Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్ష్యపు గుడార సంబంధమైన ఆలయము పరలోకమందు తెరవబడెను. ఏడు తెగుళ్లు చేతపట్టుకొనియున్న యేడుగురు దూతలు, నిర్మలమును ప్రకాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొమ్ములమీద బంగారు దట్టీలు కట్టుకొనినవారై ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచ్చిరి. అప్పు డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని కోపముతో నిండియున్న యేడు బంగారు పాత్రలను యేడుగురు దూతల కిచ్చెను. అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శక్తినుండియు వచ్చిన పొగతో ఆలయము నింపబడినందున యేడుగురు దూతలయొద్ద ఉన్న యేడు తెగుళ్లు సమాప్తియగువరకు ఆలయమందు ఎవడును ప్రవేశింపజాలకపోయెను

 

పదిహేనవ అధ్యాయం పదహారు అధ్యాయాన్ని పరిచయం చేస్తుంది [పాత్ర తీర్పుల నిర్వహణ].

15: 5

అటుతరువాత

“అటుతరువాత” అనే పదం స్పటిక సముద్రము దగ్గర జరిగిన సంగతులను సూచిస్తుంది [వచ. 1-4]. ఆలయం యొక్క ఈ సూచనకు మరియు స్పటిక సముద్రం యొక్క సూచనకు మధ్య సమయంలో విరామం సంభవించింది. మొదటి సూచన పరిశుద్ధుల వేడుక. ఈ సూచన పాత్ర తీర్పుల మూలాన్ని సూచిస్తుంది – దేవుని.

నేను చూడగా,

యోహాను ఒక ఉత్తేజకరమైన విషయాన్ని చూస్తున్నాడు

సాక్ష్యపు గుడార సంబంధమైన ఆలయము పరలోకమందు తెరవబడెను.

సాక్ష్యపు గుడారము యొక్క మూల రూపం (నిర్గమకాండము 25: 9,40) పరలోకములో తెరచుకుంది. “ఆలయం” అనే పదం లోపలి పరిశుద్ధ స్థలం, అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనే భావనను ఇస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి  గుడారం మరియు ఆలయం యొక్క ఉద్దేశ్యము మనకు క్రీస్తుతత్వాన్ని ప్రదర్శించడం కొరకే . ఆలయం యొక్క అన్ని ఉపకరణములు మరియు విధులు క్రీస్తుకు సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి.

15: 6

ఏడు తెగుళ్లు చేతపట్టుకొనియున్న యేడుగురు దూతలు

దేవుడు భయంకరమైన ఏడు తెగుళ్ళ తీర్పులను విడుదల చేయబోతున్నాడు. ఈ ఏడు తెగుళ్ళకు మూలం దేవుడే. క్రీస్తు దగ్గరకు ప్రజలు చేరుకోవడానికి దేవుడు సాధ్యమైన ప్రతి మార్గాన్ని ఉపయోగించాడు , కాని వారు ఆయనను తిరస్కరించారు. ప్రపంచంలో తుది న్యాయం అమలు చేయడానికి దేవుని తరపున వ్యవహరించడానికి దూతలు వస్తారు .

నిర్మలమును ప్రకాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొమ్ములమీద బంగారు దట్టీలు కట్టుకొనినవారై ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచ్చిరి

పాత్ర తీర్పులు దేవుని నీతికి వ్యక్తీకరణ అని ఈ దూతల బట్టలు సూచిస్తున్నాయి. దేవుని తీర్పులలో అక్రమము లేదా అన్యాయం ఏమీ లేదు .

15: 7

అప్పు డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, ….యేడు బంగారు పాత్రలను యేడుగురు దూతల కిచ్చెను

పాత్ర తీర్పులు దేవునికి మహిమ తెస్తాయి . ఈ పాత్రలు దేవుని ఉగ్రతతో “నిండి” ఉన్నాయి. ఈ తీర్పులు ఉగ్రత యొక్క బలహీనమైన ప్రయత్నాలు కాదు. అవి అరిష్ట సంకేతాలు. దేవుని ఉగ్రత యొక్క భయాన్ని ఏదీ శాంతింపజేయదు. ప్రతి పాత్ర తీర్పు ప్రపంచ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఒక తీర్పును అమలు చేయడం.

యుగయుగములు జీవించు దేవుని కోపముతో నిండియున్న యేడు బంగారు పాత్రలను

“నిండియుండుట” అనే పదానికి అంచులవరకు నిండియుండుట అని అర్థం . చివరి ఏడు తీర్పులు ప్రపంచంలో దేవుని న్యాయాన్ని సాధిస్తాయి . ఈ తీర్పు శాశ్వతుడైనవాని నుండి వచ్చింది.

15: 8

అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శక్తినుండియు వచ్చిన పొగతో ఆలయము నింపబడినందున

“పొగ” తరచుగా దేవుని సన్నిధిని సూచిస్తుంది (నిర్గమకాండము 19: 9,18; యెషయా 6: 1-4). దేవుని సన్నిధి పాపమును మరియు అన్యాయాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. దేవుడు తన సర్వశక్తి నుండి తన తీర్పులను అమలు చేస్తాడు.

యేడుగురు దూతలయొద్ద ఉన్న యేడు తెగుళ్లు సమాప్తియగువరకు ఆలయమందు ఎవడును ప్రవేశింపజాలకపోయెను

దేవుడు ఆలయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేస్తాడు. దూతలు తమ పనిని పూర్తి చేసేవరకు ఎవరూ ఆలయంలోకి ప్రవేశించలేరు. ఏడు పాత్ర తీర్పులు పూర్తయ్యే వరకు పరలోకములో అన్నీ ఆగిపోతాయి . దేవుడు తన న్యాయాన్ని పూర్తి చేసేవరకు అన్ని కార్యకలాపాలు ఆగిపోతాయి . ఈ సమయంలో పశ్చాత్తాపం సాధ్యం కాదు.

నియమము :

చివరకు దేవుని నీతి అన్యాయంపై తిరుగులేని విజయం సాధిస్తుంది.

అన్వయము:

దేవుని నీతి యొక్క అంతిమ విజయంలో దేవుని మహిమ ప్రధాన విషయంగా ఉంది. ప్రపంచం కోసం దేవుని నీతివంతమైన ప్రణాళికను ప్రదర్శించడం శ్రమలయొక్క గొప్ప ప్రయోజనాల్లో ఒకటి. సాతాను అబద్ధికుడు, అబద్ధికుల తండ్రి అని ఆయన నిరూపిస్తాడు. క్రీస్తు వద్దకు రాని వారిని పూర్తిగా దోషులుగా తీర్పు తీర్చడం తప్ప దేవునికి వేరే మార్గం లేదు.

“ దుర్నీతిచేత సత్యమును అడ్డగించు మనుష్యులయొక్క సమస్త భక్తిహీనతమీదను, దుర్నీతిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచున్నది. ఎందు కనగా దేవునిగూర్చి తెలియ శక్యమైనదేదో అది వారి మధ్య విశదమైయున్నది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. ఆయన అదృశ్యలక్షణములు, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును, జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచున్నవి గనుక వారు నిరుత్తరులై యున్నారు. మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచ లేదు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వ్యర్థులైరి”(రోమ 1: 18-21).

“నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రతదినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును. సత్‌క్రియను ఓపికగాచేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి నిత్యజీవము నిచ్చును. అయితే భేదములు పుట్టించి, సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడువారిమీదికి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రమును వచ్చును. దుష్క్యార్యముచేయు ప్రతిమనుష్యుని ఆత్మకు, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, శ్రమయు వేదనయు కలుగును. సత్‌క్రియచేయు ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. దేవునికి పక్షపాతము లేదు.”(రోమ ​​2: 5-11).

Share