Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థనచేయవలెను; ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా?

 “సంతోషము” అంటే మంచి ఉత్సాహాన్ని నింపడం. ఈ పదం మంచి మరియు ఆత్మ అనే రెండు పదాల నుండి వచ్చింది. “సంతోషము” గల వ్యక్తి ఆరోగ్యకరమైన ఆత్మ కలవాడు, ఆనందకరమైన వైఖరి ఉన్న వ్యక్తి. అతను తన ఆత్మలో శ్రేయస్సు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి, అందువల్ల అతనికి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంది.

నిన్ను ఆశ్రయించువారందరు సంతోషించుదురుల; నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక వారు నిత్యము ఆనందధ్వని చేయుదురు. (కీర్తనలు 5:11)

జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు; నీ సన్నిధిని సంపూర్ణసంతోషము కలదు; నీ కుడిచేతిలో నిత్యము సుఖములుకలవు. (కీర్తనలు 16:11)

మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు; ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులార చూడకయే విశ్వసించుచు, మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును, అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు, చెప్పనశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు (1పేతురు 1:8)

మన సంతోషము పరిపూర్ణమవుటకై మేమీ సంగతులను వ్రాయుచున్నాము. (1యోహాను 1:4)

అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

 “కీర్తనలు పాడవలెను” అనే గ్రీకు పదం ప్రధానంగా మెలితిప్పడం, ఆపై వేళ్ళతో తీగల వాయిద్యం ఆడటం. క్రొత్త నిబంధన వాడకం ఒక గీతము పాడటం, స్తుతి చేయుట (సంగీత వాయిద్యాలతో పాటు) అనే ఆలోచనను కలిగి ఉంటుంది. సంతోష హృదయం యొక్క సహజమైన సమాధానం దేవుణ్ణి స్తుతించడం. ప్రార్థన కోసం ఒక సమయం ఉంది, ఆ తరువాత సంతోషించుటకు సమయం ఉంది.

అయితే మధ్యరాత్రివేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. (ఆపో.కా. 16:25)

ఆత్మ నింపుదల హృదయంలో ఒక పాటను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

మరియు మద్యముతో మత్తులైయుండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు; అయితే ఆత్మ పూర్ణులైయుండుడి. ఒకనినొకడు కీర్తనలతోను సంగీతములతోను ఆత్మసంబంధమైన పాటలతోను హెచ్చరించుచు, మీ హృదయములలో ప్రభువునుగూర్చి పాడుచు కీర్తించుచు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమునుగూర్చి తండ్రియైన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. (ఎఫెస్సీ 5:18-21)

నియమము:

ఆధ్యాత్మిక గానం ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి వ్యక్తీకరణ.

అన్వయము:

ప్రార్థన కోసం ఒక సమయం ఉంది, తరువాత సంతోషించుటకు సమయం ఉంది. పాడటం ఆనందం యొక్క వ్యక్తీకరణ. ఆధ్యాత్మిక గానం ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి వ్యక్తీకరణ. ఇది ఆధ్యాత్మికత యొక్క పారవశ్యం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆత్మ. 

సంగీతములతోను కీర్తనలతోను ఆత్మసంబంధమైన పద్యములతోను ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుద్ధిచెప్పుచు కృపా సహి తముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూర్చి గానముచేయుచు, సమస్తవిధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనియ్యుడి. (కొలస్సీ 3:16)

కాబట్టి ఆత్మతో ప్రార్థన చేతును, మనస్సుతోను ప్రార్థన చేతును; ఆత్మతో పాడుదును, మనస్సుతోను పాడుదును. (1కొరిం 14:15)

ప్రతిదానికీ సరైన సమయం ఉంది. ప్రార్థన చేయడానికి ఒక సమయం ఉంది మరియు పాడటానికి ఒక సమయం ఉంది. మొత్తం మీద, దేవుడు చాలు. మనం, మనము కలిగి ఉన్నదంతా దేవునికి చెందినవే. ప్రతి పరిస్థితిలో దేవుని చిత్తం సరైనది.

Share