Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ఎవడైనను ధర్మశాస్త్ర మంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజ్ఞవిషయములో తప్పిపోయినయెడల, ఆజ్ఞలన్నిటి విషయములో అపరాధి యగును

 

ఒక ఆజ్ఞవిషయములో తప్పిపోయినయెడల

 “తప్పిపోవుట” అనే పదం పొరపాట్లు చేయుట అని అర్ధం. దేవుని ప్రమాణాలలో ఒకదాన్ని అనుసరించుటలో ఒక తప్పుడు అడుగు వేయుట అనునది ఇక్కడ ఉన్న భావన. ఒక్క ఆజ్ఞను మీరితే ఆజ్ఞాలాన్ని మీరినట్లే.

కాగా మీరు నా కట్టడలన్నిటిని నా విధులన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. (లెవీ 19:37)

ఆజ్ఞలన్నిటి విషయములో అపరాధి యగును

“అపరాధి” యొక్క అర్ధం, కలిగి ఉండుట, బంధింపబడి ఉండుట, కట్టుబడి ఉండుట. ఈ పదం రెండు గ్రీకు పదాల నుండి వచ్చింది : లోపల, మరియు కలిగి ఉండుట. ఒక వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రము యొక్క ఒక విషయములో  పొరపాటు చేస్తే, అతను మొత్తం ధర్మశాస్త్రము మీరినట్లే. అతను దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు జవాబుదారీగా ఉంటాడు ఎందుకంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రము దేవుని గుణాలక్షణాలను సూచిస్తుంది. అతను బైబిల్లోని ప్రతి పాపానికి పాల్పడినందుకు అపరాధి కాదు కాని బైబిల్లోని సత్య ఐక్యతను ఉల్లంఘించాడు. బైబిల్ సత్య వ్యవస్థగా కలిసి ఉంటుంది.

ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరు శాపమునకు లోనైయున్నారు. ఎందుకనగా– ధర్మశాస్త్రగ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నియు చేయుటయందు నిలుకడగా ఉండని ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడియున్నది. ధర్మశాస్త్రముచేత ఎవడును దేవునియెదుట నీతిమంతుడని తీర్చబడడను సంగతి స్పష్టమే. ఏలయనగా–

నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించును. ధర్మశాస్త్రము విశ్వాససంబంధమైనది కాదు గాని దాని విధులను ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. ఆత్మనుగూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసమువలన మనకు లభించునట్లు, అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తుయేసుద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై, క్రీస్తు మనకోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రముయొక్క శాపమునుండి విమో చించెను; ఇందునుగూర్చి– మ్రానుమీద వ్రేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడియున్నది. (గలతీ 3:10-14)

“ఉంది” అనే పదానికి అర్ధం ఆగుట. ఒక అంశంపై తప్పుడు అడుగు వేసే క్రైస్తవుడు మొత్తం ధర్మశాస్త్రమును ఉల్లంఘించినందుకు దోషి. దేవుని వాక్యమునకు విరుద్దముగా అతిక్రమము ఎవరుచేసినా ఒకటే. మనము దేవుని వాక్యానికి అవిధేయత చూపినప్పుడు, దేవునిని  ఉల్లంఘించిన దోషులమౌతాము.

నియమము:

ఒక విషయములో మనం దేవునిని ఉల్లంఘిస్తే అన్ని విషయాలలో ఆయనను ఉల్లంఘించినవారమౌతాము అనేది విశ్వవ్యాప్త సూత్రం.

అన్వయము:

కొంతమంది క్రైస్తవులపై వివక్ష చూపడం అంత ముఖ్యమైనది కాదని మనం గ్రహించినట్లయితే, సత్యం యొక్క ఒక అంశాన్ని ఉల్లంఘించడం అంటే అన్నింటినీ ఉల్లంఘించడమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన సౌలభ్యం కోసం మేము కొన్ని లేఖనాలను ఎన్నుకోలేము. దేవుని వాక్యము విచ్ఛిన్నమైనది కాదు. మేము ఒక కిటికీని విచ్ఛిన్నం చేస్తే, మేము మొత్తం అమరికను విచ్ఛిన్నం చేసినవారమౌతాము.

దేవుని గుణాలక్షణాలు ఒకటి ఎలాగో దేవుని ధర్మశాస్త్రము కూడా ఒకటే. మనము గొలుసు నుండి వేలాడుచున్నప్పుడు, గొలుసు దాని బలహీనమైన లింక్ వద్ద విచ్ఛిన్నమైతే, మనము పడిపోతాము. ప్రతి ఇతర విషయంలో గొలుసు మంచిదని చెప్పడము అర్ధవంతము కాదు. మంచి పనులు చెడు పనులను పూడ్చవు.  ఒక న్యాయమూర్తి వద్దకు వెళ్లి, “ఆ బ్యాంకును దోచుకున్నందుకు నన్ను క్షమించండి, కానీ నేను ఎవరినీ హత్య చేయలేదు!” అని చెప్పుట వీలుకాదు.

ధర్మశాస్త్రములో ఉన్న కొన్ని అంశాలు కొంతమంది ఎప్పటికీ ఉల్లంఘించరు ఎందుకంటే అది వారి బలహీనత ప్రాంతం కాదు. ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఒకే బలాలు ఉండవు. అయినను ఈ వచనము ధర్మశాస్త్రము యొక్క ఒక కోణాన్ని ఉల్లంఘించడం మొత్తాన్ని ఉల్లంఘించుట అని బోధిస్తుంది. మనం అనుసరించే ఆజ్ఞలను నొక్కిచెప్పి, మనం పాటించని ఆజ్ఞలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మనకు మనం అబద్దమడుతున్నట్లు. మనము దేవుని వాక్యములోని కొన్ని అంశాలను అనుసరిస్తామని మరియు ఇతర అంశాలను విస్మరిస్తామని వాదించలేము.

మనము దేవుని గుణాలక్షణాలలోని ఒక ప్రమాణాన్ని మీరినప్పుడు, దేవునితో మన మొత్తం సహవాసాన్ని మీరినవారమౌతాము. దీనికి మనం అనేక అంశాల్లో దేవుణ్ణి ఉల్లంఘించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఒక దానిలో చాలు.

మనం పాపాన్ని చిన్నదిగా చూడలేము, అలా చేస్తే, మేము దేవుని గుణమును చులకన చేసినట్లే. “నేను అంత చెడ్డవాడిని కాను, ఎందుకంటే నేను ఒక సమయంలో మాత్రమే దేవుణ్ణి ఉల్లంఘించాను.” ఇది దురభిమాన పాపాన్ని సమర్థించడం లేదా హేతుబద్ధీకరణ చేయడం. మనం ఎవరిమైనా, మనము దేవుని వాక్యాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, దేవుని చిత్తానికి వెలుపల అడుగు పెడతాము. దీనికి ఏకైక పరిష్కారం మన జీవితాలను పూర్తిగా నియంత్రించడానికి దేవునిని అనుమతించడం (రోమా 12:1,2). ఒక పాపం మనలను పాపిగా చేస్తుంది. మీరు నా వేలిని నలుగగొడితే, మీరు నా శరీరమంతా బాధపెట్టినవారవుతారు. దొంగిలించే ఒక చర్య మనల్ని జైలులో పెడుతుంది.

మీరు నన్ను ప్రేమించినయెడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. (యోహాను 14:!5)

అన్ని పాపాలు సమానంగా తప్పు అని బైబిల్ బోధించదు. ఏదేమైనా, అన్ని పాపాలు ఒకే తీర్పును కలిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే వారు ధర్మశాస్తాము నిర్వచించే దేవుని గుణాలక్షణాలను ఉల్లంఘించారు. దేవుని గుణాలక్షణాలను ఒక అవినాభావ ఐక్యత కలిగిఉన్నవి. కొన్ని పాపాలు ఇతరమైనవికన్నా తీవ్రమైనవి. మనము మరొక పురుషుడి భార్యను కోరుకుంటే లేదా వాస్తవానికి వ్యభిచారం చేస్తే, మేము నియమను బట్టి వ్యభిచారం చేసినవారమౌతాము, అయినప్పటికీ వ్యభిచారం చేయడం మరొక వ్యక్తి భార్యను కోరుకోవడం కంటే దారుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కువ సామాజిక చిక్కులు ఉన్నాయి.

Share