Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి;

 

భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి

“భూసంబంధమైనవి” “పై నున్న వాటికి” విరుద్ధంగా ఉన్నవి. ఇవి నైతిక విషయాలు, భౌతిక విషయాలు కాదు. ఇది భౌతిక విషయాల పట్ల జ్ఞానవాద ధిక్కారం కాదు. పౌలు సన్యాసి కావడం లేదా దైనందిన జీవితం నుండి దాగడం వంటి ఆధ్యాత్మిక పలాయనవాదము గురించి చెప్పడము. కానీ మన క్రైస్తవ్యము పనిలో లేదా కుటుంబములో అయినా రోజువారీ జీవిత చట్రంలో పనిచేస్తుంది. మన ఆనందం కోసం దేవుడు భౌతిక వస్తువులను సృష్టించాడు (కీర్త. 24). దేవుని దృక్పథంలో శరీరం మరియు శృంగారము మంచివి (I తిమో. 4:1-4). ఏదేమైనా, ఈ నిరాకరణ రెండవ అధ్యాయం యొక్క చట్టబద్ధత మరియు సన్యాసం వైపు ఉంది.

భౌతిక శరీరం అంటే శరీరము పనిచేసే వాతావరణం (రోమా. 7). మనము శరేరాన్ని ఆదరిస్తే, అది మనలను దించేస్తుంది. మనం ఆలోచించే వర్గం మన ఆలోచనలో, తరువాత మన వైఖరిలో మరియు చివరకు మన చర్యలలో ప్రధానంగా మారుతుంది. మనము దేనిని గూర్చి ఆలోచిస్తామో ఆవిధముగా మారుతాము (సామె. 23:7).

ఫిలిప్పీయులకు 3:19-20 “భూసంబంధమైన వాటిపై మనస్సు పెట్టుకొను వారిని”  పరలోకములో పౌరసత్వమును కలిగి ఉన్న వారితో విభేదిస్తుంది.

మనం స్వల్పవిషయాలపై మరియు స్వయం మీద దృష్టి పెట్టాలని దేవుడు కోరుకోడు. ఈ ప్రపంచానికి పాలకుడు అయినందున సాతాను భూమిని ప్రచారంతో నింపుతాడు (యోహాను12:31; 14:30; 16 :11; ఎఫె. 2:3-4; 1 తిమో. 4:1). వాడు ప్రపంచాన్ని మోసగించడానికి బయలుదేరాడు (ప్రక. 12:9). అతను ఈ యుగసంబంధమైన దేవత(II కొరిం. 4:4). అందుకే దేవుడు ఈ ప్రపంచాన్ని “చీకటి రాజ్యం” అని పిలుస్తాడు (యోహాను 8:12; 9:5). విశ్వాసి అపవాది రాజ్యం నుండి రక్షించబడ్డాడు కాబట్టి, ఈ రాజ్యానికి సంబంధించి దేవుడు ఆలోచించినట్లు అతను ఆలోచించాలి.

నియమము:

మనం స్వల్ప విషయాల మీద కాకుండా శాశ్వతమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

అన్వయము:

మనం ఆలోచించే చాలా విషయాలు భౌతికపరమైనవి. భౌతిక విషయాలు మన హృదయాల్లో అంతిమ ప్రాముఖ్యత పొందనంత కాలం భౌతిక విషయాల గురించి ఆలోచించడం తప్పు కాదు. మనం జీవనం సాగించాలి; మేము కిరాణా షాపింగ్ చేయాలి. మనం మానవ జాతికి ఉత్పాదక సభ్యులు కావాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. మన పిల్లలకు విద్యను అందించాలి మరియు భవిష్యత్తు కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలి.

మన సమస్య ఏమిటంటే మనం భౌతిక విషయాల గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచించడం. మనం కేవలము భౌతికపరముగా జీవిస్తే, మనం నిరాశపరులుగా ఉంటాం. పక్షుల కంటి ధృక్పధముకు బదులుగా మనకు పురుగు యొక్క ధృక్పధము కలిగి ఉంటాము. భౌతికవాదం ఎంత కృత్రిమమైనదో మనం గ్రహించకుండానే దానికి లొంగిపోతాము. మనం నిజాయితీపరులైతే, మనలో ఎవరూ దీనికి చోటివ్వనివారు లేరు. “నాకు భౌతిక ధోరణులు ఉన్నాయి” అని మనము అంగీకరించవలసి వస్తుంది.

భౌతిక విషయాలలో వ్యవహరించేటప్పుడు మనకు విశ్వాసం అవసరం లేదు. మనము భౌతిక విషయాలను రుచి చూస్తాము, అనుభూతి చెందుతాము, చూస్తాము మరియు తాకుతాము కాని విశ్వాసం మనల్ని మరొక రంగంలోకి తీసుకువెళుతుంది. విశ్వాసం మనల్ని ఆధ్యాత్మిక స్ట్రాటో ఆవరణంలోకి తీసుకువెళుతుంది. భౌతిక దృక్పథంతో మనం చూడలేని విషయాలను అక్కడ చూడవచ్చు. విశ్వాసం అనేది ఆధ్యాత్మిక టెలిస్కోప్, ఇది దేవుని వస్తువులను మన ఆత్మకు దగ్గర చేస్తుంది. అందువల్ల మనం చూడలేని విషయాలను చూడవచ్చు. విశ్వాసం అసంపూర్తిగా ఉన్న విషయాలపై వాస్తవికతను ఉంచుతుంది. శాశ్వతమైన విషయాలు నిజమైనవి కాని వాటిని చూడటానికి విశ్వాసం ఉన్నవారికి మాత్రమే అవి నిజమైనవి. ఇది మోషే గురించి వ్రాయబడింది,

విశ్వాసమునుబట్టి అతడు అదృశ్యుడైనవానిని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధిగలవాడై, రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయెను (హెబ్రీ 11:27)

శాశ్వతమైన విషయాల గురించి ఆలోచించమని దేవుడు మనలను పిలుస్తున్నాడు. మనం స్వర్గపు మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. ఏదేమైనా, మనం భూసంబంధముగా పనికి రాణి వరమగునంతగా పరలోకపు మనస్తత్వం కలిగి ఉండకూడదు. మనలో చాలా పరలోక విషయములో మంచివారు కానంతగా ,భూసంబంధమైన విషయాలపై మనసు పెడుతున్నారు.

Share