Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనై యున్నాను. మరియు మరణముయొక్కయు పాతాళ లోకముయొక్కయు తాళపుచెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి.

 

మరియు మరణముయొక్కయు పాతాళ లోకముయొక్కయు తాళపుచెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి.

” పాతాళ లోకము” నశించిన వారి ఆత్మను మరియు “మరణం” శరీరాన్ని హక్కుగా భావిస్తాయి . మానవుల అభౌతికభాగం (ఆత్మ మరియు ప్రాణము) శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు, అది చనిపోతుంది.

ఏదో యొక్క తాళపుచెవులు కలిగి ఉండటం అంటే , తాళపుచెవి సరిపోయే ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించే హక్కు యేసుకు ఉంది . యేసు మరణం మరియు పాతాళ లోకముపై అధికారం కలిగి ఉన్నాడు. క్రైస్తవుని మరణం మరియు పునరుత్థానంపై యేసుకు అధికారం ఉంది.

” ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక, అబ్రాహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొనియున్నాడు”(హెబ్రీయులు 2: 14-15).

పేతురువద్ద పరలోకపు లేక పాతాళలోకాపు తాళపుచెవులు లేవు. పేతురు ముత్యపు గుమ్మము వద్ద  మనలను కలుస్తారనేది ఒక కట్టు కధ . బైబిల్ దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఇది ఒక అద్భుత కథ. అతను మహిమ గుమ్మపు కాపలాదారుడు కాదు. యేసు ద్వారం కాపలాదారుడు. అతను మాత్రమే ఈ తలుపులను లాక్ చేసి అన్‌లాక్ చేయగలడు .

పాపములు కప్పబడి ఉన్నాయి కాని సిలువ ముందు ప్రక్షాళన చేయబడలేదు. సిలువ తరువాత, యేసు పాపాన్ని పూర్తిగా అధిగమించాడు . పాత నిబంధన త్యాగాలు సూచనప్రాయములు మాత్రమే కానీ యేసు సిలువపై పూర్తి బిల్లు చెల్లించాడు. “సమాప్తమైనది” (యోహాను 19 : 30) అని యేసు చెప్పినప్పుడు అదే అర్థం . యేసు పాతళపు తాలపు చెవులు కలిగి ఉన్నాడు.

పాతాళము శుద్ది చేయబడే స్థలము కాదు. గ్రంథంలో ఎక్కడా ఈ వాదనకు బైబిల్ ఆధారం లేదు . ఇది మత కల్పన.

యేసు మరణపు తాలపు చెవి కూడా కలిగి ఉన్నాడు. భౌతిక మరణంపై యేసు సార్వభౌమత్వం కలిగి ఉన్నాడు (హెబ్రీయులు 2: 14-15). యేసు చెప్పేవరకు ఎవరూ చనిపోరు. మనలను సజీవంగా ఉంచాలనే యేసు తీసుకున్న నిర్ణయం కంటే ఏది కూడా ఒక్క సెకను కూడా మనల్ని సజీవంగా ఉంచదు.

నియమము :

క్రైస్తవుడు తన శరీరం కంటే అధికుడు.

అన్వయము:

మనం మన శరీరం కాదు. మనం మన శరీరంలో జీవిస్తాం. మన ఆత్మ ఎప్పుడూ చనిపోదు. ఇది నరకం లేదా స్వర్గానికి వెళుతుంది. శరీరం మాత్రమే చనిపోతుంది. ప్రతి వ్యక్తి, క్రైస్తవుడు లేదా క్రైస్తవేతరుడు, మృతులలోనుండి లేస్తాడు. కొందరు శిక్షకు, మరికొందరు నిత్యజీవానికి లేపబడుతారు.

“దీని గురించి ఆశ్చర్యపోకండి; సమాధిలో ఉన్నవారందరూ ఆయన స్వరాన్ని విని, మంచి చేసినవారికి, జీవిత పునరుత్థానానికి, చెడు చేసినవారికి, ఖండించిన పునరుత్థానానికి వచ్చే గంట వస్తోంది ”(యోహాను 5: 28-29).

మనం పైకి వెళ్తాము లేదా మనం కిందకు వెళ్తాము. మన శరీరాలు రెండు పునరుత్థానాలలో ఒకదాని కోసం వేచి ఉంటాయి.

క్రైస్తవులు చనిపోయినప్పుడు, వారు వెంటనే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళతారు (2 కొరింథీయులు 5: 8). యేసు మరణపు ముల్లును విరిచివేశాడు.

“ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు, ఈ మర్త్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనినప్పుడు, –

విజయమందు మరణము మ్రింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును.౹ 55ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీముల్లెక్కడ?౹ 56మరణపుముల్లు పాపము; పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే.’”(1 కొరింథీయులు 15: 54-55).

క్రైస్తవేతరులకు నిరీక్షణ లేదు. వారి దృక్కోణం నుండి వారి ఏకైక భవిష్యత్తు చీకటి  సమాధిలో ఉనికి యొక్క అస్పష్టమైన, అంతిమము. యేసు నిరీక్షణరహిత జీవితము నుండి ముల్లును విరిచివేశాడు.

జీవిత సుదీర్ఘ రోజు ముగింపులో, “ఓహ్, నేను సరైన రాజకీయ పార్టీకి చెందినవాడిని.”  “నేను సంవత్సరానికి కనీసం, 70,000 సంపాదించినందుకు సంతోషంగా ఉంది.”కాదు, మీరు ప్రభువైన యేసును కలిసినప్పుడు ఈ విషయాలు అసంబద్ధం అవుతాయి.

మీరు మీ విశ్వాసాన్ని మతముమీద ఉంచుతున్నారా? మీరు అలా చేయరని నేను నమ్ముతున్నాను. స్వర్గం మరియు నరకంపై అధికారం ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి యేసు. ఆయనపై మీ విశ్వాసం ఉంచండి.

Share