Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఇప్పుడైతే మీరు, కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీనోట బూతులు అను వీటినన్నిటిని విసర్జించుడి.

 

మీనోట

ఈ పదబంధం “బూతులు” అని మాత్రమే కాకుండా 8 వ వచనంలోని మొత్తం పాపాల జాబితాను కూడా సూచిస్తుంది. అలా అయితే, మొత్తం పాపాల జాబితా నోటి పాపాలుగా జాబితా చేయబడుతుంది. “కోపం” మరియు “ఆగ్రహము”వారి అసంతృప్తిని మాటలతో చెప్పేటప్పుడు ఈ చెడు యొక్క రూపాలు. ఉదాహరణకు “దూషణ” తిట్టుటకు ఉదాహరణ.

హృదయములో ఉన్నదాన్ని నోరు వెల్లడిస్తుందని యేసు చెప్పాడు : సజ్జనుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సద్విషయములను బయటికి తెచ్చును; దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలోనుండి దుర్విషయములను బయటికి తెచ్చును. హృదయము నిండియుండు దానినిబట్టి యొకని నోరు మాటలాడును. (లూకా 6:45)

ఒక్కనోటనుండియే ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెళ్లును; నా సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. నీటిబుగ్గలో ఒక్క జెలనుండియే తియ్యని నీరును చేదునీరును ఊరునా? (యాకోబు 3:10,11)

యెహోవా, నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా,

నా నోటి మాటలును నా హృదయ ధ్యానమును

నీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక. (కీర్తనలు 19:14)

యెహోవా, నా నోటికి కావలియుంచుము

నా పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము. (కీర్తనలు 141:3)

వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీ నోట రానియ్యకుడి. (ఎఫెస్సీ 4:29)

ప్రతిమనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరమియ్య వలెనో అది మీరు తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనియ్యుడి. (కొలస్సీ 4:6)

నియమము:

మన హృదయ బావిలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని మన పలుకుల యొక్క బకెట్‌లో తీసుకువస్తాము.

అన్వయము:

మన హృదయాలలో ఉన్నదాన్ని మనం చెప్పే వాటి ద్వారా బయటపెడతాము. మనము నోరు తెరిచినప్పుడు మన హృదయాలను వెల్లడిస్తాము.

మృగ పక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతిజాతియు నరజాతి చేత సాధుకాజాలును, సాధు ఆయెను గాని౹ 8యే నరుడును నాలుకను సాధుచేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది, అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే. (యాకోబు 3:7,8)

ఏ మనిషి నాలుకను మచ్చిక చేసుకోలేడు పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే చేయగలడు.

మనలో కొందరికి నోరు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనము దాన్ని వాడకూడని సమయములో వాడుతాము. మహిమగల ప్రభువుకు సమర్పించడానికి మన నోరు మన శరీర నిర్మాణంలో చివరి భాగం.

మీలో జారత్వమే గాని, యే విధమైన అపవిత్రతయే గాని, లోభత్వమే గాని, వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది. కృతజ్ఞతావచనమే మీరుచ్చరింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, పోకిరిమాటలైనను, సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. (ఎఫెస్సీ 5:3,4)

Share