Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

దూత నాతో ఇట్లనెనునీవేల ఆశ్చర్యపడితివి? యీ స్త్రీనిగూర్చిన మర్మమును, ఏడు తలలును పది కొమ్ములునుగలిగి దాని మోయుచున్న క్రూరమృగమునుగూర్చిన మర్మమును నేను నీకు తెలిపెదను. నీవు చూచిన మృగము ఉండెను గాని యిప్పుడు లేదు; అయితే అది అగాధ జలములోనుండి పైకి వచ్చుటకును నాశనమునకు పోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నది. భూనివాసులలో జగదుత్పత్తి మొదలుకొని జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, మృగముండెను గాని యిప్పుడు లేదు అయితే ముందుకు వచ్చునన్న సంగతి తెలిసికొని ఆశ్చర్యపడుదురు. ఇందులో జ్ఞానముగల మనస్సు కనబడును. యేడు తలలు స్త్రీ కూర్చున్న యేడు కొండలు; మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన యీ క్రూరమృగము యేడుగురితోపాటు ఒకడునైయుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును. నీవు చూచిన పది కొమ్ములు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజ్యమును పొందలేదు గాని యొకగడియ క్రూరమృగముతోకూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. వీరు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ బలమును అధికారమును మృగమునకు అప్పగింతురు. వీరు గొఱ్ఱెపిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని, గొఱ్ఱెపిల్ల ప్రభు వులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునైయున్నందునను, తనతోకూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేర్పరచబడినవారై, నమ్మకమైనవారై యున్నందునను, ఆయన రాజులను జయించును. మరియు దూత నాతో ఈలాగు చెప్పెను వేశ్య కూర్చున్నచోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జనములను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిని సూచించును. నీవు పది కొమ్ములుగల మృగమును చూచితివే, వారు వేశ్యను ద్వేషించి, దానిని దిక్కులేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భక్షించి అగ్నిచేత దానిని బొత్తిగా కాల్చివేతురు. దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ రాజ్యమును మృగమునకు అప్పగించుటవలన తన సంకల్పము కొనసాగించునట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను. మరియు నీవు చూచిన స్త్రీ భూరాజుల నేలు మహాపట్టణమే

 

దేవదూత మొదట యోహానుకు దర్శనం చూపిస్తాడు (వచ.1-6), తరువాత దర్శనం యొక్క వివరణను ఇస్తాడు (7-18). వేశ్య మరియు ఆమెను మోస్తున్న మృగము యొక్క దర్శనమును గురించి దేవదూత వివరించాడు. అతను 8-17 వచనాలలో “మృగం” మరియు 18 వ వచనంలోని “స్త్రీ” గురించి వివరించాడు.

17: 7

దూత నాతో ఇట్లనెనునీవేల ఆశ్చర్యపడితివి? యీ స్త్రీనిగూర్చిన మర్మమును, ఏడు తలలును పది కొమ్ములునుగలిగి దాని మోయుచున్న క్రూరమృగమునుగూర్చిన మర్మమును నేను నీకు తెలిపెదను.

ఈ వేశ్య యొక్క దర్శనం  యోహానును దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది మరియు అతనికి గొప్ప గందరగోళానికి కారణమైంది. ఈ సంఘటనలు బయలుపరచబడుతున్నప్పుడు అతను నోరు తెరచుకొని చూస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఏమిటో అతనికి తెలియదు. మృగం పునరుజ్జీవింపబడిన రోమా  సామ్రాజ్యం యొక్క నిరంకుశమని మరియు మహావేశ్య ఏక ప్రపంచ మతాన్ని సూచిస్తుందని దేవదూత వివరించాడు .

“పిమ్మట నాలుగవ రాజ్యమొకటి [రోమా  సామ్రాజ్యం]లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా ఉండును. ఇనుము సమస్తమైనవాటిని దంచి విరుగగొట్టునది గదా; ఇనుము పగులగొట్టునట్లు అది రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి పొడిచేయును. పాదములును వ్రేళ్లును కొంతమట్టునకు కుమ్మరి మట్టిదిగాను కొంతమట్టునకు ఇనుపదిగానున్నట్టు తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో కలిసియున్నట్టు కనబడెను గనుక ఆ రాజ్యములో ఆలాగుననుండును, ఆ రాజ్యము ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును”(దానియేలు 2:40,41).

“పిమ్మట రాత్రియందు నాకు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను చూచుచుండగా, ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర జంతువులకు భిన్నమైనది; అది మహాబల మహాత్మ్యములుగలది; దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములును పది కొమ్ములు నుండెను. అది సమస్తమును భక్షించుచు తుత్తునియలుగా చేయుచు మిగిలినదానిని కాళ్లక్రింద అణగద్రొక్కుచుండెను”(దానియేలు 7: 7).

17: 8

నీవు చూచిన మృగము ఉండెను గాని యిప్పుడు లేదు; అయితే అది అగాధ జలములోనుండి పైకి వచ్చుటకును నాశనమునకు పోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నది.

మృగం అగాధ జలములో నుండి పైకివచ్చి నాశనమునకు పోతుంది. అగాధము సాతాను నివాసం (11: 7). ఈ మృగానికి మూలం సాతాను . ప్రపంచ ప్రభుత్వ ఆలోచన యొక్క సారాంశం దెయ్యముల సంబంధమైనది మరియు సాతానీయమైనది.

” ఉండెను గాని యిప్పుడు లేదు, పైకి వస్తుంది ” అనే మాటలు రోమా సామ్రాజ్యపు  పునరుజ్జీవనం యొక్క మరొక సూచన ” (13, 3). క్రీ.శ 96 లో యోహాను వ్రాశాడు. “ఉండెను” అనే పదం పాత రోమా సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. “యిప్పుడు లేదు” అనే పదాలు క్రీ.శ 476 నుండి రోమా సామ్రాజ్యం ఉనికిలో లేని ప్రస్తుత పరిస్థితిని సూచిస్తాయి. “పైకి వస్తుంది” అనే పదాలు పునరుద్ధరించిన రోమా  సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తాయి. రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క ఈ అతీంద్రియ పునరుత్థానం గురించి ప్రపంచం మొత్తం విస్మయం చెందుతుంది.

అంతిమంగా పునరుద్ధరించిన రోమా  సామ్రాజ్యం “నాశనానికి” వెళుతుంది. “నాశనము” అనే పదానికి విధ్వంసం అని అర్ధం . యేసు తన రెండవ రాకడలో పునరుద్ధరించిన రోమా  సామ్రాజ్యాన్ని ఓడించడానికి ఇది ఒక సూచన .

భూనివాసులలో జగదుత్పత్తి మొదలుకొని జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, మృగముండెను గాని యిప్పుడు లేదు అయితే ముందుకు వచ్చునన్న సంగతి తెలిసికొని ఆశ్చర్యపడుదురు.

శ్రమలకాలములో సార్వత్రిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ప్రజలను దాని అద్భుతం ద్వారా దూరంగా తీసుకువెళుతుంది. రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క పునరుజ్జీవనం పట్ల అవిశ్వాసులు ఆశ్చర్యచకితులవుతారు.

” వ్రాయబడిన ” అనే పదం దేవుడు గతంలో ఒక సమయములో పేర్లు రాశారు మరియు ఆ వ్రాత నిలిచియుంటుంది అని గ్రీకు భాషలో సూచిస్తుంది . జీవగ్రంథము మానవ జాతి సభ్యుల నమోదు. ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడు కాకపోతే దేవుడు ఈ పేర్లను భౌతిక జీవగ్రంథము నుండి తొలగిస్తాడు. నిత్యత్వం ఎలా ఉంటుందన్నదే ఈ గ్రంథం. క్రీస్తును తమ రక్షకుడిగా అంగీకరించని వారిని వర్ణించే మార్గం ఇది . నిజక్రైస్తవుల పేరులు జీవగ్రంథములో నుండి ఎప్పటికీ తొలగించబడవు (లూకా 10:20; హెబ్రీయులు 12:23; ఫిలేమోన్ 4: 3). జీవ గ్రంథమును గూర్చి ప్రకటన గ్రంథములో ఇతర వచనాలలో గమనించండి (3: 5; 13: 8; 20:12, 15; 21:27.)

17: 9

ఇందులో జ్ఞానముగల మనస్సు కనబడును. యేడు తలలు స్త్రీ కూర్చున్న యేడు కొండలు.

ఈ దర్శనమును  మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, “ జ్ఞానం ” అవసరం (13:18) ; లేకపోతే, మనము దర్శనమును తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాము.

దేవదూత “ఏడు తలలు” “ఏడు కొండలు” అని వ్యాఖ్యానిస్తాడు. చాలా మంది దీనిని రోము అని వ్యాఖ్యానిస్తారు, దీనిని ప్రజలు సాధారణంగా “ఏడు కొండల నగరం” అని పిలుస్తారు. రోము రాబోయే ప్రపంచ సామ్రాజ్యానికి రాజధాని అవుతుందని వీరు ఊహిస్తారు. ఏదేమైనా, ఈ భాగం అక్షరార్థ నగరం లేదా పర్వతాలతో కాదు, రాజులతో వ్యవహరిస్తుంది (v.10, 12).

కూర్చున్న మహావేశ్య ఆమె ప్రపంచ మతాన్ని స్థాపించడాన్ని సూచిస్తుంది . ఏది ఏమైనా శ్రమలకాలములో మతం యొక్క సమ్మేళనం ఉంటుంది.

17:10

మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను.

రోమా  సామ్రాజ్యం వరకు ఐదు ప్రపంచ ప్రభుత్వాలు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాయి: ఐగుప్తు, అష్షూరు, బబులోను, మాదీయ-పారసీక మరియు గ్రీకు. రోమా  సామ్రాజ్యం ఆరవ రాజ్యం.  “ఒకడున్నాడు” అని వ్యక్తపరచబడిన పదం ఈ ప్రభుత్వమే.

 “కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను”  అనే మాటలు ఎనిమిదవ మృగాన్ని ( క్రీస్తు విరోధిని ) ఆ సామ్రాజ్యం యొక్క తుది పాలకుడుగా కలిగి చివరిసారిగా సాతాను అద్భుతంగా అతీంద్రియంగా పునరుద్ధరించిన రోమా సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది.

దానియేలు గ్రంథము ఈ సత్యం యొక్క రెండు వేర్వేరు వస్తురూపక ప్రదర్శనను ఇస్తుంది (డేనియల్ 2, 7). దానియేలు 2 లో, పది రాజులను సూచించే పది కాలి వేళ్ళు ఉన్న గొప్ప విగ్రహం. 7 వ అధ్యాయంలో, నాలుగు జంతువులు నాలుగు రాజ్యాలను సూచిస్తాయి.

17:11

ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన యీ క్రూరమృగము యేడుగురితోపాటు ఒకడునైయుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.

ఎనిమిదవ రాజు పునరుద్ధరించిన రోమా  సామ్రాజ్యం యొక్క పాలకుడు . అతను పునరుజ్జీవించిన రోమా  సామ్రాజ్యం అనే ఏడు రాజ్యాల నుండి బయటకు వస్తాడు. యేసు తన రెండవ రాకడలో అతనిని మరియు అతని రాజ్యాన్ని నాశనం చేస్తాడు.

17:12

నీవు చూచిన పది కొమ్ములు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజ్యమును పొందలేదు గాని యొకగడియ క్రూరమృగముతోకూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు.

స్పష్టంగా, పది కొమ్ములు పది మంది ఏకకాల రాజులు, వరుసగా పది మంది రాజులు కాదు. ఇది అంతిమ ప్రపంచ నియంతకు మద్దతు ఇచ్చే రాజుల కూటమి (వ.13). ఈ యూరోపియన్ దేశాలు రాజకీయంగా, సైనికపరంగా మరియు ఆర్థికంగా ఏకం అవుతాయి. ఇది అంతర్జాతీయవాదం లేదా ప్రపంచవాదం యొక్క చివరి దశ.

“నేనడిగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెప్పెను–ఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తక్కిన ఆ మూడు రాజ్యములకు భిన్నమగు నాలుగవ రాజ్యమును సూచించుచున్నది. అది సమస్తమును అణగద్రొక్కుచు పగులగొట్టుచు లోక మంతయు భక్షించును. ఆ పది కొమ్ములు ఆ రాజ్యము నుండి పుట్టబోవు పదిమంది రాజులను సూచించుచున్నవి; కడపట ముందుగా ఉన్న రాజులకు భిన్నమగు మరియొక రాజుపుట్టి ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయును”(దానియేలు 7:23,24)

17:13

వీరు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ బలమును అధికారమును మృగమునకు అప్పగింతురు.

క్రీస్తువిరోధి అధికారాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, అతను ప్రపంచాన్ని ఏక ప్రపంచ శక్తిగా ఏకం చేస్తాడు. వారికి “ఒకే మనస్సు” లేదా ఒకే ఉద్దేశ్యం ఉంటుంది. అతను మిగతా తొమ్మిది మంది రాజుల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి, తనకోసం ఆరాధనను కోరతాడు ( దానియేలు 11: 36-38; 2 థెస్సలొనీకయులు 2: 4; ప్రకటన 13: 8, 15). బాబెలు గోపురం నుండి నేటి వరకు మనిషి యొక్క చిరకాల లక్ష్యం సార్వత్రిక ప్రపంచ శక్తి. ఈ శక్తి ఒక ప్రస్తావన ఎందుకంటే వారు గొర్రెపిల్లపై యుద్ధమునకు దిగి పెద్ద తప్పు చేస్తారు.

17:14

వీరు గొఱ్ఱెపిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని, గొఱ్ఱెపిల్ల ప్రభు వులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునైయున్నందునను, తనతోకూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేర్పరచబడినవారై, నమ్మకమైనవారై యున్నందునను, ఆయన రాజులను జయించును.

యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆయన పరిశుద్ధులతో ( సంఘముతో ) వస్తాడు . శ్రమలకాలపు పరిశుద్ధులతో పాటు ఈ ప్రజలు ఆయన యొక్క “పిలువబడినవారు, యేర్పరచబడినవారు, నమ్మకమైనవారు.” ఇది19 అధ్యాయములో యేసు ప్రపంచ ప్రభుత్వపు నియంతని ఓడించడాన్ని ముందుగా గ్రహిస్తుంది.

యేసు పునరుజ్జీవించిన రోమా  సామ్రాజ్యం మరియు అతని ప్రపంచ సమాఖ్య నాయకుడితో యుద్ధానికి వెళ్తాడు . ఆయన తన రాకడలో ఈ సమాఖ్యను ఓడిస్తాడు.

“ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందున్న దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపిం చును. దానికెన్నటికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజ్యము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటిని పగులగొట్టి నిర్మూలము చేయును గాని అది యుగములవరకు నిలుచును. చేతి సహాయము లేక పర్వతమునుండి తియ్యబడిన ఆ రాయి యినుమును ఇత్తడిని మట్టిని వెండిని బంగారమును పగులగొట్టగా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియున్నాడు; కల నిశ్చయము, దాని భావము నమ్మదగినది అని దానియేలు రాజుతో చెప్పెను”(దానియేలు 2: 44-45).

17:15

మరియు దూత నాతో ఈలాగు చెప్పెను వేశ్య కూర్చున్నచోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జనములను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిని సూచించును.

ఆ స్త్రీ కూర్చున్న “జలములను” గూర్చిన అర్థాన్ని దేవదూత ఇప్పుడు వివరిస్తున్నాడు. వారు “ప్రజలు, జనసమూహములు, జనములు, ఆయా భాషలు మాటలాడువారు (మాతృభాషలు).”  ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు మరియు ప్రజలు ఏక సార్వత్రిక క్రైస్తవ మత వ్యవస్థను స్వీకరిస్తారు .

17:16

నీవు పది కొమ్ములుగల మృగమును చూచితివే, వారు వేశ్యను ద్వేషించి, దానిని దిక్కులేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భక్షించి అగ్నిచేత దానిని బొత్తిగా కాల్చివేతురు.

మృగం ప్రపంచ క్రైస్తవ మతాన్ని శ్రమలకాలపు మధ్యలో నాశనం చేస్తుంది (దానియేలు 9:27; మత్తయి 24:15). శ్రమలకాలములో ఇప్పటివరకు క్రమము చర్చి – తరువాత – రాజకీయ వ్యవస్థ ( వేశ్య మృగం మీద కూర్చుంది ) . ఇప్పుడు పునరుద్ధరించబడిన రోమా  సామ్రాజ్యం యొక్క నాయకుడు వేశ్యను నాశనం చేస్తాడు మరియు ఇప్పటి క్రమము రాజకీయ వ్యవస్థ – తరువాత – చర్చి అవుతుంది. తప్పుడు మెస్సీయగా మృగాన్ని ఆరాధించే కొత్త ప్రపంచ మతం ఆ సమయంలో అమల్లోకి వస్తుంది. మతభ్రష్టుల మతం ఇకపై దేశీయ లేదా విదేశాంగ విధానాన్ని నిర్దేశించదు కాని రాష్ట్రానికి సేవ చేస్తుంది . అప్పుడు వేశ్య పతనం ప్రపంచవ్యాప్త క్రైస్తవ మతాన్ని నాశనం చేయడం. శ్రమలకాలములో  బబులోను యొక్క ఆర్థిక మరియు రాజకీయ పతనం గురించి తదుపరి అధ్యాయం వివరిస్తుంది. ప్రపంచ మతంతో ప్రపంచ ప్రభుత్వ కలయిక బాబిలోనియన్ వాదం యొక్క చివరి రూపం.

స్త్రీ పై మృగం మరియు పది మంది రాజుల ద్వేషం రాజకీయ మరియు మతపరమైన బబులోనుకు మరియు వాటి రెండు తీర్పుల మధ్య వ్యత్యాసం ఉందని సూచిస్తుంది .

17:17

దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ రాజ్యమును మృగమునకు అప్పగించుటవలన తన సంకల్పము కొనసాగించునట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను.

ప్రపంచ మతం మరియు ప్రపంచ ప్రభుత్వం యొక్క ఏకత్వం పునరుద్ధరించబడిన రోమా  సామ్రాజ్యానికి సంపూర్ణ సమర్పణ ను తప్ప మరేమీ సహించదు. దేవుడు తన ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి మృగం యొక్క ఈ తిరుగుబాటును ఉపయోగిస్తాడు . ఆయన తన సొంత ప్రయోజనాల కోసం చెడును ఉపయోగిస్తాడు (యిర్మీయా 25: 9-14).

దేవుడు శాశ్వతత్వం నుండి తన ప్రణాళికను ఖచ్చితంగా మరియు అద్భుతంగా విశదపరుస్తాడు, తద్వారా కాలమును మరియు ప్రదేశమును ఎవరు నియంత్రిస్తారు అనే ప్రశ్న ఉండదు . దేవుడు సార్వభౌమత్వంతో చరిత్ర యొక్క సంఘటనలతో తన ఉద్దేశ్యాలను జోడిస్తాడు.

17:18

మరియు నీవు చూచిన స్త్రీ భూరాజుల నేలు మహాపట్టణమే.

దేవదూత వేశ్యను గూర్చి తుది వివరణ ఇస్తాడు. అతను ఆమెను ” భూరాజుల నేలు మహాపట్టణము ” గా అభివర్ణిస్తాడు. ఇది అంతర్జాతీయ మత బబులోనువాదం ప్రపంచ మతానికి కేంద్రంగా ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది.

బబులోను ఒక నగరం కంటే మించినది; అది ప్రస్తుత అధ్యాయంలో మత వ్యవస్థను  మరియు తర్వాతి అధ్యాయంలో రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తుంది.

నియమము :

క్రైస్తవుడు దేవుని ఉద్దేశ్యాలను సకాలంలో నెరవేర్చడానికి మహా గొప్ప దేవుని సార్వభౌమ ప్రణాళికలో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు.

అన్వయము:

నకిలీ క్రైస్తవ్యం ఎల్లప్పుడూ నిజమైన క్రైస్తవ్యానికి బద్ధ శత్రువు. క్రైస్తవ మతం యొక్క వ్యసనం క్రైస్తవ మతాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించకుండా ప్రజలను గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది. ఈ మత వ్యవస్థ ప్రపంచ శాంతికి మరియు శ్రేయస్సుకు సమాధానంగా తనను తాను ప్రకటించుకుంటుంది. మనిషి సమస్యలకు మనిషి సమాధానం ఇస్తాడు. అతీంద్రియ దేవుని అవసరం లేదు. ఇది ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం మరియు బబులోను ఆత్మ యొక్క పునరుజ్జీవనం. ఇది మానవ నిర్మిత రక్షణ. మానవ నిర్మిత సమాఖ్యలలో ప్రజలు భద్రత కోరుకుంటారు.

“పైన జెప్పినదంతయు రాజగు నెబుకద్నెజరునకు సంభవించెను. పండ్రెండు నెలలు గడచిన పిమ్మట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని నగరునందు సంచరించుచుండగా రాజు–బబులోనను మహా విశాలపట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను” (దానియేలు 4:28-30).

బబులోను యొక్క ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ ప్రజలను మభ్యపెడుతుంది. ప్రజలు ఒక సూపర్ చర్చి నుండి ఒక వినాశనం చేస్తారు. ఈ చర్చి ప్రస్తుతం తయారవుతోంది. ఈ చర్చి ఒక వేశ్య ఎందుకంటే ఆమె సత్యం యొక్క సమైక్యత కోసం పరస్పరం భిన్నమైన సత్యాన్ని వక్రీకరిస్తుంది. అనగా మతం యొక్క సత్యం తప్ప, నిజం చెప్పనవసరం లేదు, ఎందుకంటే విభిన్న ఆలోచనల యొక్క గొప్ప సమాహారమే నిజం.

దేవుడు ఈ తప్పుడు వ్యవస్థలను తన ఉద్దేశ్యములో పరిశీలిస్తాడు. ఆయన ఆ వ్యవస్థ యొక్క చెడును చూపిస్తాడు మరియు క్రీస్తులో ఉన్నట్లుగా సత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు.

Share