Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. సంగతులు త్వరలో సంభవింపనైయున్నవి; ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను.

 

ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి …. వాటిని సూచించెను.

ఒక దేవదూత ప్రకటనలోని సమాచారాన్ని తీసుకువచ్చి చిహ్నాల్లో పెట్టారు. ” సూచించెను” అంటే ఒక పని చేయడానికి సంకేతాన్ని ఇవ్వడము, నివేదిక, సంభాషించడం. యుద్ధంలో, ” సూచించెను” దాడి యొక్క సంకేతాన్ని ఇవ్వాలనే ఆలోచనను కలిగిఉన్నది. యోహాను తన రచనలన్నిటిలో ” సూచించెను”ను  వాడతాడు. సూచనలను యోహాను ప్రేమిస్తాడు.

ఈ సంఘటనలన్నీ జరగడానికి దేవుడు సంకేతాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, అది అందరికీ స్పష్టమవుతుంది. దేవుడు ఒక వరుస గుర్తులు మరియు చిహ్నాల ద్వారా ఏమి జరుగుతుంది అనేది తెలియచేస్తుంది. అయితే, ఈ స్పష్టత వట్టి అక్షరార్ధమును తీసుకు రాదు. నిజమైన, అక్షరార్థ ఘటనగా కాక సత్యపు చిహ్నాలను చూస్తాము. అవి వాస్తవ మరియు అక్షరార్థ ‘ చిహ్నాలు ‘ గా ఉంటాయి. అందువలన, ఈ ప్రకటన లో కొంత అస్పష్టంగా ఉంటుంది (12:1, 3; 15:1).

ఇక్కడ క్రమమును గమనించండి. మొదటిగా, యేసుకు ప్రకటన గ్ర౦థ౦లోని విషయాలను త౦డ్రి వెల్లడిచేస్తున్నాడు, ఆ తర్వాత యేసు ఒక దేవదూతకు, దేవదూత యోహానుకు, యోహాను సంఘములకు ఇస్తున్నారు.

దేవుని ఆలోచనలను మానవునికి అందించే వాహనంగా బైబిల్ అంతటా సూచనలు ఏర్పడతాయి. అయితే ప్రకటన, క్రొత్త నిబంధనలోని మరే పుస్తక౦ క౦టే ఎక్కువగా చిహ్నాలను ఉపయోగిస్తుంది. యోహాను బహుశా క్రైస్తవ సమాజ౦ మీద జరుగుతున్న హి౦స అధికమగుట వల్ల ఆయన చిహ్నాలను ఉపయోగిస్తాడు.

యోహాను చిహ్నాలను వివరిస్తున్నప్పుడు చిహ్నాల వ్యాఖ్యాన సూత్రాన్ని మనము చక్కగా అర్థ౦ చేసుకోగలము. ఈ చిహ్నాలను మనము అర్థ౦ చేసుకోవడము దేవుని ఉద్దేశ౦ కాదు అని చెప్పడము మూఢ భక్తి కలిగిన మాట. ప్రకటన యొక్క వ్యాఖ్యానం ఈ పుస్తకంలో సంభాషణం చేసే బైబిల్ యొక్క అన్ని గొప్ప ప్రవచనాలను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ సృష్టి కోసం దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల కీలక అంతిమమును కనుగొంటాం. ఇది బైబిలు యొక్క ఒక పుస్తకము, ఇది భవిష్యత్తు కొరకు ఒక క్రమబద్ధమైన ప్రణాళికను మనకు ఇస్తుంది.

ప్రకటన పాత నిబంధనకు 400 కంటే ఎక్కువ పరోక్ష సూచనలు కలవు. మనకు ప్రత్యక్ష ఆధారం లభించలేదు. ప్రకటన యొక్క అన్ని సూచనలు పాత నిబంధన ప్రవచన పుస్తకాల నుండి ఉద్భవించే ములాంశములకు సంబంధించినవి.

మనం నివసించే దేశం యొక్క జెండా గుర్తులు మరియు రంగులను మాత్రమే కాదు, జెండా మన దేశం యొక్క ప్రతిష్టను కూడా సూచిస్తుంది. మన జెండా మనం ప్రతిష్టకు ప్రతీక. స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్యం కోసం మనము నిలబడతాం.

దేవుడు ప్రకటన గ్ర౦థాన్ని “స౦జ్ఞా భాషలో” రాశాడు. అదే విధంగా యెహెజ్కేలు గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఆల్జీబ్రా, సంకేతాల వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది. సంకేతాలు అంటే ఏమిటో తెలిస్తే సంజ్ఞా భాష అర్ధమవుతుంది. ఒక స్టాప్ గుర్తును మనం పాటించకపోతే, మనం సమాధిపెట్టె లో ముగియవచ్చు. మన దైనందిన జీవితంలో కూడా సంకేతాలు ముఖ్యమే. “నేను గుర్తులను నమ్మను” అని మీరు చెబితే, అప్పుడు మీరు అంతం కావచ్చు. మనమందరము ప్రతి రోజు సంకేతాలు ఉపయోగిస్తాము. ప్రకటన గ్ర౦థ౦లోని స౦జ్ఞా భాషను అర్థ౦ చేసుకోవడ౦ ఎ౦దుకు మానుకోవాలి?

ప్రకటన గ్రంధము ప్రవచనము అను అంశమునకు ప్రత్యేకించబడిన క్రొత్త నిబంధన యొక్క ఏకైక గ్రంథం.

తన దాసుడైన యోహానుకు

“దూత” అనే పదం ప్రకటన గ్రంధంలో 70 సార్లు సంభవిస్తుంది. అందువలన, ఇది పుస్తకంలో ఒక ఆవశ్యకమైన ఆలోచన అని తెలుస్తూ ఉంది. దేవుని సర్వోత్కృష్టతకు భిన్న౦గా, దేవుడు తన ప్రకటన ప్రసార౦ చేయడానికి దేవదూతలను ఉపయోగిస్తాడు. ప్రకటన గ్ర౦థ౦లోని గొప్ప స౦ఘటనల్లో దేవదూతలు జోక్య౦ చేసుకున్నారు. “దూత” అనే పదానికి వర్తమానికుడు అని అర్థం. కొన్నిసార్లు దూత, దైవిక సత్యాన్ని తెలియజేసే ఒక మానవుడిగా మాత్రమే ఉ౦టు౦ది.

22:6-9 లో వ్యాఖ్యానం స్పష్టంగా ఉంది. ఈ “దూత” అతీతశక్తి కాదు, “తోటి దాసుడు”, “ప్రవక్త”. ఆ దూత ఈ పుస్తక౦ అ౦తటిలో యోహాను ప్రస్తావించే దానియేలు అయిఉ౦డవచ్చు.

గమనిక యోహాను ఇక్కడ “దాసునిగా” ఉ౦టున్నవాడు. దేవుని కుటుంబంలో ఎలాంటి సోమరులు లేరు. దేవుని పిల్లల౦దరూ ఆయన సేవకులుగా ఉ౦డాలి. దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకునే వ్యక్తులను ఉపయోగిస్తాడు.

నియమము:

ప్రకటన అనేది ఇప్పటి వరకు వ్రాయబడిన అత్యంత ఆధునికమైన గ్రంథం.

అన్వయము:

భవిష్యత్తు గురి౦చిన దేవుని మహిమాన్విత ప్రణాళికను ప్రకటన సమర్పిస్తోంది. సాతాను మీద పూర్తి విజయానికి గల దేవుని ప్రణాళిక మనకు తెలుసు. మన౦ ప్రకటన చదవకూడదని సాతాను కోరుకు౦టాడు. మన౦ ప్రకటన అర్థ౦ చేసుకోలే౦ అనే ఆలోచనను ఆయన తెలియజేయాలనుకు౦టాడు. ” మరణానంతర జీవితము మీద విభజన వద్దు. ఇది ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం కాదు. ” బైబిలులో ప్రవచనమును దేవుడు వ్రాయించాడు, దాన్ని మన౦ పురాతనభావనగా త్రోసి పుచ్చుట వంటిది. దాన్ని ఉపేక్ష చేయడానికి దేవుడు ప్రకటన గ్ర౦థ౦ వ్రాయలేదు!

Share