Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

జయించు వానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభముగా చేసెదను; అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎన్నటికిని వెలు పలికిపోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, పరలోకములో నా దేవుని యొద్దనుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును, నా క్రొత్త పేరును వానిమీద వ్రాసెదను.

 

జయించు వానిని

ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రీస్తు వల్లనే కానీ మరి యే ఇతర కారణాల వల్ల జయము పొందలేదు. ఈ వ్యక్తి నిరంతరం అధిగమిస్తాడని గ్రీకు సూచిస్తుంది. 

నా దేవుని ఆలయములో

క్రొత్త నిబంధన “ఆలయం” అనే పదాన్ని యెరూషలేములోని ఆలయ లోపలి భాగానికి ఉపయోగిస్తుంది (మత్తయి 23:35) “అతిపరిశుధ్ధ స్థలము” అని పిలుస్తారు. ఇది పవిత్రస్థలము. చాలా ప్రార్థనా మందిరాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒకే ఆలయం మాత్రమే. ఈ ఆలయం దేవుని సన్నిధి 

ఒక స్తంభముగా చేసెదను

“స్తంభం” అనేది భవనం యొక్క బరువుకు మద్దతు ఇచ్చే స్తంఘము . రూపకంగా, బైబిల్ ఈ పదాన్ని సంఘమునకు (1 తిమో 3: 15,16) శాశ్వతమైన ఆలయంలో శాశ్వత స్థానం కోసం ఉపయోగిస్తుంది . ఆ ఆలయ బరువును భరించడానికి యేసు జయించువారిని చేస్తాడు. శాశ్వతమంతా, ఈ విశ్వాసి శాశ్వతమైన ఆలయంలో ఒక స్మారక స్తంభంగా ఉంటాడు. 

ఒక స్తంభం బలం యొక్క చిత్రం. ఫిలడెల్ఫియా భూకంప మండలంలో ఉంది. దాని పౌరులు భూకంపాలకు భయపడ్డారు. భూకంపాలలో నివసించే వారు అసాధారణమైన అభద్రత మరియు అస్థిరతను అనుభవిస్తారు. అసురక్షితత మరియు అస్థిరతతో పనిచేసేవారికి యేసు ఆశను ఇస్తాడు. ప్రజలు పురాతన శిధిలాలకు వెళ్ళినప్పుడు, తరచుగా మిగిలి ఉన్నవన్నీ స్తంభాలు అని వారు గమనిస్తారు. ఒక వ్యక్తి క్రీస్తును తన రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత, యేసు అతన్ని ఒక స్తంభంగా చేస్తాడు. ఆ స్తంభం ఎప్పుడూ కుప్పకూలిపోదు. అతను తన రక్షణను ఎప్పటికీ కోల్పోడు. మనం చేసే ఏ పాపమూకన్నా దేవుని ప్రణాళిక గొప్పది. 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎన్నటికిని వెలు పలికిపోడు

భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు ఆసియా మైనర్ ప్రజలు తమ నగరాలు మరియు భవనాల నుండి పారిపోయారు. వారు ఇక పారిపోరని యేసు వాగ్దానం చేశాడు. ఒక నిర్మాణకుడు స్తంబమును ఉంచిన తర్వాత, అది ఆ భవనం నుండి కదలదు.  కాబట్టి, దేవుడు క్రైస్తవుడిని తన శాశ్వతమైన ఆలయం నుండి తరలించడు. ఇది శాశ్వతత మరియు శాశ్వతమైన భద్రత యొక్క చిత్రం . రక్షణకు సంబంధించిన దేవుని ప్రణాళిక నుండి మనం ఎప్పటికీ బయటపడము. 

మరియు నా దేవుని పేరును, పరలోకములో నా దేవుని యొద్దనుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును,

జయించివారికి యేసు వ్రాయు రెండవ పేరు “నా దేవుని పట్టణపు పేరును”. 21 మరియు 22 అధ్యాయాలు “క్రొత్త యెరూషలేము” యొక్క అద్భుతమైనవర్ణనను ఇస్తాయి. ఇది దేవునితో అద్భుతమైన సహవాసము యొక్క ప్రదేశం. భూకంప మండలంలో నివసించే ప్రజలకు, ఇది క్షీణతకు వ్యతిరేకంగా స్థిరత్వం యొక్క చిత్రం. క్రైస్తవులు దేవునితో శాశ్వతంగా సహవాసం చేస్తారు. 

నా క్రొత్త పేరును

జయించివారికి యేసు వ్రాయు మూడవ పేరు “నా క్రొత్త పేరు.” జయించే క్రైస్తవుడు స్తంభముచేయబడి దేవుని పేరు, దేవుని నగరం, క్రొత్త యెరూషలేము మరియు యేసు యొక్క “క్రొత్త పేరు” కలిగి ఉంటాడు. ఒక పేరు శీలమునకు ప్రతీక. ఆ పేరు ఇంకా ఎవరికీ తెలియదు కాని ప్రకటన 19:12 యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, ఆయన ఆ క్రొత్త పేరుతో వస్తారని చెప్పారు. 

ప్రకటన 19:12  ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి, ఆయన శిరస్సుమీద అనేక కిరీటములుండెను. వ్రాయబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని తెలియదు.

యేసు భూమిపై అడుగు పెట్టడానికి ముందు, ఒక దేవదూత యోసేపుకు మేరీ ఒక కుమారుడిని పుడతాడని మరియు ఈ కొత్త బిడ్డను “యేసు” అని పిలవాలని ప్రకటించాడు, ఎందుకంటే అతను తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు. ” యేసు అంటే “యెహోవా రక్షిస్తాడు.” ఇప్పుడు యేసు ఆ పనిని పూర్తి చేసాడు, అతనికి క్రొత్త పేరు వస్తుంది. అతను కొత్త పేరుతో కొత్త పాత్రను కలిగి ఉంటాడు . 

వానిమీద వ్రాసెదను

అధిగమించినవారిపై యేసు మూడు పేర్లు వ్రాస్తాడు. మొదటి పేరు పేరు “నా దేవుని పేరు.” ఈ స్తంభంపై, దేవుడు తన పేరును వ్రాస్తాడు. విశ్వాసి ఈ నామము కోసం పట్టుదలతో ఉన్నాడు. అతను ఆ నామము కోసం కాలిబాట గుండా వెళ్ళాడు కాబట్టి దేవుడు ఈ స్తంభంపై తన పేరును వ్రాస్తాడు. 

సూత్రం: 

పరిశుధ్ధ దేవునిని సంతృప్తిపరిచే ఏకైక పరిహారముగా యేసు మరణాన్ని స్వీకరించిన తరువాత క్రైస్తవుడు శాశ్వతంగా సురక్షితంగా ఉంటాడు. 

అన్వయము: 

యేసు “దీపస్తంభము” [సంఘము] ను దాని ప్రభావ ప్రదేశం నుండి తొలగిస్తాడు, కానీ ఎప్పుడూ “స్తంభం” కాదు. సంఘము సత్యానికి మూలస్థంభం.

1 తిమో 3:15, 16 అయినను నేను ఆలస్యముచేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా జీవముగల దేవుని సంఘములో, జను లేలాగు ప్రవర్తింపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ సంగతులను నీకు వ్రాయుచున్నాను. ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై యున్నది. నిరాక్షేపముగా దైవభక్తిని గూర్చిన మర్మము గొప్పదైయున్నది;

ఆయన సశరీరుడుగా ప్రత్యక్షుడయ్యెను.

ఆత్మవిషయమున నీతిపరుడని తీర్పునొందెను

దేవదూతలకు కనబడెను

రక్షకుడని జనములలో ప్రకటింపబడెను

లోకమందు నమ్మబడెను

ఆరోహణుడై తేజోమయుడయ్యెను.”

సంఘము క్రీస్తు క్రొత్త పేరు, దేవుని పేరు మరియు క్రొత్త యెరూషలేము పేరు యొక్క స్తంభం. ఇది శాశ్వత స్తంభం, శాశ్వతమైన జీవితం యొక్క నిత్యత్వము. 

“బలహీనమైన” సంఘము ఇప్పుడు బలం యొక్క స్తంభం. సంఘము దేవుని సన్నిధిలో శాశ్వతంగా గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటుంది. పాపమునకు పరిహారముగా సిలువపై పూర్తి చేసిన పనిని అంగీకరించిన ప్రతి క్రైస్తవుడు, నిత్యజీవము కలిగి ఉంటాడు, తాత్కాలిక జీవితం కాదు. 

Share