Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

ఎవడును కీడునకు ప్రతికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ చూచుకొనుడి; మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి. ఎల్లప్పుడును సంతోషముగా ఉండుడి; యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి;

 

మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను

థెస్సలొనికాలోని సంఘము క్రైస్తవేతర సమాజం నుండి దీర్ఘకాలిక హింసను ఎదుర్కొంది. వారికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం సులభమైన ప్రతిచర్య అవుతుంది కాని ఇది క్రైస్తవునికి లేదా క్రైస్తవేతరులకు అంతర్గతంగా మంచిది కాదు. హింసఎదురైనప్పుడు క్రైస్తవులు ఒకరినొకరు సహాయము చేసుకోవటానికి కారణమవుతుంది.

ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొను

పౌలు ఇప్పుడు ప్రతీకారం యొక్క నాణెం యొక్క మరొక వైపు ఇస్తున్నాడు. “కానీ” అనే పదం గ్రీకు భాషలో బలమైన విరుద్ధమైన “కానీ”. ప్రతీకారానికి విరుద్ధంగా “ఎదుటి వ్యక్తికి అంతర్గతంగా మంచి [గ్రీకు] ను కొనసాగించండి.” “; మీరు ఒకని యెడల ఒకడును మనుష్యులందరి యెడలను ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి .”

ఈ ప్రకరణంలో “అనుసరించి నడుచుకొనుడి” అనే పదానికి అర్ధం “మంచి” ను అనుసరించడం, కష్టపడటం. ఇతర వ్యక్తుల మంచిని అనుసరించడంలో కొంత శ్రద్ధ వహించాలనే ఆలోచన ఉంది. “మంచి చేసేటప్పుడు అర్ధహృదయంతో ఉండకండి.” పౌలు ఫిలిప్పీయులలో ఈ పదాన్ని ఉపయోగించాడు.

” ఇదివరకే నేను గెలిచితిననియైనను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితిననియైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేనినిమిత్తము క్రీస్తు యేసుచేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకొనవలెనని పరుగెత్తు చున్నాను. సహోదరులారా, నేనిదివరకే పట్టుకొని యున్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను; వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని, గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను.”(ఫిలిప్పీయులు 3: 12-14).

పై భాగంలో ఒక ఫుట్ రేసు అనే అర్థంలో పౌలు “కొనసాగించు” ను ఉపయోగిస్తాడు. “మంచిని ఆనుసరించుడి. మీ కోసం మంచి తర్వాత పరుగెత్తకండి. రేసులో గెలవడమే లక్ష్యం, అందులో పాల్గొనడమే కాదు. దాన్ని వెంబడించండి, వెంటాడకండి. ” ఇది శక్తి, తీవ్రమైన ప్రయత్నం, శీఘ్రత మరియు ఖచ్చితమైన లక్ష్యాన్ని తీసుకుంటుంది.

“ఎల్లప్పుడూ” అనే పదం మిస్ అవ్వడానికి సులభమైన పదం. ఇతర వ్యక్తుల యొక్క అంతర్గత మంచిని అనుసరించే సూత్రం మనం అప్పుడప్పుడు చేసే పని కాదు, కాని మనం “ఎల్లప్పుడూ” కొనసాగించాలి. మినహాయింపులు లేవు.

సూత్రం:

ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి మనం పూర్తి ప్రయత్నం చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు.

అన్వయము:

మనలో చాలా మంది మనం చేసే పనికి అర్ధహృదయ ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇది ఎల్లప్పుడూ అర్ధహృదయ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇతర వ్యక్తుల యొక్క అంతర్గత మంచిని అనుసరించడం పట్ల మనకు శ్రద్ధ లేకపోతే త్వరగా టైప్ చేయడానికి తిరిగి వస్తాము. మన ఆధ్యాత్మిక ప్రతిచర్యలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రతిస్పందించడానికి మనము వారికి శిక్షణ ఇవ్వకపోతే, అవి ప్రాథమిక ప్రవృత్తికి తిరిగి వస్తాయి. మనము దయతో స్పందిస్తాము.

ప్రజలు మన గురించి కొన్ని అవాస్తవ మరియు క్రూరమైన విషయాలు చెప్పగలరు. ఇది మనలను ఈటెలాగా కొట్టవచ్చు. దీన్ని మన ఆత్మలో నింపడం సరిపోదు. “మంచిని వెంబడించడం” ద్వారా మనం దానితో వ్యవహరించాలి. మనము దాని గురించి అర్ధహృదయంతో ఉండలేము లేదా మనము దానిని ఎప్పటికీ చేయలేము. మనము నోరు తెరిచి దానిలో అడుగు పెడతాము.

మనల్ని ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. “ఎవరైనా నన్ను గాయపరిస్తే, నేను వారిని గాయపరుస్తాను. అన్నింటికంటే, వారు దీన్ని నాకు మొదట చేసినందున నేను దీన్ని సమర్థించాను. ” అభిరుచి యొక్క వేడి మనల్ని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేస్తుంది కాని మనకు ఏమి జరిగినా మంచిని కొనసాగించాలనే ఆలోచన ఉంటే పరిపక్వత పైచేయి సాధిస్తుంది.

“నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి. ఆయన చెడ్డవారిమీదను మంచివారిమీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి, నీతిమంతులమీదను, అనీతిమంతులమీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు. మీరు మిమ్మును ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? సుంకరులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా. మీ సహోదరులకు మాత్రము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎక్కువ చేయుచున్నదేమి? అన్యజనులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.” (మత్తయి 5: 44-48).

చెడు కోసం చెడు ఇవ్వడం అడవి చట్టం. చెడు కోసం చెడు ఇచ్చినప్పుడు, మనం జంతువుల్లా ప్రవర్తిస్తాము. మంచి కోసం చెడును తిరిగి చెల్లించినప్పుడు, మనము అపవాది లాగా పనిచేస్తాము. చెడు కోసం మనం మంచిని ఇచ్చినప్పుడు మనం దేవునిలాగే నడుచుకుంటాము.

ఇతరులు అన్యాయంగా వ్యవహరించే పర్వతం లేకుండా మనలో ఎవరూ జీవితాన్ని పొందలేరు. అన్యాయమైన చికిత్సకు మనం ఎలా స్పందిస్తామో మనం మంచిని కొనసాగిస్తామా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

“పనివారలారా, మంచివారును సాత్వికులునైనవారికి మాత్రముకాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణభయముతో లోబడియుండుడి. ఎవడైనను అన్యాయముగా శ్రమపొందుచు, దేవునిగూర్చిన మనస్సాక్షికలిగి, దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. తప్పిద మునకై దెబ్బలు తినినప్పుడు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? మేలుచేసి బాధపడునప్పుడు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును; ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. క్రీస్తు కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునట్లు మీకు మాదిరి యుంచి పోయెను. ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. ఆయన దూషింప బడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శ్రమపెట్టబడియు బెదిరింపక, న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునట్లు, ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసి కొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి. మీరు గొఱ్ఱెలవలె దారితప్పిపోతిరి గాని యిప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడునైన ఆయన వైపునకు మళ్లియున్నారు. ”(1 పేతురు 2: 18-25).

ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి శాశ్వతత్వం చాలా పొడవుగా ఉంది మరియు జీవితం చాలా చిన్నది. మనము ఈ మోడ్‌లోకి వెళితే, అది మన ఆత్మను పుల్లగా చేస్తుంది. వివాహితులు డ్యూయెల్స్‌లోకి ప్రవేశిస్తారు, అది ప్రారంభం కంటే ఘోరంగా ముగుస్తుంది. కఠినమైన వ్యాఖ్యలు కఠినమైన సమాధానాలు తెస్తాయి. ఈ చక్రాన్ని ఆపడానికి వారికి పరిపక్వత లేకపోతే, వారు వారి ఆత్మలలో వ్యతిరేకత యొక్క వైఖరిని ప్రేరేపిస్తారు. వారు పగ పెంచుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. పగతో పగ పెంచుతుంది. ఎవరైనా ఎక్కడో పరిపక్వం చెందాలి మరియు ప్రతిష్టంభనను విచ్ఛిన్నం చేయాలి.

Share