Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీలో యుద్ధములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛలనుండియే గదా?

 

భోగేచ్ఛలనుండియే

ఈ వచనములో “భోగేచ్ఛల” లో “పాపపు కోరిక” లేదా సహజ కోరికను సంతృప్తి పరచుకొనుట అనే భావము ఉంది. ఇది కోరిక యొక్క ఆనందం, ఆహ్లాదకరమైన ఆశ. గ్రీకు ఈ పదాన్ని శారీరక ఆనందం కోసం మరియు కొన్ని సమయాల్లో లైంగిక ఆనందం కోసం ఉపయోగిస్తుంది. ఈ గ్రీకు పదం నుండి మన ఆంగ్ల పదం “హెడోనిజం” వస్తుంది. హేడోనిజం అనగా అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఆనందాన్ని పొందడానికి నిరోధిత కోరిక. క్రొత్త నిబంధన ఎల్లప్పుడూ ఈ పదాన్ని పాపాత్మకమైన అర్థంలో ఉపయోగిస్తుంది. అంటే సంతృప్తి చెందిన ఇచ్చ.

మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకైదురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. (యాకోబు 4:3)

నుండియే గదా?

 “క్రైస్తవులలో సంఘర్షణకు మూలం యాకోబు ప్రస్తావిస్తున్నాడు. దీనిని ప్రశ్న రూపంలో అడగడం ద్వారా, రోమన్ సామ్రాజ్యం అంతటా చెదరగొట్టబడిన క్రైస్తవుల మనస్సాక్షికి యాకోబు విజ్ఞప్తి చేస్తాడు.

నియమము:

క్రైస్తవ సమాజంలో సంఘర్షణకు వ్యక్తిగత కోరికలు తీర్చుకోవాలన్న ఇచ్చ కారణం.

అన్వయము:

క్రైస్తవులలో కలహాలు బాహ్య పరిస్థితులతో మొదలవుతాయని చాలా మంది పైపై భావిస్తారు. ఇది నిజం కాదు; సంఘర్షణ పూర్తిగా భిన్నమైన మూలం నుండి వస్తుంది – జీవితం భోగాలవైపు మళ్ళుటవలన

ముండ్ల పొదలలో పడిన (విత్తనమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపనివారు. (లూకా 8:14)

క్రైస్తవులలోని విభేదాలు మనల్ని అసంతృప్తికి గురిచేస్తాయి. అవి మన సమాధానాన్ని మరియు క్రీస్తు సేవకులుగా మన ప్రయోజనమును దోచుకుంటాయి. ఇవన్నీ లోపల ప్రారంభమవుతాయి. కోరికలను ప్రబలంగా నడపడానికి మనము అనుమతించినట్లయితే, మన ఆధ్యాత్మికత యొక్క నిర్మాణాన్ని మనము ప్రమాదంలోకి పడవేసినట్లే. ఇచ్చలు మన ఆత్మలలో ప్రాబల్యాన్ని సంపాదించుకుంటే, ఆధ్యాత్మిక ఓటమికి మనము దగ్గరైనట్లే.

కొంతమంది క్రైస్తవులు ఇంద్రియ మరియు సహజ ఇచ్చల యొక్క సంతృప్తి కోసం జీవిస్తారు. వారు ఇచ్చలను జీవితానికి ప్రాధమిక ధోరణిగా మార్చడానికి అనుమతించడం ద్వారా వారి ఇచ్చలను నిరంకుశంగా అనుమతిస్తారు (1థెస్స 4:3-5). ఈ క్రైస్తవులు ఈ పాపాలకు తమను తాము అప్పగించుకునప్పుడు, వారు తమ ఆధ్యాత్మిక స్వేచ్ఛను కోల్పోతారు. వారు స్వేచ్ఛను కలిగిఉన్నామని భావిస్తారు కాని వారు పాపానికి బానిసలుగా మారినందున వారు స్వేచ్ఛను కోల్పోతారు. వారి కోరికలు వారికి యజమాని. వారు కోరికల ద్వారా ఆనందం కోసం వెతుకులాటలోకి ప్రవేశిస్తారు.

వారు తమ దురాశలచొప్పున నడుచుచు, లాభమునిమిత్తము మనుష్యులను కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూర్చి నిందించువారునై యున్నారు; వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును.అయితే ప్రియులారా, అంత్యకాలమునందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశలచొప్పున నడుచు పరిహాసకులుందురని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపొస్తలులు పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులును ఆత్మ లేనివారునైయుండి భేదములు కలుగజేయుచున్నారు. (యూదా 1:17-19)

హేడోనిజం అనేది ప్లేబాయ్ మ్యాగజైన్ యొక్క తత్వశాస్త్రం, కోరికలులు అనుభవించడము మనిషి యొక్క ముఖ్య ముగింపు అనే తత్వశాస్త్రం. అరిస్టిప్పస్ ది సిరెన్ (435-355 B.C.) హెడోనిజం యొక్క తత్వాన్ని అధికారికం చేసాడు మరియు మనం నొప్పిని నివారించి జీవన విధానంగా ఆనందాన్ని పొందాలని బోధించాడు. క్రైస్తవ్యము కోరికల ఆధారితమైనది కాని దైవ ఆధారితమైనది. మానవుని ముఖ్య ముగింపు దేవునిని మహిమపరచడం మరియు ఆయనను శాశ్వతంగా ఆస్వాదించడం.

Share