Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

నేను నా యిద్దరు సాక్షులకు అధికారము ఇచ్చెదను; వారు గోనెపట్ట ధరించుకొని వెయ్యిన్ని రెండువందల అరువది దినములు ప్రవచింతురు. వీరు భూలోకమునకు ప్రభువైన వాని యెదుట నిలుచుచున్న రెండు ఒలీవచెట్లును దీపస్తంభములునై యున్నారు. ఎవడైనను వారికి హాని చేయనుద్దేశించినయెడల వారి నోటనుండి అగ్ని బయలు వెడలి వారి శత్రువులను దహించివేయును గనుక ఎవడై నను వారికి హానిచేయనుద్దేశించినయెడల ఆలాగునవాడు చంపబడవలెను. తాము ప్రవచింపు దినములు వర్షము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిష్టమైనప్పుడెల్ల నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును, నానావిధములైన తెగుళ్లతో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు

 

11: 3

నేను నా యిద్దరు సాక్షులకు అధికారము ఇచ్చెదను; వారు గోనెపట్ట ధరించుకొని వెయ్యిన్ని రెండువందల అరువది దినములు ప్రవచింతురు.”

ఈ సన్నివేశములో ఇద్దరు సాక్షులు వచ్చి 1260 రోజులు ( 42 – నెలలు ) గోనెపట్టలు ధరించి ప్రవచిస్తారు . గోనెపట్ట సంతాపం మరియు శోకం యొక్క సంకేతం . క్రీస్తు విరోధి పరిపాలన కాలమంతా వీరు దుఃఖించారు. దుఃఖముచేత వీరు రాబోయే దుర్బర పరిస్థితులను గూర్చి ప్రకటించారు.

ఈ సాక్షులు ఏలియా మరియు మోషే అని కొందరు అనుకుంటారు , కాని ప్రకటన గ్రంథం వారు ఎవరో పేర్కొనలేదు . ఈ సాక్షులలో ఒకరు ఏలియా అని కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ప్రభువు దినం రాకముందే తాను తిరిగి వస్తాడని మలాకీ ప్రవచించాడు (4: 5). మోషే మరియు ఏలియా ఇద్దరూ క్రీస్తు రూపాంతర దృశ్యంలో ఉన్నారు (మత్తయి 17: 3). మరికొందరు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు హనోకు మరియు ఏలియా అని అనుకుంటారు. బహుశా ఈ మనుష్యులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం వారు మోషే మరియు ఏలియా శక్తులతో వస్తారు. మొదటి రాకలో క్రీస్తు రాక కోసం సిద్ధం చేసిన బాప్తీస్మమిచ్చు యోహాను వలే మెస్సీయ రాక కోసం సిద్ధం చేయడమే వారి ప్రధాన పాత్ర.

11: 4

వీరు భూలోకమునకు ప్రభువైన వాని యెదుట నిలుచుచున్న రెండు ఒలీవచెట్లును దీపస్తంభములునై యున్నారు.

యోహాను ఈ ఇద్దరు సాక్షులను “రెండు ఒలీవ చెట్లు మరియు రెండు దీపస్తంభాలు” గా వర్ణించాడు. ఇది జెకర్యా యొక్క సూచన (జెకర్యా 4: 2-14). ప్రజలు దీపాలకు ఒలీవ నూనెను ఉపయోగిస్తారు. ఒలీవ చెట్లు మరియు దీపస్తంభాల కలయిక పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యను సూచిస్తుంది .

“ అప్పుడతడు నాతో ఇట్లనెను –

జెరుబ్బాబెలునకు ప్రత్యక్షమగు యెహోవా వాక్కు ఇదే;

శక్తిచేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆత్మచేతనే ఇది జరుగునని

 సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చెను ” (జెకర్యా 4: 6).

ఇద్దరు సాక్షులు పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యపై ఆధారపడవలసిన అవసరం ఉంది . వారికి అతీంద్రియ సహాయం అవసరం. ఇది ఏదైనా పరిచర్యను గొప్పగా చేస్తుంది – పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి.

11: 5

ఎవడైనను వారికి హాని చేయనుద్దేశించినయెడల వారి నోటనుండి అగ్ని బయలు వెడలి వారి శత్రువులను దహించివేయును గనుక ఎవడై నను వారికి హానిచేయనుద్దేశించినయెడల ఆలాగునవాడు చంపబడవలెను.

ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలతో ఎవరూ మోసం చేయరు. వారిని బెదిరించే వారితో కఠినంగా వ్యవహరించే శక్తి వారికి ఉంటుంది. దేవుడు వారి ద్వారా తన సాక్ష్యాలను పూర్తి చేసేవరకు వారు అజేయంగా ఉన్నందున ఎవరూ వారిని చంపలేరు . ఇద్దరూ చంపబడినప్పుడు దేవుడు ఆ రక్షణను తరువాత తొలగిస్తాడు . దేవుని పని వారి ద్వారా సంపూర్ణమయ్యే వరకు క్రైస్తవులు చనిపోరు.

11: 6

తాము ప్రవచింపు దినములు వర్షము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిష్టమైనప్పుడెల్ల నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును, నానావిధములైన తెగుళ్లతో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు

ఈ ఇద్దరు సాక్షులకు అద్భుతాలను అమలు చేసే అధికారం ఉంది. ఏలియా వలే వర్షాన్ని ఆపే శక్తి వారికి ఉంది (1 రాజులు 17: 1). మోషే దినములలో వలె తెగుళ్లను పుట్టించే సామర్థ్యం వారికి ఉంది. వారు వార్తలలో ముఖ్యాం శులుగా ఉంటారు. వినాశకరమైన పరిచర్య అయినప్పటికీ వారు సంచలనాత్మక పరిచర్య చేస్తారు.

నియమము:

ఏదైనా పరిచర్య యొక్క శక్తి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మానవాతీతమైన శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

అన్వయము:

ఇద్దరు సాక్షులను శక్తివంతం చేసే అదే పరిశుద్ధాత్మ మన ద్వారా ఆయన పనిని చేయటానికి అనుమతించినట్లయితే మనకు శక్తినిస్తాడు. ఈ సాక్షులు వారి జీవితంలో కృప  యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్నారు. సమర్థవంతమైన పరిచర్య వ్యక్తిత్వ శక్తి ద్వారా కాదు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా వస్తుంది. నిజమైన పరిచర్య మానవ విజయం నుండి రాదు.

Share