Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

గొఱ్ఱెపిల్ల యేడుముద్రలలో మొదటిదానిని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా నాలుగు జీవులలో ఒకటిరమ్ము అని ఉరుమువంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని. మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెల్లనిగుఱ్ఱము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు విల్లుపట్టుకొని కూర్చుండి యుండెను. అతనికి ఒక కిరీట మియ్యబడెను; అతడు జయించుచు, జయించుటకు బయలు వెళ్లెను

 

 6 వ అధ్యాయం నుండి 18 వ అధ్యాయం వరకు ప్రతిదీ శ్రమలను వివరిస్తుంది . అంటే ప్రకటన గ్రంథములో దాదాపు మూడింట రెండువంతులు.

6: 1

గొఱ్ఱెపిల్ల యేడుముద్రలలో మొదటిదానిని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా నాలుగు జీవులలో ఒకటిరమ్ము అని ఉరుమువంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని.

6 వ అధ్యాయం మొదటి ఆరు ముద్రల విప్పుటనుగూర్చి వివరిస్తుంది మరియు ఏడవ ముద్రను పరిచయం చేస్తుంది. ఈ సంఘటనలు భూమిపై గొప్ప తీర్పును తెలియజేస్తాయి . ప్రతి ముద్ర ఒక ప్రత్యేకమైన తీర్పును వెల్లడిస్తుంది. ఈ తీర్పులు చాలావరకు స్వభావసిద్ధంగా విశ్వవ్యాప్తమైనవి – ప్రపంచవ్యాప్త తీర్పులు.

“అయ్యో, యెంత భయంకరమైన దినము !

అట్టి దినము మరియొకటి రాదు;

అది యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచ్చుదినము;

 అయినను వారు దానిలో పడకుండ రక్షింపబడుదురు” , (యిర్మీయా 30)

శ్రమల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఇశ్రాయేలును తిరిగి దేవుని వద్దకు తీసుకురావడం .

“ఆ కాలమందు నీ జనులపక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చును.

అప్పుడు నీ జనులు రాజ్యముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలమువరకు

 ఎన్నటికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును;

 అయితే నీ జనులలో గ్రంథమునందు దాఖలైనవారెవరో వారు తప్పించుకొందురు”

(దానియేలు 12: 1).

“లోకారంభము నుండి ఇప్పటివరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు, ఇక ఎప్పుడును కలుగబోదు” (మత్తయి 24:21).

శ్రమలకాలములో సంఘటనలు మూడు శీర్షికలలో చోటుచేసుకుంటాయి, ముద్ర శీర్షిక, బూర శీర్షిక మరియు పాత్ర శీర్షిక. ప్రతి శీర్షిక నాలుగు మరియు తరువాత మూడు సంఘటనలుగా విభాగింపబడుతుంది.

6: 2

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెల్లనిగుఱ్ఱము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు విల్లుపట్టుకొని కూర్చుండి యుండెను. అతనికి ఒక కిరీట మియ్యబడెను; అతడు జయించుచు, జయించుటకు బయలు వెళ్లెను.

ఇప్పుడు మనము వినాశనముచేయు నలుగురు రౌతుల దగ్గరకు వచ్చాము, ఈ గుర్రాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రంగులో ఉన్నాయి.

ఈ “తెల్ల గుర్రాన్ని” నడుపుతున్నది యేసు అని ఈ వచనం చెప్పుటలేదు. ఈ గుర్రంపై ప్రయాణించేవాడు రాబోయే క్రీస్తువిరోధి కావచ్చు (దానియేలు 9:26). ఈ రౌతు ఎవరూ అడ్డుకోలేని జయించే శక్తిని సూచిస్తుంది. ఈ వ్యక్తికి క్రీస్తు పోలిక ఉంది , కాని అతను క్రీస్తు కాదు. అతను మోసగాడిగా వస్తాడు. అతను [విల్లుతో] బాణం లేని యుద్ధం అమలుతో వస్తాడు. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ద్వారా విజయం సాధిస్తాడు.

ప్రపంచం అతనికి విజేత కిరీటాన్ని ఇస్తుంది. ఈ కిరీటం సాతానువలన అతడు పొందుతాడు. ఈ కిరీటం అతని ప్రపంచ నియంతృత్వాన్ని సూచిస్తుంది. అతను ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థను నడుపుతాడు. అతను దానియేలు సూచించిన పునరుద్ధరించిన రోమన్ సామ్రాజ్యానికి అధిపతి . అతడు సాతాను మనిషి. “నీవు నన్ను ఆరాధిస్తే ఈ రాజ్యాలన్నీ నీకు ఇస్తాను” అని యేసు నిరాకరించిన ప్రతిపాదనను అతడు అంగీకరిస్తాడు.

నియమము:

తప్పుదోవ పట్టించేవారికి మోసం గెలుపు చీటీ.

అన్వయము:

పారదర్శికత లేని రోజులలో జీవిస్తున్నాము. మీడియా చేసే ప్రకటనలు కొద్దిమంది నమ్ముతారు. మనము కోల్డ్ క్రీమ్ కొంటాము, కానీ అది మనకు అందాన్ని ఇవ్వదు. ఇది అబద్ధం.

మాదకద్రవ్యాలు తమకు శాశ్వత ఆనందం ఇస్తాయని ప్రజలు అనుకుంటారు , కాని ఇది ఒక్క క్షణం మాత్రమే ఉంటుంది.

తెల్ల గుర్రం నుండి వచ్చిన విషయాలు చెడ్డవి, విషయాలు మరింత దిగజారిపోతాయి. చెడు విషయాలు ఎల్లప్పుడూ మోసంతో ప్రారంభమవుతాయి (2 థెస్సలొనీకయులు 2).

Share