Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians థెస్సలొనీకయ

 

సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి.

 

ప్రవచనాలను తృణీకరించవద్దని థెస్సలొనీకయులను సవాలు చేయడం ద్వారా, వారు మోసపూరితంగా ఉండాలని మరియు వారి మార్గంలోకి వచ్చే మతపరమైన అర్ధంలేని వాటిని స్వీకరించాలని పౌలు కోరుకోలేదు. ఈ వచనము మునుపటి వచనముకు అర్హతను ఇస్తుంది.

సమస్తమును

దేవుడు మనం “సమస్త ” విషయాలను పరీక్షించాలని కోరుకుంటాడు, చాలా విషయాలు కాదు. దేనినీ మొదట దర్యాప్తు చేయకుండా ఖండించవద్దు. మరోవైపు, దేవుని వాక్యం యొక్క విషయాత్మక  సత్యానికి వ్యతిరేకంగా మీరు మొదట పరీక్షించే వరకు దేనినీ అంగీకరించవద్దు.

సత్యం గురించి మన పూర్వ భావాలను పక్కన పెట్టడం కష్టం, ఎందుకంటే మనం నమ్మే వాటి చుట్టూ భద్రతను పెంచుకుంటాము. నిజాయితీ అంటే సాధ్యమైనంతవరకు పక్షపాతం లేకుండా బైబిలును పరిశీలిస్తాము.

పరీక్షించి

మనము దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా బోధనను పరీక్షిస్తాము (5:20). సత్యం యొక్క చివరి మధ్యవర్తి దేవుని వాక్యం. “పరీక్ష” అనే పదానికి అర్థం ఆమోదించే ఉద్దేశ్యంతో పరీక్షించడం. మనము బైబిల్ ద్వారా ప్రవచనాన్ని ఆమోదిస్తున్నాము.

“ధర్మశాస్త్రమును ప్రమాణ వాక్యమును విచారించుడి; ఈ వాక్యప్రకారము వారు బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు.”(యెషయా 8:20).

“ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్లియున్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి. ”(1 యోహాను 4: 1).

సాతాను దేవుని వాక్యాన్ని అనుకరించే పనిలో ఉన్నాడు. ఎప్. బీ. ఐ  ఏజెంట్లు నకిలీ డబ్బును పరిశీలించినట్లు క్రైస్తవులు సత్యాన్ని పరీక్షించాలి. కొంతమంది వ్యక్తులు ఆలోచనలను రూపొందిస్తారు మరియు వాటిని దేవుని ఆలోచనలుగా దాటిపోతారు. 

సూత్రం:

క్రైస్తవులందరూ వివేచన భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలి.

అన్వయము::

కొంతమంది తమ వ్యక్తిగత ఆలోచనలను దేవుని నుండి వచ్చినట్లుగా బంటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది దేవుని స్వరాన్ని మనిషి స్వరంతో కలవరపెడుతుంది.

మీ ఆహారంలో ఒక చుక్క పాయిజన్ మొత్తం భోజనాన్ని పాడు చేస్తుంది. తప్పుడు సిద్ధాంతం సాధారణంగా చాలా సత్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మీరు నమ్మే దానికి పూర్తి వైరుధ్యంతో మిమ్మల్ని ప్రలోభపెట్టడానికి అపవాది  చాలా తెలివైనవాడు. అతను మీరు నమ్మినదాన్ని తీసుకుంటాడు మరియు దానిని కొద్దిగా సవరించాడు. ఉదాహరణకు, పేతురు దేవుని ప్రణాళికను గ్రహించలేదు, కాబట్టి యేసు అతనిని మందలించాడు.

“అందుకాయన తన శిష్యులవైపు తిరిగి, వారిని చూచి–సాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు మనుష్యుల సంగతులను మనస్కరించుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను మనస్క రింపకున్నావని పేతురును గద్దించెను.’’ (మార్కు 8:33).

యేసు ప్రభావవంతంగా ఇలా అన్నాడు, “పేతురు, నీవు అపవాది యొక్క అబద్ధాన్ని పలుకుచున్నావు. నీ దృషిలో సరైనదిగా కనిపించేది అబద్ధం. ” ఈ రోజు చాలా కొద్ది మంది క్రైస్తవులు లోపం నుండి బయటపడటానికి సమయం తీసుకుంటారు. వారు సత్యాన్ని సరిగ్గా విభజించనందున ప్రతిదీ వారితో సరిగ్గా కూర్చున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

“దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము.” (2 తిమోతి 2:15).

Share