Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

క్రీస్తు కృపనుబట్టి మిమ్మును పిలిచినవానిని విడిచి, భిన్నమైన సువార్తతట్టుకు మీరింత త్వరగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశ్చర్యమగుచున్నది.

 

క్రీస్తు కృపనుబట్టి

సిలువపై క్రీస్తు యొక్క కార్యము మీద ఆధారపడిన సువార్తకు దేవుడు వారిని పిలిచాడు (1:4). సిలువపై అనుభవించవలసిన సమస్తాన్ని క్రీస్తు అనుభవించాడు. ఆయన పొందిన బాధలను బట్టి మనం మనలను బాధపెట్టుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఇది కృప. యేసు చేసిన దాని ద్వారా అది రక్షణ సువార్త, మనం చేసే పని ద్వారా కాదు. యేసు అవసరమైన సమస్త పనులు చేశాడు కాబట్టి ఈ రక్షణకు ఏ విధమైన తీగలు లేవు. మన సమస్త పాపములను  సిలువపై ఆయన తన శరీరములో మోసికొనెను.

దేవుడు మనలను పిలిచిన కృపయొక్క ప్రదేశము ఇది. విశ్వాస౦ ద్వారా కృప చేతనే రక్షించబడ్డారు అనే సత్యాన్ని గలతీయులు స్పష్ట౦గా అర్థ౦ చేసుకోలేకపోయారు. కృప మన పిలుపుకు సాధనం. అంటే, క్రీస్తు ద్వారా సిలువపై పొందినవిధంగా మాత్రమే రక్షణ కొరకు దేవుడు మనల్ని ప్రభావవ౦త౦గా పిలుచుచున్నడు. దేవుడు ఈ బహుమానాన్ని స్వేచ్ఛగా అనుగ్రహి౦చుచున్నాడు. ఏ తీగలను జతచేయని దేవుని యొక్క అస్థిరఔదార్యం నుండి ఇది వస్తుంది. క్రైస్తవులు దేవుని నిత్యఅనుగ్రహానికి స౦బ౦ధి౦చిన గ్రహీతలు. ధర్మశాస్త్రములోనికి వెళ్ళడము, ఈ సత్యమునుండి పూర్తిగా తప్పిపొవడము. దేవుడు సిలువపై క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణ కార్యము ద్వారా మనలను కాపాడి, కొనసాగించును.

కొందరు గలతీయులు కృపచేత క్రీస్తున౦దుటకు వచ్చారని నమ్మారు కానీ వారి రక్షణను క్రియలు కొనసాగిస్తాయని నమ్మరు. ఇది మన రక్షణ కర్మల మీద ఆధారపడి ఉండునట్లు చేయును.

మిమ్మును పిలిచినవానిని విడిచి,

క్రీస్తు కృపయొక్క గోళములోనికి గలతీయులను దేవుడు పిలువగా వారు వారి పిలుపును వదలివేసారు (రోమా 8:28-30; 1 కొరింథీయులకు 1:9,23,24; 1 థెస్సలోనీకయులు 2:12; 4:7; కొలొస్సయులు 3:15; ఫిలిప్పీయులకు 3:13,14; హెబ్రీ 3:1; 2 తిమోతి 1:9; 1 పేతురు 5:10). వారి పిలుపులో నిలకడగాలేరని పౌలు చెప్పారు. వారి మతభ్రష్టత్వ౦ దేవుని ను౦డి, ఆయన కృప ను౦డి తొలగించినది, కేవల౦ పౌలు ను౦డి కాదు.

విడిచి

గలతీయులు దేవుని నిర్దయగా విసర్జి౦చారు. మనం కృప యొక్క సువార్త నుండి తొలగినప్పుడు, ఒక సిద్ధాంతంనుండి తొలగుటకంటే ఎక్కువ తప్పుచేస్తాం, మనం దేవునినే విడిచి వెళతాం.

భిన్నమైన సువార్తతట్టుకు

భిన్నమైన” రెండు గ్రీకు పదాలు ఉన్నాయి. ఒకే రకమైన మరొకటి, మరియు మరో రకమైనది. ఇక్కడ “భిన్న” అనే పదం మన ఆలోచన. ఈ గ్రీకు పదం నుంచి “హెరిటిక్” లేదా ” (హెట్రొడాక్సి) విపరీత” అనే పదం మనకు లభిస్తుంది. వారు అమ్ముడుపోయిన సువార్త, కృప యొక్క సువార్త కంటే భిన్నమైనది. వారి కొత్త సువార్త సారాంశం వేరు. ఇక్కడ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సువార్త యొక్క స్వభావం ప్రమాదంలో ఉంది.

” ఏలయనగా వచ్చినవాడెవడైనను మేము ప్రకటింపని మరియొక యేసును ప్రకటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆత్మను మీరు పొందినను, మీరు అంగీకరింపని మరియొక సువార్త మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూర్చి సహించుట యుక్తమే. ” (2 కొరింథీయులకు 11:4).

నకిలీ వస్తువులు చేసేవారు సాధ్యమైనంత వరకు అసలువస్తువులాగే నకిలీలు కనిపించేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. క్రియలతో సంబంధము గల సువార్త కొ౦తమ౦దికి  సహేతుక౦గా అనిపిస్తు౦ది. కర్మల సువార్తను దేవుడు ఒక “భిన్నమైన” సువార్తగా చూచును. ఇది సనాతన ఆలోచన కాదు, ఒక విజాతీయ ఆలోచన. ఇది ఛాందసానికి వ్యతిరేకధ్రువం. క్రియలవలన నీతిమంతులుగా చేయబడుట పరిశుద్ధత పొందుట అను సువార్త భిన్నమైనది.

సూత్రం:

నిజమైన సువార్తకు పరీక్ష కృపకు పరీక్ష.

అనువర్తనం:

కృప యొక్క పవిత్రతను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. మనం కృప యొక్క సువార్త నుండి తొలగినప్పుడు, మనం దేవుని నుండి తప్పుకుంటాము. దేవుని వాక్యాన్ని మన౦ దృష్టి౦చకపోతే, మన౦ చాలా త్వరగా నిజమైన సువార్తనుండి తొలగవచ్చు. ఇది ఒక ప్రాణాంతకమైన సమస్య, ఎందుకంటే సువార్తపై నిజమైన అవగాహన లేకుండా మనం క్రైస్తవ జీవితాన్ని సరిగా జీవించలేము. మన౦ క్రైస్తవుల౦గా ఎలా జీవి౦చాలో ఆ సిద్ధాంత౦ ప్రభావిత౦ చేస్తు౦ది. సువార్త వక్రీకరణల వద్ద ఎదురు నిలబడుట కోసం మన సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి.

మీరు కృప యొక్క సువార్తను ఆలింగనం చేసుకొని, ఆ తర్వాత ఎక్కడో ఒక చోట దానినుండి దూరంగా తొలగి ఉన్నారా? దేవుని ను౦డి మన౦ పొందిన ప్రతీదీ స్వచ్ఛమైన, కల్తీలేని కృప ను౦డి వస్తు౦ది.

Share