Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

యోహాను ఆసియలో ఉన్న యేడు సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. వర్తమాన భూతభవిష్యత్కాలములలో ఉన్నవానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనున్న యేడు ఆత్మలనుండియు…కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక

 

కృప

ప్రకటనలో తొలిపలుకు (1:4-8) మరియు ఒక తుది పలుకు (22:21) రెండూ ఉన్నాయి. తొలిపలుకు అనేది ప్రకటన గ్రంథం యొక్క “వందనవచనము”.

పౌలు చెప్పిన కొన్ని వందన వచనాలకు ఈ పలకరి౦పు కూడా ఉ౦ది. క్రొత్త నిబంధన యొక్క 27 గ్రంధాలలో 19 “కృప మరియు సమాధానము” అనే సూత్రంతో ప్రారంభమవుతుంది. కృప ఎల్లప్పుడూ ఈ సూత్రంలో సమాధానమునకు ముందు ఉంటుంది. కృప పొందితే మనకు సమాధానము కలుగుతుంది. దేవుని ప్రామాణిక విధానం మనకు ఎల్లప్పుడూ కృప ద్వారా ఉంటుంది. ఆయన కృప వలన దేవుడు మనలను తన  కృపతో కప్పు వరకు మనకు సమాధానము ఎన్నటికీ తెలియదు. కృప యొక్క స్థిరమైన అవగాహన పొందువరకు మొదట ఎలాంటి సమాధానము ఉండదు.

కృప అంటే దేవుడు మనకు ఏ అవసరం వచ్చినా దానికి మూలం అని అర్థం. ఆయన ఆశీర్వాదమునకు మూలము, ప్రదాత. కృప ములముగా దేవుడు పని చేస్తాడు. ఆయన చేస్తే ఆయన మహిమను పొందుతాడు. మనం పని చేస్తే మనము మహిమను పొందుతాము. అందుకే బైబిలు కృపను నొక్కి వక్కాణిస్తోంది. మన౦ కృపతో పనిచేసినప్పుడు, మన౦ ఎల్లప్పుడూ దేవుని మీద, ఆయన మీద ఆధారపడి జీవిస్తాం.

నియమము:

క్రైస్తవ జీవిత౦లో పనిచేయడానికి క్రైస్తవునికి కృప కావాలి.

అన్వయము:

“కృప” అనేది దేవుడు మన పక్షాన చేసేది. కృప తప్ప దేవునితో మనకు కరెన్సీ లేదు. దేవునిని మెప్పించడానికి మనవద్ద ఏమీ లేదు. దేవుడు యేసుక్రీస్తుతో మాత్రమే ప్రభావితమవుతాడు. అందుకే ఆయన ప్రకటన కేంద్ర పటం.

కృప యొక్క అవసరాన్ని మనము ఎన్నటికీ దాటలేము. మన౦ పరలోక౦ చేరే౦తవరకు మన క్రైస్తవ జీవితాల ద్వారా దేవుడు మనతో వ్యవహరిస్తాడు. మన కారు ఆయిల్ లేకుండా పరిగెత్తడం గురించి మనము ఎన్నడూ ఆలోచించం. క్రైస్తవ జీవితాన్ని కృపలేకుండా జీవించాలని మనం అనుకోకూడదు. ఆ విధంగా మన ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకుంటాం.

దేవుడు కృపమహదైశ్వర్యము గలవాడు . దాన్ని మనం సంపాదించలేము. మాకు అర్హత లేదు. సత్కార్యాలతో దీన్ని కొనలేము. కృప విషయానికి వస్తే, మనం దానిని పొందడం కొరకు ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా వెళ్లలేం. మనం సరిగ్గా తయారీదారుని వద్దకు వెళ్లాలి. క్రైస్తవ జీవిత౦ గడపటానికి మనకు కావలసినవన్నీ యేసు అ౦దిస్తున్నాడు.

తన నిత్యమహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మును పిలిచిన సర్వకృపా నిధియగు దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట, తానే మిమ్మును పూర్ణులనుగాచేసి స్థిరపరచి బల పరచును.౹ 11యుగయుగములకు ప్రభావమాయనకు కలుగునుగాక. ఆమేన్. (1పేతురు 5:10,11)

గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయముకొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునొద్దకు చేరుదము. (హెబ్రీ 4:16)

దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు; మనం సంపాదించుకోలేము. ఆయన ఎదుట మనల్ని మన౦ వినయ౦గా చూసుకున్నప్పుడు ఆయన దాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు.

చిన్నలారా, మీరు పెద్దలకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివాని యెడల దీనమనస్సు అను వస్త్రము ధరించుకొని మిమ్మును అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును. (1పేతురు 5:5)

దీనునికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు. అహంకారులకు దానిని ఇవ్వడు. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు. దేవుడు కృప వచ్చినప్పుడు మన ప్రతినాయకుడు లేదా మన కథానాయకుడు. మన పక్షముగా గాని, మనకు వ్యతిరేకంగా గాని ఉంటాడు.

దేవుడు కొందరికి “అధిక” కృప అనుగ్రహించును.

కాదుగాని, ఆయన ఎక్కువ కృప నిచ్చును; అందుచేత–దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది. (యాకోబు 4:6)

మనం ఎదుర్కొనే ఏ పరిస్థితికైనా ఆయన మనకు పుష్కలమైన కృపను ఇస్తాడు. తన ముందు వినయంగా ఉన్నవారికి దేవుని కృప ఎప్పుడూ సమృధ్ధిగా ఉంటుంది . దేవుని కృప ఎన్నడు తరుగనిది.

క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనకు కావలసింది దేవుని కృప.

అందుకు–నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును (2కొరిమ్ 12:9)

మనలో చాలామందికి దేవుని కృప యొక్క అవసరం తెలియదు. మన౦ దాన్ని వెదకము, కాబట్టి మన౦ దేవుని సమృద్ధి కృపను అనుభవించలేము.

మరియు అన్నిటియందు ఎల్లప్పుడును మీలో మీరు సర్వసమృద్ధిగలవారై ఉత్తమమైన ప్రతికార్యము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింపచేయగలడు. (2కొరిం 12:8)

దేవుడు మనలను “కృపలొ అభివృధ్ధి” పొందాలని కోరుకుంటాడు. అలాంటప్పుడు మనం మన కృపను పొందడంలో ఎందుకు బలహీనులమై ఉండాలి? దేవుని కృప నుండి మన ఆత్మలు ఎందుకు దివాలా తీస్తున్నాయి? మనము దేవుని నిబంధనలు లేకుండా క్రైస్తవ జీవితము జీవించలేము అని ఒప్పుకోవాలి (యోహాను 15:5).

Share