Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

జయించు వాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును; జీవ గ్రంథములోనుండి అతని పేరెంతమాత్రమును తుడుపు పెట్టక, నాతండ్రి యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును.

 

జయించు వాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును

పరిశుద్ధాత్మ ఈ పద్యంలోని “తెల్లని వస్త్రాలను” మునుపటి వచనము యొక్క “మలిన వస్త్రాలతో” విభేదిస్తుంది. తన ముందు నిలకడగా నడిచేవారికి దేవుడు “తెల్లని వస్త్రాలు” ఇస్తాడు . మునుపటి వచనము గమనించండి, చర్చిలో కొందరు ప్రభువుతో సహవాసం నుండి బయటపడటం ద్వారా వారి దుస్తులను “అపవిత్రం” చేసుకున్నరు. “తెలుపు” మిరుమిట్లు గొలిపే వస్త్రాలు అవశేషాలను దేవునికి నిజమైనవిగా వేరుచేస్తాయి, ఇతరులు తమ చుట్టూ పాపానికి లొంగిపోతున్నప్పుడు.”తెలుపు” వస్త్రాలు దేవుని కొరకు జీవించిన ప్రజల ధర్మ జీవితాలకు ప్రతీక. ఆధ్యాత్మిక ఫలం యొక్క వస్త్రాలు ఇవి . ఇది ప్రభువుతో సహవాసానికి ప్రతిఫలం. 

ప్రకటన 19: 8  మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు ప్రకాశములును నిర్మలములునైన సన్నపు నారబట్టలు ఆమెకియ్యబడెను; అవి పరిశుద్ధుల నీతిక్రియలు.

మనము కూడా యేసు యొక్క వస్త్రాలను ధరిస్తాము, దేవుని నీతి. యేసు ప్రతి పాపానికి పరిహారము చెల్లించినందున మనం శాశ్వతంగా దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా నిలుస్తాము. మన పాపాలకు బాధపడాల్సినవన్నీ ఆయన అనుభవించాడు. దేవుడు సిలువ వద్ద అన్ని పాపాలకు తీర్పు తీర్చాడు. 

జీవ గ్రంథములోనుండి అతని పేరెంతమాత్రమును తుడుపు పెట్టక

తుడుపు పెట్టక ” అనే పదాలు గ్రీకు పదం నుండి ఒక సమ్మేళనం  నుండి వచ్చాయి: బయట  మరియు తుడవడం.   రూపకంగా, ఈ పదం తొలగింపు, తుడిచివేయడం, చెరిపివేయడం, నిర్మూలించడం వంటి ఆలోచనలను కలిగి ఉంటుంది   అపొస్తలుల కార్యములు 3:19 మన పాపాలకు ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.

అపొ.కా 3: 19,20 ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును౹ 20మీకొరకు నియమించిన క్రీస్తుయేసును ఆయన పంపునట్లును మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమిత్తమును మారుమనస్సు నొంది తిరుగుడి.

కొలస్సీ 2: 14  దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞలవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి, దానిమీది చేవ్రాతను తుడిచివేసి, మనకు అడ్డములేకుండ దానిని ఎత్తి వేసి మన అపరాధములనన్నిటిని క్షమించి, ఆయనతోకూడ మిమ్మును జీవింపచేసెను; 

ప్రక. 7: 17 ఏలయనగా సింహాసన మధ్యమందుండు గొఱ్ఱెపిల్ల వారికి కాపరియై, జీవజలముల బుగ్గలయొద్దకు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కన్నులనుండి ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచి వేయును.

21: 4 ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదన యైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని సింహాసనములోనుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని.

ప్రకటనలో యోహాను జీవగ్రంధమును ఆరుసార్లు ప్రస్తావించాడు (3: 5; 13: 8; 17: 8; 20:12, 15; 21:27). 

జీవగ్రంధమునుండి ఒక పేరును తొలగించే ఆలోచన రక్షణను  కోల్పోటుయా ? జీవగ్రంధము ఉంది మరియు తరువాత గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంధము ఉంది. ఇవి వేర్వేరు పుస్తకాలు. భౌతిక జీవితం యొక్క పుస్తకం జీవగ్రంధము. గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంధము నిత్యజీవితపు పుస్తకం. మనం మొదటిసారి జన్మించినప్పుడు, దేవుడు మన పేర్లను జీవగ్రంధములో ఉంచాడు. మనం రెండవ సారి జన్మించినప్పుడు, దేవుడు నిత్యజీవపు పుస్తకంలో మనలను ఉంచుతాడు, శాశ్వతమైన జీవితాన్ని వారసత్వంగా పొందిన వారందరి రిజిస్టర్ మరియు రోల్ . మనం చనిపోయినప్పుడు, దేవుడు మనలను జీవగ్రంధము నుండి తొలగిస్తాడు. గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంధము నుండి దేవుడు మన పేర్లను ఎప్పుడూ తొలగించడు.  

నిర్గమ 32: 32  అయ్యో నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల నీవు వ్రాసిన నీ గ్రంథములోనుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాననెను.

తనను చంపమని మోషే దేవుణ్ణి అడుగుతాడు. భౌతిక జీవిత గ్రంధము నుండి తనను బయటకు తీయమని దేవుడిని అడుగుతాడు.  వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయం సాధించని వారి జీవితాన్ని యేసు శారీరకంగా తొలగిస్తాడు. ఈ లేఖ సర్దిస్ సంఘమునకు సవాలు .  అనేక పరిచర్యలతో చురుకైన యుండి ఆధ్యాత్మిక ఫలాలు లేని సంఘముతో దేవుడు వ్యవహరిస్తున్నాడు. అందువల్ల, ఆమె పశ్చాత్తాపం చెందకపోతే యేసు ఈ సంఘమును ఉనికిలో లేకుండా చేస్తాడు. సందర్భానుసారంగా ఈ ప్రకరణం రక్షణతో వ్యవహరించదు, కానీ దేవునితో దశలవారీగా ఉన్న సంఘముతో వ్యవహరిస్తుంది.

మన రక్షణను కోల్పోయే చిక్కులు మనల్ని సమర్థిస్తాయి. ఇది విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే, కృప ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. రక్షణ ఉచితం , మన పాపాలకు క్రీస్తు మరణం ఆధారంగా దేవుని బహుమతి (ఎపి 2: 8-9). 

నాతండ్రి యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును

 యేసు ఈ పేర్లను తండ్రి మరియు అతని దేవదూతల ముందు అంగీకరిస్తాడు. వారి పాపాలకు

పరీహారము చేసిన వ్యక్తిగా ఆయన దీన్ని చేస్తాడు. ” ఒప్పుకోలు ” అంటే అంగీకరించడం.   మనము దేవుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు, మనం ఆయనకు నమ్మకంగా సేవ చేశామని యేసు అంగీకరిస్తాడు మరియు తండ్రికి ఆ విశ్వాసాన్ని బహిరంగంగా గుర్తిస్తాడు.

సూత్రం: 

మంచి పనుల ద్వారా మనం క్రైస్తవులుగా మారకపోతే, చెడు పనుల ద్వారా మనం మళ్ళీ క్రైస్తవేతరులు కాలేము. 

అప్లికేషన్:

జీవగ్రంధము నుండి యేసు మన పేరును “ఎప్పటికీ” తొలగించడు అనే ఆలోచన ద్వారా ఈ భాగం అర్థం ఏమిటి?  రక్షణను ఎప్పటికీ కోల్పోలేడని యోహాను అర్ధం కాదు, ఇతర భాగాలలో దీనిని వివరించాడు( యోహాను 5:24; 6: 35-37, 39; 10: 28-29; రో. 8: 38-39). 

మంచి పనుల ద్వారా మనం క్రైస్తవులుగా మారకపోతే, చెడ్డ పనుల ద్వారా క్రైస్తవేతరులు కాలేము. దేవుడు మన రక్షణను క్రీస్తు పూర్తి చేసిన పని మీద ఆధారపరుస్తాడు, మన పనులపై కాదు. ఒక వ్యక్తి తాను చేసే పనుల ద్వారా ఎప్పటికీ నిత్యజీవానికి భద్రత కలిగి ఉండడు; క్రీస్తు చేసినదాని ఆధారంగా మాత్రమే అతనికి శాశ్వతమైన భద్రత ఉంటుంది.

Share