Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

ఈ విషయమందెవడును అతిక్రమించి తన సహోదరునికి మోసము చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూర్వము మీతో చెప్పి సాక్ష్యమిచ్చిన ప్రకారము ప్రభువు వీటన్నిటి విషయమై ప్రతి దండన చేయువాడు.

 

ఎందుకనగా మేము పూర్వము మీతో చెప్పి

“పూర్వము మీతో చెప్పి” అనే పదం అక్షరాలా ముందు చెప్పడం. భవిష్యత్తులో కొన్ని తీవ్రమైన పరిణామాలను హెచ్చరించే ఆలోచన ఇది.

“… భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మత్తతలు, అల్లరితోకూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూర్చి నేనుమునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను.”(గలతీయులు 5:21).

సాక్ష్యమిచ్చిన ప్రకారము

“సాక్ష్యం” అనే పదం సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి బలమైన పదం. సాహిత్యపరంగా, ఈ పదం రెండు గ్రీకు పదాల నుండి వచ్చింది: ద్వారా మరియు సాక్ష్యం – ద్వారా సాక్ష్యం. లైంగిక పాపానికి సంబంధించిన దేవుని తీర్పు గురించి థెస్సలొనీకయులను పౌలు పూర్తిగా హెచ్చరించాడు. “అతిక్రమించి” మరియు “మోసం” చేసే వారితో దేవుడు ఏమి చేస్తాడనే దాని గురించి పౌలు గంభీరమైన సాక్ష్యమిచ్చాడు. థెస్సలొనికాలో మతం మరియు లింగం మధ్య సన్నిహిత సంబంధం కారణంగా ఇక్కడ గంభీరమైన హెచ్చరిక ఉండవచ్చు.

ప్రభువు వీటన్నిటి విషయమై ప్రతి దండన చేయువాడు.

” ప్రతి దండన చేయువాడు ” అంటే ఒక వ్యక్తి నుండి జరిమానా విధించేవాడు. ప్రభువు వ్యక్తిగతంగా లైంగిక పాపాలను శిక్షిస్తాడు. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఈ హక్కును కొనసాగిస్తాడు.

“వీటన్నిటి విషయమై” అనే పదం ఏ విధమైన పాపాన్ని సూచిస్తుంది: వ్యభిచారం, వివాహేతర సంబంధం, స్వలింగసంపర్కం లేదా జంతువులతో సెక్స్. అలాంటి పాపాలకు పాల్పడేవారికి దేవుడు లెక్కించాల్సిన అవసరం ఉంది. దేవుడు ఈ విషయంపై పుస్తకాలను ఉంచుతాడు మరియు అతను చాలా మంచి అకౌంటెంట్!

“ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడి–పగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది.”(రోమా 12:19).

మనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన అనైతికతకు కూడా మనం పొందవలసిన అవసరం లేదు. దేవుడు మన కోసం అలా చేస్తాడు. పునర్నిర్మాణం అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు మన కోసం ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు. దానిని ప్రభువుకు అప్పగించండి. ప్రభువు మీ విరిగిన ఆత్మను కూడా చక్కదిద్దుతాడు. అతను సిగ్గు, దుఃఖం మరియు అవమానంతో వ్యవహరిస్తాడు.

సూత్రం:

దేవుడు మనలో లైంగిక తప్పిదంతో వ్యవహరిస్తాడు.

అన్వయము:

లైంగిక పాపం ఇతరుల నుండి దొంగిలిస్తుంది. ఇది వ్యక్తి నుండి మరియు వారి సహచరుడి నుండి దొంగిలిస్తుంది. ఈ పాపాలు ప్రతికూల సామాజిక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. లైంగిక పాపం క్రైస్తవ సోదరత్వాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది.

“మీరు మీ పొరుగువారి ఇంటిని ఆశించకూడదు; మీరు మీ పొరుగువారి భార్యను, అతని మగ సేవకుడిని, తన ఆడ సేవకుడిని, ఎద్దులను, గాడిదను లేదా మీ పొరుగువారిని కోరుకోకూడదు ”(నిర్గమకాండము 20:17).

ఈ పాపాలు కుటుంబాలను మాత్రమే కాకుండా, ఈ పాపాలకు పాల్పడే వ్యక్తులను కూడా దెబ్బతీస్తాయి. పిల్లలు బాధపడతారు, తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు మరియు స్వయంగా బాధపడతారు. అందుకే దేవుడు ఈ పాపాలకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు. ఈ ఎంపికల బాధ నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. ఈ పాపాలకు ఊహించదగిన ఖర్చులు ఉన్నాయి. ప్రజలు సాకు ఇస్తారు, “సరే, నేను ప్రేమలో పడ్డాను. నేను నాకు సహాయం చేయలేకపోయాను. ఆ సమ్మేళనాలు రాబోయే సంవత్సరాల్లో బాధపడతాయి.

“వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు నిష్కల్మషమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశ్యా సంగులకును వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును.”(హెబ్రీయులు 13: 4).

దేవుడు లైంగిక పాపాలను క్షమిస్తాడు, కాని అతను బత్షెబాతో దావీదు చేసిన పాపంతో చేసినట్లే ఈ పాపాలను కూడా పరిష్కరించుకుంటాడు. అతను చనిపోయే వరకు దావీదు యొక్క మచ్చలు కొనసాగాయి.

Share