము.

మనము దేవుని చిత్తాన్ని చేయటానికి ముందు, ఎంత ఖర్చయినా ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. తనను తాను దేవుని చిత్తానికి తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న క్రైస్తవుడు బేషరతుగా దేవుని వాక్యాని ఉపయోగిస్తాడు.

” ఎవడైనను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకొనినయెడల, ఆ బోధ దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచున్నానో, వాడు తెలిసికొనును ” (యోహాను 7:17).

దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యమే. ఇది మర్మమైన, అంతరిక్ష, సంక్షిప్త సంకల్పం కాదు. దేవుడు తన చిత్తాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెబుతాడు.

“ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభువుయొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి” (ఎఫెసీయులకు 5:17).

దేవుని చిత్తాన్ని పరీక్షించడం సాధ్యమే. మనము దీనిని “పునరుద్ధరించిన మనస్సు” ద్వారా చేస్తాము.

“కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమునుబట్టి మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.”(రోమా 12: 1-2).

శరీరానికి సంబంధించిన జీవితాలకు కట్టుబడి ఉన్నవారు దేవుని చిత్తాన్ని నిరూపించలేరు. మనం ప్రపంచానికి అనుగుణంగా ఉండలేము మరియు అదే సమయంలో దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనలేము. ఈ విషయాలు పరస్పరం ప్రత్యేకమైనవి.

“ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్నవాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు. లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రివలన పుట్టినవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచున్నవి గాని, దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును.”(1 యోహాను 2: 15-17).

దేవుని చిత్తంలో సంపూర్ణంగా నిలబడటం సాధ్యమే.

“మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.” (కొలొస్సయులు 4:12).

విలియం టిండేల్  కళాశాల యొక్క నినాదం “దేవుని చిత్తం, ఇంకేమీ లేదు, తక్కువ ఏమీ లేదు, మరేమీ లేదు.” దేవుని చిత్తంలోకి ప్రవేశించడం మరియు అక్కడ ఉండడం విశ్వాసికి గొప్ప సంతృప్తిని ఇస్తుంది.

క్రైస్తవ జీవితంలో కొన్ని విషయాలు చర్చకు తెరవలేదు. లైంగికత గురించి మన అభిప్రాయాన్ని మనము పునరాలోచించము. మనము లైంగిక పాపాన్ని హేతుబద్ధం చేయము, తద్వారా అది మనకు అనుకూలమైన అవసరాన్ని తీరుస్తుంది.

Share