Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

అందునిమిత్తము నాలో బలముగా, కార్యసిద్ధికలుగజేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను.

అందునిమిత్తము

 “ముగింపు” అనే పదం 28 వ వచనంలోని “పరిపక్వత” ని సూచిస్తుంది. పరిణతి చెందిన విశ్వాసులను అభివృద్ధి చేయడానికి పౌలు జీవితంలో తన వ్యక్తిగత లక్ష్యాలలో ఒకటి చేశాడు.

నాలో బలముగా, కార్యసిద్ధికలుగజేయు

విశ్వాసుల పరిపక్వతను సులభతరం చేయడానికి దేవుడు అపొస్తలుడిలో “శక్తివంతంగా” పనిచేస్తాడు. పరిచర్యలో మనం పరిణతి చెందిన విశ్వాసులకు దేవుని శక్తి అవసరం. భగవంతుడు ఆపరేటింగ్ శక్తిని అందించాల్సి ఉంటుంది. పౌలు తన సహజ శక్తిని పరిచర్యలో ఉపయోగించలేదు. ఇది అతని ప్రతిభ, బహుమతి, విద్య (ఇది గణనీయంగా ఉన్నప్పటికీ) లేదా అతని పద్దతి (అతను మాస్టర్ స్ట్రాటజిస్ట్) కాదు. అతని శక్తి దేవుని బలాన్ని గీయడంలో ఉంది.

దేవుడు ప్రజలలో పనిచేసే ఈ భాగాలను గమనించండి :

అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయి యున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కు వగా ప్రయాసపడితిని. ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడైయున్న దేవుని కృపయే. (1కొరిం 15:10)

ఎందుకనగా మీరు ఇచ్ఛయించుటకును కార్యసిద్ధి కలుగజేసికొనుటకును, తన దయాసంకల్పము నెరవేరుటకై మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే. (ఫిలిప్పీ 2:13)

మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి, క్రీస్తుయేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. (ఎఫెస్సీ 3:20,21)

గొఱ్ఱెల గొప్ప కాపరియైన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమునుబట్టి మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు, యేసు క్రీస్తుద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని మనలో జరిగించుచు, ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్త ప్రకారము చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచును గాక. యేసుక్రీస్తుకు యుగయుగములకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. (హెబ్రీ 13:20,21)

ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి

పాల్ యొక్క శ్రమలు \”కష్టపడటం\” లేదా కష్టపడటం (2 1; 4 12). ఈ పదం పోటీ యొక్క వేడిలో అథ్లెట్ లాగా బాధపడటం (I Cor 9 25; I Tim. 6 12). అతను గొప్ప శ్రమ అవసరమయ్యే అథ్లెటిక్ పోటీ లాగా పరిచర్యను చూశాడు. అతను చాలా వేదనతో ముగింపు రేఖకు దూసుకెళ్లే మారథాన్ రన్నర్ లాగా పోరాడాడు. మన వద్ద ఉన్న ప్రతి oun న్స్ శక్తితో పోటీ పడటం దీని అర్థం. పాల్ తన పనిలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు.

నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను.

 “శ్రమ” అనే పదానికి అలసట వరకు పనిచేయడం అని అర్ధం. క్రీస్తులో విశ్వాసులను పరిపక్వం చెందడానికి పౌలు తన బలాన్ని ఖర్చు చేశాడు. కష్టపడి పనిచేయడం గురించి అతనికి కొంత తెలుసు.

నియమము:

మనము మన స్వంత బలంతో కాకుండా కష్టపడి పనిచేయాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. తద్వారా మనం బర్న్‌అవుట్‌కు గురికావడం లేదు.

అన్వయము:

మన స్వంత శక్తిని ఉపయోగించమని దేవుడు మనల్ని పిలవడు. “శ్రమ” మరియు “కృషి” అనే బలమైన పదాలకు దేవుని “పని” మరియు “శక్తివంతంగా” అవసరం. పౌలు తనను తాను ఒక పరిచర్యకు ఇచ్చాడు, తద్వారా దేవుని శక్తిపై నమ్మకం ఉంచాడు. ఈ రోజు చాలా మంది రచయితలు పాల్ వర్కహాలిక్ అని చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడ తనను తాను విడిచిపెట్టని వ్యక్తి. అతను దేవుని శక్తిపై విశ్రాంతి తీసుకున్నందున అతను ఎప్పుడూ మండిపోయే స్థితికి చేరుకోలేదు. భగవంతుడి కోసం మనం ఎంత ఎక్కువ శ్రమపడుతున్నామో దేవుడు మనకు ఎక్కువ సహాయం చేస్తాడు. మేము అతని నుండి ఆశించవచ్చు (ఎఫె. 3 7).

Share