Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఇప్పుడైతే మీరు, కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీనోట బూతులు అను వీటినన్నిటిని విసర్జించుడి.

 

“దూషణ” అనేది మురికి వస్త్రమువలే తీసివేయవలసిన నాల్గవ పాపము.

దూషణ

“దూషణ” అనగా నిందించుట. ఇది దేవుని లేదా మనిషి గురించి చెడుగా మాట్లాడటం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ పదం అంటే ఒకరిగురించి చెడుగా మాట్లాడి, వారి పేరు ప్రఖ్యాతులను దెబ్బతీయూట అని అర్థం. తన లేదా ఆమె పేరుప్రఖ్యాతులకు హాని కలిగించే లేదా గాయం చేసే విధంగా ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం అని అర్థం.

దేవుని నామాన్ని వ్యర్థ౦గా ఉచ్చరించుట మన౦ దైవదూషణ అని ఆలోచిస్తాం కానీ ఈ స౦దర్భ౦లో దేవుని ప్రజల గురి౦చి చెడుగా మాట్లాడుట అని అర్థ౦. మనం దేవునిని దూషించకూడదు కనుక ఒకరిని ఒకరు కూడా దూషించుకొన కూడదు. ‘దూషణ ‘ అపవాదు రూప౦లో ఉండవచ్చు లేదా కేవల౦ చాడీలే కావచ్చు.

అపహాస్యపు మాటలతో మాట్లాడడము దూషించడం. ప్రజలు తమ మంచి పేరును నాశనం చేయడం ద్వారా ఇది వేదింపులకు గురిచేస్తుంది. దూషణ అవమానించడానికి ఇష్టపడుతుంది.

ఎవనిని దూషింపక (తీతుకు 3:2)

కొందరు మమ్మును దూషించి చెప్పు ప్రకారము మేమెందుకు చెప్పరాదు ? (రోమా 3:8)

వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మునుబట్టియే గదా దేవుని నామము అన్యజనులమధ్యను దూషింపబడు చున్నది? (రోమా 2:24)

ఆ మార్గమున వెళ్లుచుండినవారు …..ఆయనను దూషించిరి (మత్తయి 27:39)

…అబద్ధసాక్ష్యములు దేవదూషణలు హృదయములోనుండియే వచ్చును (మత్తయి 15:9)

నియమము:

దూషణ అనేది దైవదూషణ యొక్క ఒక రూపం.

అన్వయము:

మనము ఒకరి గుణముపై దాడి చేసినప్పుడు,అది  దైవదూషణకు సమాంతర సూత్రం. దైవదూషణ అనేది దేవుని గుణముపై దాడి. దూషణ ఇతర వ్యక్తులపై దాడి.

మనము ఇతర వ్యక్తుల గురించి గుసగుసలాడటను ఇష్టపడతాము. మనం చెప్పేది నిజమా కాదా అనే దానిపై ఎటువంటి తేడా లేకుండా మనము వారి గురించి మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతాము మరియు. మనము ఇతర వ్యక్తుల ప్రతిష్టను నాశనం చేసినప్పుడు, అది దూషణ. దూషణ అంటే ఇతరులను విజయం నుండి తప్పుకోవాలనే కోరిక.

మీరు వ్యక్తుల గురించి తెలియని, సెకండ్ హ్యాండ్, అనధికార, నిరూపించబడని, చెల్లని సమాచారాన్ని ప్రచారము చేస్తారా? ఇది నిజమా కాదా అని మీకు తెలియదు కాని మీరు దానిని వాస్తవం లాగా ఇర్తరులతో పంచుకుంటారు. మీరు పంపుతున్న సమాచారం గురించి మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసా? మీకు ఇదివాస్తవమని మీకు తెలుసా? మీరు దానిని వ్రాతపూర్వకంగా పెడతారా?

ఈ విషయాలు నిజమో కాదో మనకు ఖచ్చితంగా తెలియకపోయినా, చాడీలు చెప్పడానికి మనము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మేము తప్పుడు సమాచారాన్ని చెప్పే వరమైతే ప్రజలు మనలను గుర్తిస్తారు. ఎముక తెచ్చే కుక్క ఎముక తీసుకుంటుంది. మీరు ఇతరుల గురించి చాడీలు చెబితే, మీరు వారి గురించి కూడా చాడీలు చెబుతారని ప్రజలు త్వరలో తెలుసుకుంటారు. “ఆమె తన గురించి మాట్లాడే విధానం అదే అయితే, ఆమె బహుశా నా గురించి కూడా ఆ విధంగానే మాట్లాడుతుంది.”

మనము అసూయపడే వ్యక్తులను దిగజార్చే ధోరణి కలిగి ఉండవచ్చు. మనము వారి అంత తలాంతులు కలిగిన వారుగా లేము కాబట్టి వారిని మన స్థాయికి తీసుకురావడానికి మనము వారిని తగ్గింస్తాము. వారిని గౌరవించే వ్యక్తులకు వారిని తక్కువగా చేయడానికి మనము ఇష్టపడతాము.

క్రైస్తవ పనివారిని గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడము ఈ రోజుల్లో ఒక క్రీడలాంటిది. ఇది క్రైస్తవుల చేత క్రైస్తవ పనివారిపై దాడి.

యెహోవా, నా నోటికి కావలియుంచుము

నా పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము (కీర్తనలు 141:3)

చెడు పదాలు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనము వాటిని తిరిగి తీసుకురాలేము. వారు ఎక్కడికి వెళతారో ఎవరికి తెలుసు? మీరు ఆ విషయమై ప్రభువుతో సరి చేసుకోవచ్చు కాని మనము చెప్పినదానిని తిరిగి పొందటానికి మార్గం లేదు. ఇది ఒక ఈక దిండును తెరిచి, ఈకలను గాలికి వెళ్ళనివ్వడం లాంటిది. వాటిని తిరిగి సేకరించడానికి మార్గం లేదు. మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకు మనము జవాబుదారీ, “నేను మీతో చెప్పునదేమనగా –మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటనుగూర్చియు విమర్శదినమున లెక్క చెప్పవలసియుండును.” (మత్తయి 12:36).

Share