Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

 

పౌలు “కృపయు సమాధానము” అనే సాధారణ పలకరి౦పుతో ప్రార౦బి౦చాడు. ఈ వందన వచనము గలతీయులకు ఆశీర్వాదాన్ని అ౦దిస్తో౦ది.

తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు

కృప, సమాధానము రెండూ దేవునియందు తండ్రి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు మూలములు కలిగి యున్నవి. పౌలు కృపకు, సమాధానానికి ఏకైక ఆధార౦గా త౦డ్రియైన దేవునిని, కుమారుని చేరుతున్నాడు. క్రీస్తు మరణం ద్వారా దేవుడు పాపమయొక్క సమస్యను తొలగించాడు గనుక దేవునితో సమధానము కోసం ప్రయాస పడనవసరము లేదు. మనము దానిని కలిగి ఉన్న౦దువల్ల మన౦ దేవుని అనుమతి ని పొ౦దాల్సిన అవసర౦ లేదు.

మీకు కృపయు

కృప మనపట్ల దేవుని యొక్క మంచి సంకల్పము మరియు కార్యము. ఈ పలకరింపుల్లో సమాధానమునకు ముందు కృప ఎప్పుడూ ముందుంది. కృప కొరకు మనము పనిచేయము, ఎందుకంటే కృప అనునది దేవుడు చేయునది. అది క్రీస్తు సిలువ వలన ఆయన మనకొరకు చేయదలచినది (1:4).

సమాధానమును కలుగును గాక

మన జీవితాల్లో దేవుని సత్సంకల్పము, పని ఉన్నాయని ఎరుగుట మన ఆత్మలకు ఒక ఆ౦తర౦గ నెమ్మది ఉ౦ది. కృప లేకపోతే మన ఆత్మకు శాంతి ఉండదు. మన పాపముల కొరకు క్రీస్తు మరణ౦ కారణ౦గా మనకూ దేవునికీ మధ్య ఏ విధమైన విరోధమూ లేదు. అ౦తకు మించి, మన ఆత్మల్లో దేవుని సర్వాధిపత్య కార్యము పట్ల మనకు నిరంతర౦ అవగాహన ఉ౦ది.

సూత్రం:

నిజమైన సమాధానము త౦డ్రి, కుమారుల కృపను౦డి వస్తు౦ది.

అనువర్తనం:

మన స్వప్రయత్నము ద్వారా మన౦ దేవుని సమాధానాన్ని పొందలేము. ఇది దేవుని నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. దేవుని కృపను మొదట పొందకుండా మన౦ దేవుని సమాధానాన్ని పొ౦దలేము. దేవుని కృపను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని, గ్రహి౦చడ౦ద్వారా మన౦ సమాధానమును పూర్తిగా పొ౦దవచ్చు. ఈ శాంతిని మనం ఉత్పత్తి చేయలేం, ఎందుకంటే అది కేవలం దేవుడి నుంచి మాత్రమే వస్తుంది. ఆయన తన శీలము నుంచి దాన్ని స్వేచ్ఛగా దయచేస్తాడు. దేవుని కృప లేకు౦డా మన౦ పనిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, మన ఆత్మలకు జీవ౦ రద్దు అవుతుంది.

Share