Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.

 

మేము ఇప్పుడు 10 వ దైవిక ఆదేశానికి వచ్చాము –

మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి.”

యాకోబు మళ్ళీ తగ్గించుకొనుట యొక్క అంశాన్ని తీసుకుంటున్నాడు (4:6). “వినయం” అనే పదానికి తక్కువ చేయడం అని అర్థం. దేవుని గొప్పతనాన్ని, ఘనతను చూసినప్పుడు మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకుంటాం. వినయం ప్రధానంగా దేవుని వైపు నిలువుగా ఉంటుంది, ఇతరుల వైపు సమతలముగా కాదు.

 “దృష్టిలో” అనే పదాలు లోపల, కంటిలో అనే రెండు పదాలనుండి వచ్చింది. ఒక వినయపూర్వకమైన వ్యక్తి దేవుడు తాను చేసే ప్రతిదాన్ని చూస్తున్నాడని తెలిసి తన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. అతను దేవుని దృష్టిలో నివసిస్తాడు. వినయం ఎల్లప్పుడూ దేవుని సర్వశక్తి మహిమతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనుష్యుల దృష్టికి కాదు, దేవుని దృష్టిలో ఉండే వినయం.

నేను–అయ్యో, నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను; అపవిత్రమైన పెదవులుగల జనులమధ్యను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవాను నేను కన్నులార చూచితిననుకొంటిని. (యెషయా 6:5)

వినయం అనేది శరీరకార్యములకు ఖచ్చితమైన నివారణ.

కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనస్సుగలవారై యొకనినొకడు తన కంటె యోగ్యుడని యెంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను.

అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.

ఈ మాట, మనం ఆయన ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటే దేవుడు మనలను కొత్త ఆధ్యాత్మిక ఎత్తులకు హెచ్చిస్తాడని వాగ్దానం. వినయం ద్వారా ఆధ్యాత్మికత యొక్క కొత్త రంగంలో మనం కనిపిస్తాము. దేవుడు మనలను కొత్త ఆధ్యాత్మిక ఎత్తులకు ఎత్తడానికి ఇది కారణం కాదు, ఫలితమే.

తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును. (మత్తయి 23:12)

మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ, ఆయన కృప వల్ల మనకు ఉన్నాయని గుర్తించినప్పుడు దేవుడు మనలను ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు యొక్క శిఖరానికి హెచ్చిస్తాడు.

తన్నుతాను ఎంచుకొనతగినదానికంటె ఎక్కువగా ఎంచుకొనక, దేవుడు ఒక్కొకనికి విభజించి యిచ్చిన విశ్వాస పరిమాణప్రకారము, తాను స్వస్థబుద్ధిగలవా డగుటకై తగినరీతిగా తన్ను ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అను గ్రహింపబడిన కృపనుబట్టి మీలోనున్న ప్రతి వానితోను చెప్పుచున్నాను. (రోమా 12:3)

ఎందుకనగా నీకు ఆధిక్యము కలుగ జేయువాడెవడు? నీకు కలిగిన వాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనట్టు నీవు అతిశయింపనేల? (1కొరిం 4:7)

నియమము:

ఆధ్యాత్మికంగా పైకి వెళ్ళే మార్గం తన్ను తాను తగ్గించుకొనుట.

అన్వయము:

అహంకారం మన అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక సమస్య. మేము ముఖం, ప్రదేశం మరియు జాతి యొక్క అహంకారాన్ని కలిగి ఉన్నాము. మనల్ని మనం తగ్గించుకోకపోతే, దేవుడు ఆ చేయాల్సి ఉంటుంది.

నేను మరల వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు మీ మధ్య నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో అనియు,మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారుమనస్సు పొందని అనేకులనుగూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అనియు భయపడుచున్నాను. (2కొరిం 12:21)

దేవుని మహిమ ఎదుట మనలను మనము తగ్గించుకొన్నప్పుడు ఉజ్జీవనం వస్తుంది. వినయం దేవుడు మనలో తన కృప పనిని చేయటానికి అనుమతిస్తుంది.

నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ముతాము తగ్గించుకొని ప్రార్థనచేసి నన్ను వెదకి తమ చెడుమార్గములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును. (2దిన 7:14)

Share