Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

అయినను నీమీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసియున్నది; ఏమనగా, తాను ప్రవక్త్రినని చెప్పుకొనుచున్న యెజెబెలను స్త్రీని నీ వుండనిచ్చుచున్నావు. జారత్వము చేయుటకును, విగ్రహములకు బలియిచ్చిన వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచుచున్నది.

 

అయినను నీమీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసియున్నది

యేసు తుయతైర సంఘమును ఖండిస్తున్నాడు.

ఏమనగా, తాను ప్రవక్త్రినని చెప్పుకొనుచున్న

యెజెబెలు ఒక స్వీయ-శైలి మరియు స్వీయ-నియమించబడిన ప్రవక్త, కానీ ఆమె నిజమైన ప్రవక్త్రి కాదు. ప్రజలు ఏదో క్లెయిమ్ చేసినందున అది నిజం కాదు. మన రోజుల్లో చాలా మంది మతపరమైన హోదాను పొందుతున్నారు కాని వారు ప్రామాణికమైన బైబిల్ అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారని దీని అర్థం కాదు.

వ్యాపార సంఘములకు చెందుట అనుమతించదగినదని యెజెబెలు బోధించినది . వ్యాపార సంఘములకు చెందుట విగ్రహార్పిత ఆహారము మరియు జారత్వముతో సంబంధము కలిగినది.

యెజెబెలను స్త్రీని నీ వుండనిచ్చుచున్నావు

తుయతైరలో సమస్య సహనం . “వుండనిచ్చుచున్నావు” అనే పదానికి సహించుట అని అర్థం . తుయతైరలోని సంఘము యెజెబెలు అనే తప్పుడు బోధకురాలిని సహించింది. సంఘము ఈ సమస్య నుండి దూరమై మరియు తరువాత పెద్ద సమస్యగా మారడానికి మాత్రమే ఇది సహాయపడింది. సహనం అనేది రాజీ యొక్క భావన.

పాత నిబంధన యొక్క యెజెబెలు అహాబు రాజు యొక్క భార్య. ఆమె కనానీయురాలు మరియు బయలును ఆరాధించే ఎత్బాల్ అనే అన్యమత పూజారి కుమార్తె. లెబనాన్లోని సిడాన్ రాజు కావడానికి అతను తన సోదరుడిని చంపాడు. యెజెబెల్ అస్టార్టేతును ఆరాధించే పూజారి అయి ఉండవచ్చు, తరువాత దీనిని ఆఫ్రొడైట్ అని పిలుస్తారు [రోమన్లు ​​ఆమెను వీనస్ అని పిలుస్తారు], కామ దేవత .

ఇశ్రాయేలు రాజు అహాబు తన భార్యను ఉత్తర తెగల రాజధాని సమారియాకు తీసుకువచ్చినప్పుడు, ఆమె తన మతాన్ని తనతో తీసుకువచ్చింది. బయలు ఒక సంతానోత్పత్తి దేవత. బయలు ఆరాధన అతనిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి స్త్రీ, పురుష దేవాలయ వేశ్యలను ఉపయోగించింది. యెజెబెల్ బయలుకు ఒక ఆలయాన్ని, అస్టార్టేతుకు ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించింది. దీనితో ఆమె మతాన్ని ప్రోత్సహించడానికి వందలాది ప్రవక్తలు వచ్చారు.

“అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి–యెహూ సమాధానమా? అని అడుగగా యెహూ–నీ తల్లియైన యెజెబెలు జారత్వములును చిల్లంగి తనములును ఇంత యపరిమితమై యుండగా సమాధాన మెక్కడనుండి వచ్చుననెను. “(2 రాజులు 9:22).

ఇజ్రాయెల్‌లోని ఫొనికాయా బయలు ఆచరసంబంధమైన ఆమె మతాన్ని యెజెబెలు ప్రోత్చహించింది, ఇది వేశ్య మరియు మాయాజాలాలను ప్రోత్సహించింది.  ఆమె తన బలహీనమైన భర్తను రమ్మని ఇశ్రాయేలును విగ్రహారాధనలోకి నడిపించింది ప్రభువుయొక్క ప్రవక్తలను హింసించటానికి ఉసిగొలిపింది. సనాతన బోధనకు అపాయం కలిగించే దేనికైనా ఆమె పేరు నిలిచింది. ఈ వచనము యొక్క యెజెబెల్ ప్రతిరూపం సిద్ధాంతాన్ని వక్రీకరించే వ్యక్తికి ప్రతీక పేరు .

కొన్ని చేవ్రాతలలో “ఆ స్త్రీ” కి బదులుగా “ఆ భార్య” అని చదువుతాయి. అలా అయితే, ఈ యెజెబెల్ పాస్టర్ భార్య అని దీని అర్థం ! అయితే, బలమైన చేవ్రాత ఆధారాలు దీనికి మద్దతు ఇవ్వవు.

జారత్వము చేయుటకును,

జారత్వము” చేయడం వ్యభిచారం చేయటానికి సమానం కాదు. ఇది “వ్యభిచారం” కంటే చాలా సాధారణ పదం మరియు ఏదైనా అక్రమ లైంగిక చర్యకు పాల్పడటం. ఇది వివాహేతర సంబంధం నుండి వ్యభిచారం వరకు ఉంటుంది. ఈ పాపానికి పాల్పడిన వ్యక్తి తన శరీరానికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తాడు (1 కొరింథీయులు 6:18). మీరు పరిశుద్ధులగుటయే, అనగా మీరు జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్తము. (1 థెస్సలొనీకయులు 4: 3).

ఇక్కడ “జారత్వము” విగ్రహారాధనతో సంబంధం ఉన్న లైంగిక చర్యలు. విగ్రహారాధనలో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనమని యెజెబెల్ క్రైస్తవులకు నేర్పించింది. ఈ వచనములోని యెజెబెల్ మతం ద్వారా దేవుని ప్రజలను  జారత్వమునకు ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించింది.

విగ్రహములకు బలియిచ్చిన వాటిని తినుటకును

మతం మరియు శృంగారము కలయిక గొప్ప సమస్య. అన్యమతత్వం మరియు క్రైస్తవ మతాన్ని కలపడానికి యెజెబేలు సంఘమునకు బోధించినది . ఈ కలయిక కోసం విజ్ఞప్తి శృంగారము. మనము క్రైస్తవ మతాన్ని అన్యమతవాదంతో కలిపినప్పుడల్లా, సత్యం ఎప్పుడూ కోల్పోతుంది.

అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచుచున్నది.

ఈ మోసపూరిత పూజారి తన అనుచరులకు నేర్పించారు మరియు ఆకర్షించారు. “మోసపరచుచున్నది” అంటే వంచన . జెజెబెల్ బహుశా అందమైనది, బుద్ధిమంతురాలుగాకనిపిస్తూ, వ్యక్తిత్వం ఉన్నది కాని మోసపూరితమైనది . తూయతైరాలోని సంఘము విషయము కంటే ప్రదర్శనకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపింది. మన రోజు సంఘము విషయము కంటే రూపముపై పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంది.

యెజెబెలు దేవుని సేవకులను మోహింపజేసింది. ఆమె క్రైస్తవులను మోహింపజేసింది .

నియమము:

సంపూర్తి సహనం బైబిల్ సంబంధమైనది కాదు.

అన్వయము:

ఒక సంఘము అనియంత్రిత సహనం ఒక మంచి ధర్మం అని అనుకోవచ్చు, కాని మనం ఎంపిక చేసుకోవాలని బైబిలు కోరుతుంది. ఉదాసీనత ఎంపిక చేయదు. కల్తీ లేని సహనం యొక్క అనుమతితో పాటు వెళ్ళడం సరైనది కాదు.

కొన్ని సంఘములలో తక్కువ ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. ఈ సంఘములు లైంగిక అనైతికత, అబార్షన్లు లేదా అనాయాస పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నాయి, “ఇది కేవలం ప్రాధాన్యత మాత్రమే.” వారి కేంద్ర క్రియాశీల సూత్రం “ఎంపిక”. ఏది నిజమో నిర్ణయించడంలో స్వయంప్రతిపత్తి కోరుకుంటున్నారు. ఇది కల్తీ లేని సాపేక్ష ఆలోచన, బహువచన సమాజానికి పరిపూర్ణమైన తత్వశాస్త్రం.

బహువాదము సహనాన్ని కోరుతుంది. సహనం అంటే ప్రజలతో సహనం మరియు దీర్ఘాశాంతము అని అర్థం. ఇప్పుడు సహనం అంటే అన్ని అభిప్రాయాలు సమానంగా చెల్లుతాయి. అది ఆలోచనలో పెద్ద మార్పు. ఈ పరిస్థితిలో, మనము సత్యాన్ని చంపుతాము. మిగిలి ఉన్న ఏకైక నిజం సహనం, వాస్తవానికి ఇది నిజం కాదు. అప్పుడు విలువలకు విలువ ఉండదు.

Share