Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

సంఘములతో ఆత్మచెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినును గాక. జయించువాడు రెండవ మరణమువలన ఏ హానియుచెందడు.

 

సంఘములతో ఆత్మచెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినును గాక

ప్రభువును సేవించడంలో చనిపోయే క్రైస్తవులకు ఇతరులకు తెలియని విజయం తెలుసు ఎందుకంటే మరణం వారిని మహా శ్రమల బాధ నుండి విడుదల చేస్తుంది. వారు భవిష్యత్తుపై వారి అవగాహనపై వర్తమానంలో తమ విజయాన్ని ఆధారం చేసుకుంటారు . మరణాన్ని ఎదుర్కొనే వారిని పరిశుద్ధాత్మ శాశ్వతత్వానికి నడిపిస్తాడు. దేవుని పట్ల సానుకూలంగా ఉన్న ( ” చెవిగలవాడు ” ) క్రీస్తు కోసం తమ జీవితాలను ఇచ్చే వారు శాశ్వతమైన విలువలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటారు.

జయించువాడు రెండవ మరణమువలన ఏ హానియుచెందడు.

ఒక వ్యక్తి అనుభవించగల రెండు మరణాలు ఉన్నాయి: శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మికం. మన ప్రకరణము ఆధ్యాత్మిక మరణంతో వ్యవహరిస్తుంది, ఇది శాశ్వతమైన మరణం. మనము మొదట శారీరకంగా చనిపోతాము. యేసు క్రీస్తును మన రక్షకుడిగా స్వీకరించకపోతే మనం రెండవ మరణం, నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక మరణం పొందుతాము. ప్రకటన పుస్తకం రెండవ మరణాన్ని నాలుగుసార్లు సూచిస్తుంది (20: 6, 14; 21: 8).

నియమము:

క్రైస్తవుడికి రెండవ మరణం నుండి మినహాయింపు ఉంది.

అన్వయము:

క్రైస్తవేతరులకు మరణానికి మించిన మరణం ఉంది. క్రైస్తవునికి శారీరక మరణానికి మించిన మరణం లేదు, శాశ్వతమైన జీవితం మాత్రమే.

రెండవ మరణంలోకి ప్రవేశించేవారిని దేవుడు తన నుండి నిత్యత్వములో వేరు చేస్తాడు. అంతము వరకు దేవుని తిరస్కరించేవారిని, అంతిమముగా ఆయన శాశ్వతంగా తిరస్కరిస్టారు. రెండవ మరణం మొదటి మరణం కంటే ఎక్కువ బాధిస్తుంది.

ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడయ్యాక, అతన్ని దేవుని నుండి వేరు చేయలేము.

” మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.”(రోమన్లు ​​8: 38-39).

Share