Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

  అంతట పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఘటసర్పముతో యుద్ధము చేయవలెనని యుండగా ఆ ఘటసర్పమును దాని దూతలును యుద్ధము చేసిరి గాని గెలువ లేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు వారికిక స్థలము లేకపోయెను. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాది యనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితోకూడ పడ ద్రోయబడిరి. మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పుట వింటినిరాత్రింబగళ్లు మన దేవునియెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపు వాడైన అపవాది పడద్రోయబడియున్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయెను; ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయెను. వారు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తమునుబట్టియు, తామిచ్చిన సాక్ష్యమునుబట్టియు వానిని జయించియున్నారు గాని, మరణమువరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించినవారు కారు. అందుచేత పరలోకమా, పరలోకనివాసులారా, ఉత్సహించుడి; భూమీ, సముద్రమా, మీకు శ్రమ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు క్రోధము గలవాడై మీయొద్దకు దిగివచ్చియున్నాడని చెప్పెను ‘ “

 

12: 7

అంతట పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఘటసర్పముతో యుద్ధము చేయవలెనని యుండగా,

నాల్గవ వ్యక్తి “మిఖాయేలు” ప్రధానదూత (యూదా 9). పరలోకములో, మిఖాయేలు మరియు అతని దూతలు శ్రమలకాలం ముగిసే సమయానికి సాతాను మరియు అతని దెయ్యములతో పోరాడుతారు.

మిఖాయేలు దానియేలు గ్రంథములో ప్రధాన వ్యక్తి ( 10: 12-21; 12: 1). అతను ఇశ్రాయేలుకు సంరక్షక దూత . ఈ విధంగా, ఇది శ్రమలకాలంలో ఇశ్రాయేలు యొక్క ఇతివృత్తాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

12: 8

ఘటసర్పమును దాని దూతలును యుద్ధము చేసిరి గాని గెలువ లేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు వారికిక స్థలము లేకపోయెను.

సాతాను మరియు అతని దయ్యములు పరలోక యుద్ధంలో విజయం సాధించరు. శ్రమలకాలం మధ్యలో, మహాశ్రమలకాలం ప్రారంభములోవారు పరలోకమునుండి పడద్రోయబడతారు. పడిపోయిన దూతలు ( దయ్యములు)  ఇక మరలా ఎప్పటికీ పరలోకమునకు వెళ్ళరు. ఈ సమయం వరకు, వారు భూమి మరియు పరలోకమునకు మధ్య ప్రసార సేవను నిర్వహించారు . వారు నిరంతరం సాతానుకు సందేశాలను తీసుకువెళ్లారు.

12: 9

కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాది యనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితోకూడ పడ ద్రోయబడిరి.

ఈ వచనం చివరకు  మొత్తం ప్రపంచం మోసం చేసిన అపవాది మరియు సాతాను ” ఘటసర్పము ” అని గుర్తిస్తుంది . వాడు మృగం (13:11) మరియు అబద్ధ ప్రవక్త (20:11) ద్వారా ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తాడు.

” అపవాది ” అనే పదం వాడి పేరు మరియు వాడి కార్యాచరణ యొక్క వివరణాత్మక పదం. పదం ” అపవాది ” వాచ్యంగా అర్థం పడద్రోయబడినది. రూపకంగా, అపవాదు అని అర్థం . క్రొత్త నిబంధన కొండెములు మరియు అపవాదుల కోసం ఈ పదాన్ని మూడుసార్లు ఉపయోగిస్తుంది. (1 తిమోతి 3:11; 2 తిమోతి 3: 3; తీతు 2: 3). నాలుక యొక్క పాపాలు అపవాది యొక్క లక్షణం. అందుకే అనేక స్థానిక సంఘముల మధ్య ఆధ్యాత్మిక ఐక్యత లేదు. క్రైస్తవులను కించపరచడానికి అపవాది ఇష్టపడతాడు .

“సాతాను” అంటే విరోధి . వాడు దేవుని ముందు మనపై నిందలు వేస్తాడు . సాతాను ప్రపంచమంతా మోసం చేస్తాడు. వాడు ఒక అందమైన జీవి. వాడు సోపానక్రమంలో దూతల సమూహంపైన ఉన్నాడు. వాడికి ఎర్రటి చర్మం ఉండదు లేదా ఎరుపు అంగీ ధరించడు. ఆ ఆధునిక చిత్రణకు బైబిల్లో ఆధారం లేదు. అది కట్టుకథ. వాడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని అందం మరియు దేవుడు లేని మంచి ద్వారా మోసం చేస్తాడు.

12:10

మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పుట వింటినిరాత్రింబగళ్లు మన దేవునియెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపు వాడైన అపవాది పడద్రోయబడియున్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయెను; ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయెను.

వెయ్యేళ్ళ రాజ్యం రాబోవుచున్నది అనే ప్రకటన ప్రజలలో స్తుతిని ఉత్పన్నం చేసింది. వారు రక్షణను గూర్చి పాడారు, క్రీస్తు రాక ద్వారా అందించబడే రక్షణ. వారు దేవుని “శక్తి” ని బట్టి స్తుతించారు, సాతాను శక్తిని అణిచివేసే ఆయన స్వాభావిక శక్తి.

మన దేవుని రాజ్యం వచ్చిందని, క్రీస్తు వెయ్యేళ్ల పాలన ప్రారంభమైందని వారు ధృవీకరిస్తున్నారు.యేసు సోదరుల నిందితుడిని ఓడించాడు.

సహోదరులపై నిందలు వేయడం అపవాది ప్రస్తుత పని. వాడు యోబు (మొదటి అధ్యాయం) పై ఆరోపణలు చేసినట్లే, మనపై కూడా ఆరోపణలు తెస్తాడు.

12:11

వారు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తమునుబట్టియు, తామిచ్చిన సాక్ష్యమునుబట్టియు వానిని జయించియున్నారు గాని, మరణమువరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించినవారు కారు.

సాతాను పై విజయము తెచ్చిన రెండు మాధ్యమాలు, 1) గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తం మరియు 2) సాక్ష్యం. సాతానును ఓడించడానికి దూతలు ఈ రెండు మార్గాలను ఉపయోగించారు.

మనం “బట్టి” అనే పదాన్ని “ వలన” అని అనువదించాలి.  గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తం వలననే విజయం సాధ్యం. ఇది కల్వరి శిలువపై చిందించబడిన రక్తం. పాపాలకు యేసు చేసిన బలి మరణం ఇది.

ప్రజలు క్రైస్తవులుగా మారిన తర్వాత, వారికి సాక్ష్యం ఉంది . క్రీస్తు పట్ల వారి ప్రేమ గొప్పగా ఉంటుంది, మరియు వారు క్రీస్తు కోసం తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. సాతాను యొక్క మోసానికి భిన్నంగా, పరిశుద్ధుల సాక్ష్యం సువార్త యొక్క సత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. మనకు చెందిన అత్యంత విలువైన వాటిలో మన సాక్ష్యం ఒకటి.

వారు బ్రతికినా మరణించినా వారికి వ్యతాసమే లేదు. మరణం పట్ల పౌలు వైఖరిని గమనించండి,

” నామట్టుకైతే బ్రదుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము. ఈ రెంటిమధ్యను ఇరుకునబడియున్నాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతోకూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయున్నది, అది నాకు మరి మేలు. అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిమ్మునుబట్టి మరి అవసరమైయున్నది ”(ఫిలిప్పీయులు 1:21, 23, 24).

“అయితే దేవుని కృపాసువార్తనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటయందు నా పరుగును, నేను ప్రభువైన యేసువలన పొందిన పరిచర్యను, తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంతమాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు”(అపొస్తలుల కార్యములు 20:24).

మీరు డెబ్బై సంవత్సరాల జీవితాన్ని గడపాలి అనే నమ్మకం మీకు ఉందా? అది పౌలు వైఖరి కాదు. అతను క్రీస్తు కొరకు తన జీవితాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనం లేకుండా జీవితం సాగుతుంది. మనం తరచూ అనుకునేంత ముఖ్యమైనవారము కాదు మనం. మనలను కోల్పోయే కొద్ది మంది ఉంటారు, నిత్యత్వమునకు ఈ జీవితం రుజువు మాత్రమే. మరణం మనకు నిత్యత్వమునకు నాంది.

12:12

అందుచేత పరలోకమా, పరలోకనివాసులారా, ఉత్సహించుడి; భూమీ, సముద్రమా, మీకు శ్రమ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు క్రోధము గలవాడై మీయొద్దకు దిగివచ్చియున్నాడని చెప్పెను 

అపవాది యొక్క రోజులు లెక్కించబడ్డాయి . వాడు చేయవలసినది చేయటానికి వాడికి ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నందున , వాడు తన కోపాన్ని వెల్లగ్రక్కుతాడు. వాడి కార్యక్రమం ముగింపుకు వస్తుంది మరియు వాడు అగ్ని గుండములోకి చేరుతాడు.

నియమము :

క్రైస్తవులను విచారించడానికి సాతాను ప్రయత్నిస్తాడు, కాని మన రక్షణ న్యాయవాది యేసు మనలను ఆరోపణల నుండి విడిపించడానికి తగిన సాక్ష్యాలు కలిగియున్నాడు.

అన్వయము:

యేసు సాతానును ఓడించాడు. వాడు అవమానకరమైన ఓటమికి వచ్చాడు. వాడి మాయల వల్ల మనం ఎందుకు మోసపోవాలి? మన రక్షణ న్యాయవాది యేసుక్రీస్తు పరలోకపు న్యాయస్థానంలో మనకోసం విజ్ఞప్తి చేస్తాడు.

ఎలాంటి యుద్ధంలోనైనా, శత్రువు యొక్క వ్యూహాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దాడి ప్రణాళిక మనకు తెలియకపోతే, మన ఆత్మలపై సాతాను చే సే యుద్ధానికి మనము గురవుతాము. క్రైస్తవుడు మానవేతర శక్తితో యుద్ధం చేస్తున్నాడని గ్రహించకపోతే, అతను వాడి దాడికి చాలా హాని పొందుతాడు.

ఇతర క్రైస్తవులపై కొండెములు చెప్పే వ్యక్తులు అపవాది పనిని చేస్తారు (తీతు 2: 3). మనము ఇతర క్రైస్తవులపై కొండెములు చెప్పినప్పుడు, మనము అపవాది యొక్క పనిని చేస్తాము.

ఈ రోజులలో మంచి పనుల ద్వారా పరలోకానికి చేరుకోబోతున్నారని ఆలోచింపజేసి ప్రజలను అపవాది మోసం చేస్తాడు.

“సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళతనుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. ఏలయనగా వచ్చినవాడెవడైనను మేము ప్రకటింపని మరియొక యేసును ప్రకటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆత్మను మీరు పొందినను, మీరు అంగీకరింపని మరియొక సువార్త మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూర్చి సహించుట యుక్తమే” (2 కొరింథీయులు 11: 3-4).

Share