Select Page
Read Introduction to 2 థెస్సలొనీకయ

 

సహోదరులారా, ప్రభువుదినమిప్పుడే వచ్చియున్నట్టుగా ఆత్మ వలననైనను, మాటవలననైనను, మా యొద్దనుండి వచ్చినదని చెప్పిన పత్రికవలననైనను, ఎవడైనను చెప్పినయెడలమన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడనుబట్టియు మనము ఆయనయొద్ద కూడుకొనుటనుబట్టియు, మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాము

 

2వ అధ్యాయము ప్రవచనము యొక్క సాధారణ విషయాల నుండి ఒక నిర్దిష్ట విషయానికి – ప్రభువు దినముకు పరివర్తనము. థెస్సలొనీయులు ప్రవచనం గురించి కొన్ని విషయాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి పౌలు మొదటి 12 వచనాలలో ఈ తప్పులను సరిదిద్దారు. బైబిల్‌లో మరెక్కడా ఈ గ్రంథానికి సంబంధించిన అంశాన్ని చూడలేము.

1 థెస్సలొనీకయలో పౌలు థెస్సలొనీయులకు బోధించాడు, ప్రభువు దినం “రాత్రియందు దొంగ వలె” వస్తుంది (5: 2). వారు క్రీస్తు రాకడ వెంటనే రాబోతున్నారని వారు అబద్ధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. వారి తీవ్రమైన హింస కారణంగా, వారు ఇప్పుడు శ్రమలో ఉన్నారని వారు భావించారు. భూమిపై శ్రమల నుండి దేవుని సంఘము ఎలా తప్పించుకుంటుందో పాల్ మొదటి ఐదు వచనాలలో చూపించాడు.

సోదరులారా,

పాల్ థెస్సలొనీకయుల దిద్దుబాటును “సోదరులారా”  అనే పదంతో మృదువుగా చేస్తున్నాడు.

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడనుబట్టియు

మొదటి మూడు సంఘటనలు వచ్చే వరకు ప్రభువు రాడు అని పౌలు చూపిస్తున్నాడు: 1) భ్రష్టులలో సంఘము పడిపోవడం, 2) పాపపు పురుషుని నిరోధించే వ్యక్తి తొలగించబడుట మరియు 3) పాపపు పురుషుని యొక్క అభివ్యక్తి.

రాబోయే శ్రమకు ముందు పౌలు 1 థెస్సలొనీకయులు 2: 9 మరియు 4:15 లో సంఘము కొనిపోబడుట  కోసం “వస్తున్నాడు” అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. క్రొత్త నిబంధన క్రియ యొక్క ముగింపులో క్రీస్తు యొక్క ప్రకటన [రెండవ రాకడ] కొరకు “వచ్చును” అనే పదాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తుంది (మత్తయి 24:27, 37, 39). మన సందర్భం ప్రకారం, సంఘము కొనిపోబడుటను ” మనము ఆయనయొద్ద కూడుకొనుటనుబట్టియు ” అనే నిబంధన ద్వారా సూచించబడుతోంది. పాల్ థెస్సలోనికలోని సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు.

అధ్యాయం మొత్తంగా ప్రభువు రాకడ దినము గురించి, అంటే రెండవ రాకతో సహా సంఘము కొనిపోబడుటతో ప్రారంభమయ్యే కాలం. భవిష్యత్ సంఘటనల గురించి థెస్సలొనీయులు తప్పు సిద్ధాంతాన్ని స్వీకరించినట్లు తరువాతి వచనము చూపిస్తుంది. క్రీస్తు తిరిగి రాకముందే వారు మహాశ్రమ ద్వారా వెళ్లాల్సి ఉంటుందని వారు నిర్ధారించారు. థెస్సలొనీకయులు హింసను అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి, యేసు రాక దగ్గరలో ఉందని వారు భావించారు.

మనము ఆయనయొద్ద కూడుకొనుటనుబట్టియు,

” మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడనుబట్టియు” మరియు ” మనము ఆయనయొద్ద కూడుకొనుటనుబట్టియు ” ఒకే సంఘటన, ఎందుకంటే రెండు పదబంధాలు ఖచ్చితమైన వ్యాసం ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నాయి.

ఒక రోజు క్రైస్తవులందరూ సంఘము కొనిపోబడుట వద్ద ఒకే సమూహంగా కలిసి వస్తారు (1 థెస్సలొనీకయులు 4:17). అప్పుడు మనమంతా ఒక్కటిగా ఉంటాం. సిద్ధాంతపరమైన తేడాలు ఉండవు. సత్యం యొక్క ప్రతి స్వల్పభేదం ఆ సమయంలో ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా ఉంటుంది. సంఘము సమావేశమయ్యే గొప్ప సమావేశ స్థలం యేసు. ఆయన మన ఒప్పందానికి కేంద్ర బిందువు.

“ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి యుండు మనము వారితోకూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము. కాగా మనము సదాకాలము ప్రభు వుతోకూడ ఉందుము. కాబట్టి మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి.”(1 థెస్సలొనీకయులు 4: 17-18).

క్రొత్త నిబంధనలో “కలిసి కూడుకోవడం” యొక్క ఏకైక సంఘటన హెబ్రీయులు 10:25 లో సమాజ ఆరాధనలో సమావేశమైన సంఘమును సూచిస్తుంది.

“… కొందరు మానుకొను చున్నట్టుగా, సమాజముగా కూడుట మానక, ఒకనినొకడు హెచ్చరించుచు, ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెక్కువగా ఆలాగుచేయుచు” (హెబ్రీయులు 10:25).

మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాము,

పాల్ థెస్సలొనీయులను వారి స్వంత తర్కానికి విజ్ఞప్తి చేయడం ద్వారా సరిదిద్దారు -అతను వారిని “వేడుకొనుచున్నాడు” [ప్రార్థన]. ఇది కృప యొక్క పర్యాయపదము. అతను కించపరిచే విధానాన్ని లేదా కఠినమైన మందలింపును ఉపయోగించడు. తప్పులు చేసే వ్యక్తులకు ఇది మొదటి విధానం. ఇది పని చేయకపోతే, పాల్ గాలతీయుల [కాస్టిగేషన్] తో ఉపయోగించిన విధానాన్ని మీరు తప్పక ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే వారు తప్పులో తమను తాము నిలబెట్టుకున్నారు. ప్రవచనము వంటి విషయం విషయానికి వస్తే, సత్యానికి మరింత మితమైన విధానానికి అవకాశం ఉంది.

సూత్రం:

ఉత్తమమైనది ఇంకా ముందు ఉంది.

అప్లికేషన్:

ఏడు సంవత్సరాల భూమిపై మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా శ్రమ కాలం ఉంటుందని బైబిల్ బోధిస్తోంది. యిర్మీయా దీనిని “యాకోబు యొక్క కష్టకాలం” అని పిలుస్తాడు (యిర్మీయా 30: 7). ఇది ఇజ్రాయెల్ మరియు అన్యజనులకు కష్టకాలం, సంఘమునకు కాదు. సంఘముతో ఇజ్రాయెల్‌ను గందరగోళానికి గురిచేయడం అనేది వ్యాఖ్యానంలోని గొప్ప లోపం. సంఘము కొనిపోబడుట  సంఘముకు సంబంధించినది, కానీ ఇజ్రాయెల్‌ను దేవుని వద్దకు తిరిగి తీసుకురావడానికి మహా శ్రమ కావాలి (డేనియల్ 12: 1).

సంఘమునకు ఇంకా ఉత్తమమైనది ఉంది. ఒక రోజు యేసు మనలను పరలోకములోకి కొనిపోవుటకు వస్తాడు. మనము దీనిని సంఘము కొనిపోబడుట అని పిలుస్తాము. ఇది మన “శుభప్రధమైన నిరీక్షణ” (తీతు 2:13).

సంఘము కొనిపోబడుట మరియు రెండవ రాక మధ్య వ్యత్యాసాలను గమనించండి:

సంఘము కొనిపోబడుట

  • సంఘము కొనిపోబడుట సంఘమునకు మాత్రమే
  • యేసు మేఘాలలో వస్తాడు
  • యేసు సంఘము కోసం వస్తాడు

ఆయన విశ్వాసులకు ప్రతిఫలమిస్తాడు

  • భౌతిక శరీరం అమర్త్యము అవుతుంది
  • వరుడుగా క్రీస్తు వచ్చును
  • ఆదరణ
  • పరలోకమునకు అనువదించబడును (1 థెస్సలొనీకయులు 4: 16-18)
  • మర్మము (1 కొరింథీయులు 15: 50)

రెండవ రాక

  • రెండవ రాక అనేది ప్రపంచవ్యాప్త కార్యక్రమం
  • యేసు భూమిపైకి వస్తాడు
  • యేసు సంఘముతో వస్తాడు
  • ఆయన అవిశ్వాసులకు తీర్పు తీర్చును
  • పర్యావరణం మార్చబడును
  • క్రీస్తు రాజు మరియు న్యాయమూర్తిగా వచ్చును
  • భీభత్సం
  • తీర్పుతో ముగింపు (మత్తయి 24: 37f)
  • తెలిసిన సంఘటన (జెకర్యా 14: 4)
Share