Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలును సహోదరుడైన తిమోతియును శుభమనిచెప్పి వ్రాయునది.

 

సహోదరుడైన తిమోతియును

తిమోతి అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క శిష్యుడు వంటి వ్యక్తి. అతను తన అనేక ప్రయాణాలలో పౌలుకు తోడుగా ఉన్నాడు (2 కొరిం. 1:1; ఫిలి. 1:1; 2 థెస్. 1:1) మరియు అతని కుమారుడు విశ్వాసంతో (2 తిమో 2:1). తిమోతికి అన్యుడైన తండ్రి ఉన్నాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 16:1) కాని యూదురాలైన తల్లి మరియు అమ్మమ్మ (2 తిమో. 1:5). అతను పాత నిబంధనను చిన్న వయస్సు నుండే నేర్చుకున్నాడు (2 తిమో. 3:15).

అతనితో సేవ చేయడానికి పౌలు తిమోతిని ఎన్నుకున్నాడు. తిమోతి పౌలును లుస్త్రలో తన రెండవ మిషనరీ ప్రయాణంలో చేరాడు, అక్కడ అతను పరిచర్యలో సమర్థుడని నివేదించబడింది (అపొస్తలుల కార్యములు 16:2). ఆ తరువాత వారు దాదాపు విడదీయరాని వారుగా ఉండిరి. పౌలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిమోతిని వెంట తీసుకెళ్లాడు. పౌలు వెళ్ళలేని ప్రాంతాలకు, తిమోతిని పంపాడు. “తిమోతి వచ్చినయెడల అతడు మీయొద్ద నిర్భయుడైయుండునట్లు చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు ప్రభువు పనిచేయుచున్నాడు ”(1 కొరిం. 16 10). పౌలు వ్యక్తిగతంగా నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాడు చేశాడు. అతను ఈ యువ సేవకునికి  1, 2 తిమోతి పత్రికలు రాశాడు.

పౌలుకు చాలా మంది సహచరులు మరియు స్నేహితులు ఉన్నారు, కాని వారిలో ఎవరూ తిమోతి అంత దగ్గరగా లేరు. ఫిలిప్పీయులకు 2 : 20-23 లో తిమోతి గురించి ఆయన అభిప్రాయాన్ని గమనించండి, “మీ క్షేమవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతని వంటివాడెవడును నాయొద్ద లేడు.౹ అందరును తమ సొంత కార్యములనే చూచుకొనుచున్నారు గాని, యేసు క్రీస్తు కార్యములను చూడరు.అతని యోగ్యత మీరెరుగుదురు. తండ్రికి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువార్తవ్యాపకము నిమిత్తము సేవ చేసెను. కాబట్టి నాకేమి సంభవింపనైయున్నదో చూచినవెంటనే అతనిని పంపవలెనని అనుకొనుచున్నాను”

తిమోతి ఒక ఆధ్యాత్మిక “సోదరుడు.” అతను దేవుని కుటుంబానికి చెందినవాడు. అతను పౌలుకు శారీరక సంబంధం కాదు. “సోదరుడు” అనే మాట అతను పౌలుతో అపొస్తలత్వమును పంచుకోలేదని సూచిస్తుంది. అతను “సోదరుడు”, “అపొస్తలుడు” కాదు.

దేవుడు ఈ ఇద్దరిని ఒకచోట చేర్చాడు మరియు వారు కలిసి ఉన్నారు. వారి స్నేహం నిలిచిపోయింది. వారి స్నేహం దైవిక సహవాసముతో కలిసిపోయింది. కొందరు పౌలును విడిచిపెట్టారు. ముందుకు కొనసాగడము కష్టతరమైనప్పుడు, “ఆసియాలో ఉన్నవారందరూ నా నుండి దూరమయ్యారని, వీరిలో ఫిగెల్లు మరియు హెర్మోగెనే ఉన్నారు” (2 తిమో. 1 15). స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగులనుండి క నిరాశను పొందుట ఏమిటో పౌలుకు తెలుసు.

పౌలును, తిమోతిని కలిసి ఉంచినది ఏమిటి? వారికి ఉమ్మడిగా ఏమీ లేదు. పౌలు తిమోతి కంటే పెద్దవాడు (ఫిలేమోను 1:9). మొదటి తిమోతి పత్రికలో పౌలు ఇలా అన్నాడు, “మీ యవ్వనాన్ని ఎవ్వరూ తృణీకరించనీయవద్దు.” సాధారణంగా, బంధువులు తప్ప, వయసులు ఎక్కువగా బేధాము ఉన్నవారు చాలా కాలం కలిసి ఉండరు. ఈ ఇద్దరు వారి కుటుంబ నేపథ్యంలో ధ్రువాలు. పౌలు స్వచ్ఛమైన యూదుడు (ఫిలి. 3:5). తిమోతి సగం యూదుడు, సగం అన్యజనుడు. అతని తండ్రి అన్యజనుడు (అపొస్తలుల కార్యములు 16:3).

వారు వారి విద్యలో వేరుగా ఉన్నారు. వారు ఒకే తలములో లేరు. పౌలు ఉన్నత విధ్యా పండితుడు. అతను గమాలియేలు పాదాల వద్ద కూర్చున్నాడు. తిమోతికి అధికారిక విద్య శిక్షణ పొందినట్లు ఆధారాలు లేవు.

నియమము:

దేవుడు ప్రజల మధ్య సహజమైన అడ్డంకులను విచ్ఛిన్నం చేస్తాడు.

అన్వయము:

ఈ మనుష్యులు భిన్నమైన నేపథ్యాల నుండి వచ్చినప్పటికీ వారు పక్కపక్కనే ప్రభువుకు సేవ చేశారు. పౌలు తిమోతికి పరిచర్యలో తర్భీదు ఇచ్చాడు. అతను నేర్చుకున్నదంతా పౌలు నుండి నేర్చుకున్నాడు. తిమోతి మంచివాడు మరియు నమ్మకమైనవాడు. యేసు క్రీస్తు సంస్కృతి, విద్య, ఆర్థిక నేపథ్యం వంటి తేడాలను భర్తీ చేస్తాడు. ఆయన బేధభావాలను తొలగిస్తాడు.

Share