Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

పిల్లలారా, అన్ని విషయములలో మీ తలిదండ్రుల మాట వినుడి; ఇది ప్రభువునుబట్టి మెచ్చుకొనతగినది

 

ఇది ప్రభువునుబట్టి మెచ్చుకొనతగినది

విధేయత అనేది ఒక యువ వ్యక్తికి ప్రభువుతో ఉన్న సంబంధానికి కీలకం. ఒక యౌవనస్థుడు తన తల్లిద౦డ్రులకు అవిధేయత చూపిస్తే, తీవ్ర అసంతృప్తిని అనుభవిస్తాడు, ఆయన ప్రభువుతో తనకున్న స౦బ౦ధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకుంటాడు.

దేవుడు విధేయులైన యౌవనులకు ప్రత్యేక ఆమోద౦ లేదా అనుగ్రహాన్ని చూపి౦చాడు. కుటు౦బ దైవిక సంస్థలోనే విధేయత చూపి౦చడ౦ యెహోవాను స౦తోషపరుస్తు౦ది. ఎఫెస్సీయులకు 6:1లో తల్లిద౦డ్రులకు విధేయత చూపించుట”న్యాయము” లేదా “ఒప్పు” అని దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు.

పిల్లలు తమ తల్లిద౦డ్రులకు విధేయత చూపి౦చడ౦ మాత్రామే కాదని, వారిని గౌరవి౦చమని ఎఫెసీయులు 6:2 చెబుతో౦ది. పిల్లలు దేవుణ్ణి స౦తోషపెడితే వారి తల్లిద౦డ్రులపట్ల గౌరవము కలిగి ఉ౦డాలి. ఇదే మొదటి ఆజ్ఞ (ఎఫ. 6:2), అంటే ఇది పిల్లలకు మేలైనది మరియు వారు భూమి మీద ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారు. పది దైవాజ్ఞలలో ఇది ఐదవది.

తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపడమే ప్రభువులపట్ల మెచ్చుకోదగిన విషయం. పిల్లవాడు న్యాయం లేదా అన్యాయం లేదా మాలసాధన గురించి ఆందోళన చెందకూడదు. ఆ పిల్లవాడు ప్రభుకుకు వలే ఇలా చేయాలి.

“బాగా ప్రీతిపాత్రమైన” అనే పదాలను రోమీయులు 12:1

లో “అ౦గీకరి౦ప” అని అనువదిస్తున్నారు. “సహోదరులారా, దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మీరు మీ శరీరములు సజీవమైన బలి అర్పి౦ప, దేవునికి అ౦గీకారయోగ్యమైనది, అది మీ సహేతుకమైన సేవ.”

ఈ వాక్యము హెబ్రీయులకు 13:21

లో కూడా కనిపిస్తుంది “ఆయన తన ఇష్టము చేయుటకు ప్రతి సత్కార్యము లోను, యేసు క్రీస్తు ద్వారా, ఆయన దృష్టికి ఏది బాగా ప్రీతిపాత్రమైనది, ఎప్పటికి మహిమ కలిగి ఉండునో ఆ పని మీరు పూర్తి చేయండి. ఆమేన్. ” ఒకవేళ మీరు నిజంగా యెహోవాను సంతోష పెట్టాలని అనుకుంటే, మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపండి. లేఖనాల్లో కొన్ని స్థలాల్లో ఇది ఒకటి, అది యెహోవాను ప్రీతిపాత్రమైనదని బైబిలు చెబుతో౦ది.

విధేయత చూపి౦చడ౦ యెహోవాను స౦తోషపెట్టే ఒక కారణ౦, తల్లిద౦డ్రుల అధికార౦ పిల్లలకు భద్రతను ఇస్తు౦ది. ఒక పిల్లవాడు తనకు నచ్చినవిధంగా చేస్తే, అందులో సెక్యూరిటీ ఉండదు. ఒకవేళ పిల్లవాడు తన అవసరాలను తీరుస్తే, అది తనకు అవసరమైన భద్రతను చేకూరుస్తుంది. ఆరోగ్య నియమాలను పాటిస్తున్నప్పుడు మనకు వ్యాధి నుండి విముక్తి. మానసిక పరిశుభ్రత నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ఆశించలేము. యువ వ్యక్తి యొక్క అత్యుత్తమ ఆసక్తులకు అధికారము సేవలందిస్తుంది. అధికారానికి లొంగడం ద్వారానే స్వయం ఆధిపత్యం సాధ్యమవుతుంది.

పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే తల్లితండ్రుల సంపూర్ణ అధికారం కింద నుండి పురోగామి గా ఎదగాలి. బిడ్డ, బిడ్డ యొక్క సంపూర్ణ అధికారం కింద ఉండాలి, ఎందుకంటే బిడ్డకు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్ధ్యం లేదు. బిడ్డ జీవిత నియమాల పట్ల కొంత అవగాహన పొందడంతో, తల్లిదండ్రులు కొంత అధికారాన్ని దూరం చేస్తారు. తరువాత, పిల్లవాడు స్వతంత్రంగా ఈ చట్టాలను అనువర్తించడం ద్వారా అతడు తన ద్వారా నిర్వహించబడుతాడో ఆ వ్యక్తి తల్లిదండ్రులకు మరింత అధికారాన్ని ఇస్తాడు.

ఆరోగ్యంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులు యువకుల్లో ఆరోగ్యకరమైన అధికార వాడకాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. చివరికి ఆ యౌవనస్థవ్యక్తి తన సొ౦త అధికారాన్ని (పాత్ర ద్వారా) తన జీవిత౦లో అనేక ప్రా౦తాల్లో పె౦పొ౦ది౦చుకోవచ్చు. ఒక యువ వ్యక్తి అన్ని విషయాలు సమానంగా ఉంటే మరింత స్వాతంత్ర్యము గల వ్యక్తి  అవుతాడు.

నియమము:

తల్లిదండ్రులకు విధేయత అనేది దేవునికి మెచ్చుకోదగిన ఆదర్శం.

అన్వయము:

దేవుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటున్నారా? మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపండి.

Share